Miért lett ilyen a világ? Az elmúlt tíz év történelemformáló tranzitjai

 

A 2009 őszén elkezdett sorozat azokat a bolygóhatásokat mutatja be, amelyek az elmúlt évek alatt gyökeresen megváltoztatták világunkat. A folyamat még mindig tart, így a bejegyzés is rendszeresen frissül majd.

Mint annyiszor, a cikkgyűjteményben bemutatott fényszögek befolyása együttesen értelmezendő. A látványos, gyakran sokkoló átalakulások ellenére a váltás fokozatosan zajlik, az egyes időszakokban más és más hatások hangsúlyosak.

Ebben a válogatásban csak a lassú mozgású, „történelemcsináló” hatású bolygók és fényszögeik szerepelnek, hiszen ezek a hatások éveken át érvényesültek. Ezek egy részének külön oldala van, melyen több, témába vágó cikk is elérhető. Ahhoz azonban, hogy teljesebb képet alkossunk, természetesen a gyorsabban haladó planéták által jelzett, rövidebb ideig tartó hatásokat is figyelembe kell venni (pl. Mars jegyváltásai, retrográd mozgások, nap-és holdfogyatkozások, stb). Ez blogjaim (Astroconsult, Napiasztro, Asztropressz) aktuális bejegyzéseiben meg is történt. A cikkek a Régi közlések gyűjteménye tartalomjegyzék segítségével könnyen visszakereshetők. A bejegyzések hangvétele is változott: a Díványban megkövetelt, bulvárosabb stílust az együttműködés megszűnte után saját blogjaimon egy szakmaibb jellegű váltotta fel. ( A Díványban megjelent cikkek linkjei saját oldalaimon is elérhetők, blogjaimon szükség szerint kisebb -nagyobb változásokat eszközöltem rajtuk). 2013 óta rendszeresen fordítok más, Magyarországon kevéssé, de a nagyvilágban annál jobban ismert asztrológusok munkáiból is.

Majdnem tíz év távlatából visszatekintve elmondható, hogy akár saját cikkeimről van szó, akár más asztrológusok munkáiból fordítottam, az előrejelzések pontosan írták le az éppen zajló vagy várható folyamatokat. (Pl. milyen hatása lesz az adott fényszögnek a gazdaságra, társadalomra, kollektív pszichére, milyen feladatok elé állít, stb). A konkrét események előrejelzése azonban nem mindig, vagy bizonyos időeltolódással következett be, esetleg máshova került a hangsúly. (Ez a natális asztrológiában is gyakran megtörténik, a jelenséggel részletesen C.O Carter: Az asztrológia hét problémája című könyve foglalkozott).  Míg a folyamatok bemutatása pontos, ezek értékelését az asztrológusok – beleértve jómagamat is – személyiségalkata, világnézete, más területeken való tájékozottsága is befolyásolta. Az is többször megtörtént, hogy látva az előrejelzett folyamatok konkrét megnyilvánulásait szűkebb és tágabb környezetünkben, róluk alkotott véleményünk is átalakult. Ez a fajta értékelés még mindig zajlik. Jó okom van feltételezni, hogy nem csak az én esetemben…

 

A Plútó a Bakba lép (2008 január 26 – 2024 ) Egyelőre nincs róla saját, külön cikk, de a blog számos bejegyzése foglalkozik ezzel az átalakító erejű jegyváltással (l. Régebbi közlések gyűjteménye)

Szaturnusz – Uránusz szembenállás ( 2008.november 4 – 2010 július 26 ) A Szaturnusz–Uránusz szembenállások 45,4 évente követik egymást, kötélhúzásukat elgondolkodtató társadalmi változások kísérik. A Szaturnusz a mundán (azaz az országok, városok, intézmények, társadalmak, szervezetek sorsával foglalkozó) asztrológiában többek között a korlátozó, konzervatív erőket, hagyományőrzést jelképezi. Az Uránusz pedig a lázadó, újító mozgalmakat, forradalmi változást, tudományos-technikai fejlődést. Egyik princípium sem jobb vagy rosszabb a másiknál, a kulcsszót ebben az esetben is a megfelelő arányok jelentik. A „haladó” Uránusz is lehet cinikus és destruktív, a „megcsontosodott” Szaturnusz pedig megbízható hátteret teremthet ahhoz, hogy valós értékeket hozhassunk létre.

