Jupiter és Szaturnusz – 2 rész | Liz Greene

Jupiter-és Szaturnusz: egymást kiegészítő őselvek. Mit jelent, hogy egy levegős jegyben találkoznak ?

A Jupiter és a Szaturnusz egy párost alkotnak a születési képletekben. Természetesen rengeteg értelmezési módjuk áll rendelkezésünkre, de nem hiszem, hogy csak egyetlenegy lenne helyes ezek közül a magyarázatok közül. De a sokféle szempont közül, melyek szerint vizsgálhatod őket, az egyik az, amely szerint a Jupiter a szamár előtt rángatott répa, a Szaturnusz pedig a pálca, amely hátulról csapkodja. Mindkét bolygó a fejlődéssel, a mozgással és a jelentéssel hozható összefüggésbe. Egyik sem teljesen személyes vagy transzperszonális. Ők képezik az egyéni szükségleteinkkel kapcsolatba hozható belső, és a kollektív mélyén zajló folyamatokkal összefüggő külső bolygók közötti határvonalat. A Jupiter és a Szaturnusz képezi az egyéni életfilozófia, világkép tartópilléreit. Liz Greene Jupiter és Szaturnusz című előadásának II. része.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A jelenlegi együttállásnak van egy másik figyelemreméltó aspektusa is, nevezetesen, hogy egyedülálló módon egy levegős jegyben jött létre. Az elmúlt 120 év folyamán a Jupiter és a Szaturnusz együttállások föld jegyekben következtek be. (Ld. Jupiter – Szaturnusz együttállások: általános tudnivalók)  Ezért tehát meg kell nézzük, mit jelenthet a levegő elem kollektív szinten. Azt hiszem, a levegő elem etikai, erkölcsi értékeinkkel, eszméinkkel áll kapcsolatban – vagyis azzal, amit civilizációs ösztönnek neveznétek. Az emberi elme reflexióra képes természete az egyik legfontosabb dolog, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. A levegő teszi lehetővé számunkra, hogy hátralépjünk egyet, függetlenítsük magunkat és másvalaki szempontjából gondolkozzunk. Ez a leválásra való képesség teszi lehetővé számunkra, hogy organizmusként tekintsünk a társadalomra és tervezzünk, ugyanis azt hiszem, hogy a feltérképezést és a tervezést is a levegő teszi számunkra lehetővé és az előrelátás képessége is neki köszönhető. Így az öreg király halálának és az új király megjelenésének mitikus forgatókönyve kollektív etikánk, erkölcsi törvényeink, hiedelmeink, a társadalom természetéről alkotott véleményeink szférájában is végbemegy.
A Jupiter és a Szaturnusz egy párost alkotnak a születési képletekben. Természetesen rengeteg értelmezési módjuk áll rendelkezésünkre, de nem hiszem, hogy csak egyetlenegy lenne helyes ezek közül a magyarázatok közül. De a sokféle szempont közül, melyek szerint vizsgálhatod őket, az egyik az, amely szerint a Jupiter a szamár előtt rángatott répa, a Szaturnusz pedig a pálca, amely hátulról csapkodja. Mindkét bolygó a fejlődéssel, a mozgással és a jelentéssel hozható összefüggésbe. Egyik sem teljesen személyes vagy transzperszonális. Ők képezik az egyéni szükségleteinkkel kapcsolatba hozható belső, és a kollektív mélyén zajló folyamatokkal összefüggő külső bolygók közötti határvonalat. A Jupiter és a Szaturnusz képezi az egyéni életfilozófia, világkép tartópilléreit. A filozófia tartománya határmezsgye a személyes és a transzperszonális között. A Jupiter és a Szaturnusz írja le életről alkotott látomásainkat és azt, hogy milyen fajta etikai struktúrák képezik döntéseink etikai alapját. Milyen istenben hiszünk ? Vagy- a csodálatos kérdés, amire soha senki nem fog kielégítő választ adni – mi az élet értelme ? (…) Minden esetre e két bolygó számára egészen más az élet értelme. A Szaturnusz számára kizárólag munka, szenvedés, kemény erőfeszítések, fegyelem, aszkézis révén találhatjuk meg értelmét. A Szaturnusz útja tapasztalatokon keresztülvezető, sötét, introspektív, keserű út, a felismerések pedig csak idős korban jönnek el, amikor már elegendő tapasztalat van mögötted ahhoz, hogy elmondhasd : „Tudom, hogy ez igaz, hiszen már átéltem.”