Az első Uránusz – Szaturnusz oppozíció 2008 november 4-én, az amerikai elnökválasztások napján pontosult be. Második pontos szembenállásukra 2009 szeptember 15-én került sor, konfliktusuk pedig 2010. július 26-án csúcsosodott ki. Ez a formáció – az akkor a Szűzben álló Uránusszal és Halak Szaturnusszal – már a 60-as években is megingatta a társadalmi struktúrákat – gondoljunk csak a diáklázadásokra –, és robbanásszerű fejlődést eredményezett bizonyos tudományágakban, mint például a számítástechnikában.

Szaturnusz a Mérlegben.  2009 október 29-én a Mérlegbe lépett a Szaturnusz. 2010. április 8-án rövid időre visszatért a Szűzbe, de 2010. július 22-én már újra a Mérlegben találjuk, ahonnan 2012. október 5-én távozott. (Díványban: A kozmikus tanítómester leckéi, Hova billen a mérleg ? )

Szaturnusz – Plútó kvadrát.  A Plútó és a Szaturnusz konfliktusai az egész társadalom életére kihatnak, a régi struktúrák felbomlanak. Szembenállásuk idején bukott el Róma 411-ben, egy későbbi pengeváltásukkor volt a mórok spanyolországi hadjárata, 1914-es találkozójukkor pedig kitört az első világháború. Az erőpróbáló fényszög súlyos gazdasági válságokkal, természeti katasztrófákkal is összefüggésbe hozható.

A legutóbbi Plútó – Szaturnusz kvadrát 2009. november 15-én pontosult be először, másodszor 2010 január 31-én, harmadszor 2010 augusztus 21-én, de egész 2011 folyamán, különösen nyáron – is intenzíven hatott. A  konfliktus kerülő és a problémamentesség látszatát fenntartani igyekvő Mérleg  jegyében pl. a Szaturnusz  halálosan kemény támadásokra számíthat a Bak Plútó részéről. Hiszen itt a jegy problémás területei: pl. szegénység, haldoklók, öregek, hajléktalanok, munkanélküliek, stb., a rossz szociális környezet és az ebből fakadó beilleszkedési gondok, gazdasági problémák, a különböző társadalmi struktúrák működésképtelen volta, az eddiginél is sürgősebb, gyakorlati (Bak) megoldást követelnek, még  tömegesebb (Plútó) méreteket öltenek. A teoretizálás, esztétizálás (Mérleg) nem csupán nem elégíti ki, de elemi erővel tomboló elégedetlenséget szül, akárcsak a teátrális, de valójában semmire nem jó gesztusok.

2010.  A sokkoló fordulatokat tartogató 2010 -es évről készült előrejelzés a Díványban jelent meg 2010 január- februárjában. Akkoriban sok szemrehányás ért a komor jóslatok miatt, az azóta eltelt évek távlatából azonban kiderült, hogy a valóság messzemenően felülmúlta ezeket. Az akkor elindult folyamatok alapjaiban rengették meg világunkat.

Uránusz  a  Kosban (először 2010 május 27-től 2010 augusztus 13-ig, majd huzamosabb időn keresztül 2011 március 11 -től 2018 május 15 -ig. 2018 november 7 – 2019 március 6 között visszatér. Uránusz  tranzitja a különböző jegyekben ld. link. )  Egyelőre nincs róla saját, külön cikk, de a blog számos bejegyzése foglalkozik ezzel az átalakító erejű jegyváltással (l. Régebbi közlések gyűjteménye)

Jupiter – Szaturnusz szembenállás, Jupiter – Uránusz együttállás (2010 tavasz/koranyár, majd 2011 tavasz). A sorozatot 2010 májusában kezdtem el a Díványban és az Astroconsult blogon fejeztem be. Érdekes visszaolvasni, hiszen akkor sem nekem sem azoknak a külföldi asztrológusoknak, akiknek a munkáiból tájékozódtam még fogalmunk sem volt az Arab Tavaszról és az azt követő változásokról. sem  A Szaturnusz–Jupiter szembenállása önmagában is jelentős, 20 évenként megismétlődő generációs fényszög. A formáció világviszonylatban hatalmas társadalmi és gazdasági konfliktusokat hordoz a régi és az új, a tradicionális és a gyökeres változásokat követelő erők között. Vele párhuzamosan azonban, 2010, majd 2011 tavaszán egy Jupiter–Uránusz együttállás is hatott. E bolygókapcsolat részben azt jelzi, hogy a köz javát szolgáló eszmék, újítások egy része valóban csodálatos áttörést hoz, másik hányaduk viszont alaposan elrugaszkodik a valóságtól. A túláradó eufória, megújulási vágy a szükségszerű korlátokat is lerombolhatja, jóvátehetetlen pusztítást idézve elő értékeink között. ( Ez meg is történt, ld. az időszak egyik legjellemzőbb hozadékát, az Arab Tavaszt). Az önmagában sem problémamentes fényszögek hatása együttesen értelmezendő az Uránusz – Plútó kvadrátéval. A 2010-es és 2011-es eklipszek (nap -és holdfogyatkozások) tovább árnyalták a képet.

Uránusz – Plútó kvadrát  (2010/2011 – 2016/2017). Az Uránusz – Plútó kvadrát évei alatt világméretű felfordulás tanúi lehettünk. Az ISIS létrejötte, az egyre gyakoribbá váló terrortámadások, az Oroszországgal és Kínával kapcsolatos fejlemények, a tömegszerencsétlenségek, a politikai erőviszonyok átrendeződése, az Arab Tavasz, a propaganda, a lövöldöző ámokfutók, diktátorok felemelkedése és bukása, a világszerte érzékelhető forrongás – hogy csak néhányat említsünk a 2010 óta zajló drámai változások közül. A sokak által rettegett, 2012 -re jósolt világvége ugyan ezúttal is elmaradt, de a 2010 előtti világ szinte a felismerhetetlenségig átalakult.

Szaturnusz a Skorpióban.  (2012 október 5 – 2014 december 23, majd 2015 június 15 – 2015. szeptember 18 ) A Szaturnusz hüvelykjének prése alatt a 2012 – 2015 közötti évek alatt górcső alá kerülnek a hatalmi túlkapások és visszaélések. Most kezdenek megmutatkozni azoknak a felszín alatti folyamoknak az eredményei, melyeket akár úgy is elősegíthettünk, hogy nem is voltunk tudatában. A tévesen régóta letudottnak vélt ügyek újra előkerülhetnek, ugyanúgy, ahogy a hamu alatt még parázsló bozóttűz is újra fellobbanhat. A cikk részletesen tárgyalja a sokféle szintű átstruktúrálódást jelző Szaturnusz – Plútó recepciós helyzetet is. Szaturnusz visszatérése a Skorpióba : a Szaturnusz utolsó tánca a Skorpióban

Kardinális nagy keresztek (2010, 2011, 2013, 2014)

Vérholdak tetrádja 2014 április 15 – 2015. szeptember 28 között egymás után négy teljes holdfogyatkozásra, az ún. “vérholdak” tetrádjára kerül sor. Az elmúlt 500 évben csak háromszor észleltek ilyen égi jelenséget. Sokan úgy vélik, hogy az asztrológiai szempontból is fontos események az Apokalipszis kezdetét jelzik.„A Nap elsötétül és a Hold vérbe borul, mielőtt az Úr hatalmas és borzalmas napja eljő” (Jakab Király bibliája). A hátborzongató “vérhold” elnevezés onnan származik, hogy teljes holdfogyatkozás alkalmából a Holdkorong vörös fényben világít, A Föld takarásába került égitest látványát ugyanis elszínezik a bolygónk légkörében található porszemcsék és egyéb szennyeződések.