A Jupiter hangja merőben más. Azt mondja: „Tudom, hogy ez igaz, mert tudom.” A Jupiter megpillantja az igazság látomását. Nem kell, hogy véres verítékkel megdolgozzon érte. Valójában inkább elkerüli a kemény tapasztalatokat. Ő intuíciója, meditáció, horoszkópok értelmezése, inspiráló könyvek olvasása révén találja meg a dolgok értelmét. Olyan vallási-és filozófiai rendszerekhez vonzódik, amelyeket „igaznak érez”. S Jupiter nem szereti, ha igazságait összezavarják a tények, ahogy a Szaturnsuz sem szereti, ha tényeit az igazság kuszálja össze.

Bizonyos értelemben ezek a látnok és a pragmatista hangjai, és mindkettőt magunkban hordozzuk. Egyes emberekben az egyik erősebb, mint a másik. Ha a képlet nagyon jupiteri jellegű, pl sok bolygó áll tüzes jelekben, vagy a kilences ház hangsúlyos, vagy adott egy erős Jupiter sok fényszöggel, az illető nem a tapasztalatok révén fogja keresni a dolgok értelmét, ugyanis nincs türelme ahhoz, hogy kivárja, hogy a tapasztalat bármire is megtanítsa. Emellett nem is bízik meg a tapasztalatokban, hiszen a földi világ számára úgysem az igazi világ. Ez az egyén intuíciók és kinyilatkoztatások révén kap rálátást és fogja fel a dolgok értelmét. Ha a képlet inkább szaturnikus, csak a tapasztalás a megbízható és minden más kétséges. Ezt láthatod olyanoknál, akiknek képletében sok bolygó áll földes jelben, vagy erős Szaturnuszuk van, sok fényszöggel, vagy sok bolygó áll földes házakban. Szerintük csak a tapasztalásból lehet tanulni és csak az időben lehet bízni. Egyes emberek lassabban növekednek, vagyis belső fejlődésük lassúbb, tovább tart számukra egy olyan értékrend kifejlesztése, amelyben megbízhatnak és döntéseik alapjául szolgálhat. Ők azok, akik negyvenes, ötvenes éveikben nőnek fel. Képességeiket és potenciáljaikat csak később teljesítik ki, és nem lehet őket siettetni, ugyanis inkább a Szaturnusz útján járnak, mint a Jupiterén. Még ha menet közben több dolgot is kipróbálnak, végső soron semmiben nem fognak megbízni addig, amíg ki nem próbálták és le nem tesztelték.

Mi történik tehát, ha összerakjuk ezt a két őselvet ? Marc Edmund Jones szerint a Jupiter – Szaturnusz közötti kvadrát az „élet utolsó esélyének” a szimbóluma. Sokszor töprengtem el, vajon hogy érthette ezt. Vajon arra gondolt, hogy inkarnációk sorozatán keresztül birkóztál ezzel a problémával, és most kapsz még egy esélyt arra, hogy megtaláld a megoldást ? Vagy úgy értette, hogy az illető egész életét annak a sürgető kényszere hatja át, hogy valamiképpen megértse a dolgok értelmét , és egy Jupiter – Szaturnusz kvadráttal rendelkező egyén esetén sokkal sürgetőbben lép fel ez az igény, mint másoknál ?