A „véres tetrád”: 2014. április 15, telihold és holdfogyatkozás a Mérleg 25 fokán, 2014 október 8, telihold-és teljes holdfogyatkozás a Kos 11 fokon, 2015. április 4, teljes holdfogyatkozás a Mérleg 14 fokon, 2015.szeptember 27, teljes holdfogyatkozás a Kos 4 fokon. Kardinális eklipszek lévén, ha a világvége nem is jött el, a jelzett időintervallumban személyes és társadalmi szinteken is sokféle irányváltás, a prioritások, hatalmi viszonyok átrendeződése zajlott, esetenként apokaliptikus jellegűek is. (Természetesen itt más hatások is közrejátszottak: a szűkebb – tágabb környezetünket felforgató Uránusz – Plútó kvadrát, amely 2010 – 2014 között többször is kardinális nagy keresztté alakult, a határokat, régi struktúrákat feloldó Szaturnusz – Neptun kvadrát, stb.) A Nap-és Holdfogyatkozások gyakran háborúk jelölői is – és valóban, idézzük fel mi minden történt abban az időszakban és a vérholdakat követően. A teljesség igénye nélkül íme néhány példa: 2014:  Ukrajna, Gázai válság – majd a zsidó állam jogos önvédelmét követő újabb igazságtalan szankciók Izrael ellen, az Iszlám Állam Kalifátusának kikiáltása és az ezt követő borzalmas mészárlás, 2015: az Iráni Egyezmény aláírása, az Európa nagy részét egyetlen hatalmas no-go zónává tevő migránsáradat elszabadulása, Izraelben a késelős intifáda elszabadulása, stb.

A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai 2. A Jupiter – Szaturnusz kvadrát.  A 2015 – 2016 között ható Jupiter – Szaturnusz kvadrát a két kronokrátor ciklusának újabb állomását jelezte

Szaturnusz a Nyilasban (2014.december 23 – 2015 június 15, majd 2015. szeptember 18 -tól 2017. december 20-ig. Kollektív szinten számos eszme feloldódását és formaváltását tapasztalhatjuk meg. Mindezek a hatások a politikai életet, a kormányokat, a törvényeket, egyházakat, oktatást is érintik: sok változásnak leszünk tanú. A cikksorozat mundán-asztrológiával foglalkozó részei: Újra a Nyilasban jár a Szaturnusz, Vasfüggönytől vasfüggönyig ?

A Nyilas Szaturnusz, Halak Neptun és a Szűz Jupiter közötti erőpróbáló fényszögek (2015 november – 2016 október vége). E bolygókapcsolatok fényszög leglátványosabb hozadéka a migránsválság és a terrorizmus által teremtett káosz, bizonytalanság, az EU stabilitásának megingása, az unión belüli határellenőrzés visszaállítása, határzárak és a határokat ért támadások, vallási és politikai szélsőségek, zavarosban halászó politikusok, gazdasági problémák, kaotikus állapotok a felsőoktatásban. Az egykor nemes liberális eszmék eltorzulnak : a mélységesen intoleráns toleránsnak álcázza magát, illetve az abnormálissal, a betegessel, a veszélyessel szemben nagyfokú tolerancia tapasztalható, miközben minden eszközzel igyekeznek elnyomni az ezekre adott egészséges, tiltakozó -és önvédelmi reakciókat. ( A gyűjteményben foglalt témák: Szaturnusz áthaladása a Nyilas jegyén, Jupiter – Neptunusz szembenállás, Szaturnusz – Jupiter kvadrát, A lehetőségek korlátai: újra egzakt a Jupiter – Szaturnusz kvadrát, a három bolygó között létrejött változó T – kvadrát -ld.piros link )

 

Kardinális T-kvadrát (Jupiter, Plútó, Uránusz)  2016 -2017

Szaturnusz – Uránusz trigon, Szaturnusz -Uránusz szextil

Szaturnusz a Bakban (2017. december 20 – 2020. december 17 )

 

 

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!