Én az utóbbira gyanakszom, vagy legalábbis ezt az értelmezési módot kedvelem. Hogy valóban így értette -e vagy sem, soha nem fogom megtudni. De azoknál az embereknél, akiknek horoszkópjában erős Jupiter – Szaturnusz aspektusok vannak, tanúja voltam ennek a sürgető igénynek. Erről beszélt Yeats, amikor az ősi bölcsesség után kutatót említette. De képezzenek akár együttállást, akár oppozíciót, akár kvadrátot vagy trigont egymással, mindig jelen van egy sürgető igény a megértésre, és egy nem csupán konkrét,vagy ösztönös, vagy egyéni vágyakban gyökeredző élettel szembeni alapálláspont kialakítására. A Jupiter – Szaturnusz az a fajta gyerek, akinek megvan az a rossz szokása minduntalan azt kérdezi „miért?” a „hogyan?” helyett. Utóbbit sokkal könnyebb lenne megválaszolni. Még akkor is jelen van egy sürgető késztetés a filozofikus kérdések feltevésére, ha az illető nem kimondottan vallásos fogalmak mentén fogalmazza meg kérdéseit.
Amikor tehát a Jupiter és a Szaturnusz találkoznak, azt hiszem, a kollektívum is elkezd kérdéseket feltenni. Mivel jelenleg a Mérlegben tartózkodik, e kérdések főleg etikai, kapcsolati problémákkal lesznek összefüggésben, illetve minden más , a Mérleget érintő témában. A konjunkció 1980 őszén kezdődött és egy olyan időszak vette kezdetét vele, amelyet egyéni szinten egy olyan időszakként értelmeznék, amikor az illető mindent megkérdőjelez, a dolgok értelmét kutatja, úgy érzi, kiábrándult a régi magatartásformákból. (Ford megj: az együttállás először 1980 december 31-én pontosult be a Mérleg 9°31′-en, másodszor 1981 március 4-én, q Mérleg 8°06′-en, amikor mindkét bolygó tolatott, aztán 1981 július 24-én, a Mérleg 4°56 ‘ en, amikor ismét mindketten direktben haladtak. Az együttállás hatása természetesen ennél jóval hosszabb időn keresztül, 1980 novemberétől 1981 novemberéig érvényesült. A Mérlegben tartózkodó Plútó tovább árnyalta a képet) Van remény, hogy a jövőben valami új potenciál bukkanjon fel, de nem bízik ebben, és ez a kombináció hatására teljesen elhatalmasodik rajta az az érzés, hogy sürgeti az idő. Eddigi tapasztalataim szerint ezt találtam a konjunkció által kiváltott legdominánsabb érzésnek. Úgy tűnik, mintha legtöbb ügyfelemben megvolna. Természetesen kollektív szinten is jelen van Angliában, és különösen a politikai szférában érhető tetten. A konjunkció természetesen nem ritkaság, ugyanis meglehetős gyakorisággal ismétlődik. Legutóbb 1961-ben került rá sor, tehát ezeknek az együttállásoknak egy durván húszéves ciklusuk van. Azt hiszem, valahányszor összeállnak, kérdések tömege vetődik fel, és bizonyos, eddig dédelgetett világszemléletek aktualitásukat vesztik, miközben egy új potenciál jelenik meg.
Kapcsolódó

Jupiter és Szaturnusz | Liz Greene

Jupiter és Szaturnusz I. Meghalt a király – éljen a király !

Jupiter és Szaturnusz III . Amikor az öreg királyt megfőzik….A Jupiter – Szaturnusz együttállás alkímiai analógiái

Jupiter és Szaturnusz IV : Gyilkossági kísérletek, államfők, politikusok, prominens személyiségek halála ?

Jupiter – Szaturnusz együttállás – általános tudnivalók

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Stephen Arroyo)

Erőpróbálú Jupiter – Szaturnusz fényszögek a horoszkópban

Jupiter a Bakban

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szaturnusz – Plútó együttállás – tematikus oldal

A Nyilas (Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

Külső  bolygók történelemformáló ciklusai, I részII rész

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!