Jupiter – Szaturnusz együttállások – általános tudnivalók

A Jupiter és a Szaturnusz találkozóira 20 évente kerül sor. A két ún kronokrátornak a ciklusai döntő befolyással vannak a világ sorsára. Ezek a ciklusok képezik ugyanis az emberi fejlődés alapjait: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek konkrét formát öltenek az anyagi világban. Ez a régi és az új összecsapása formájában is megvalósulhat, ami valamilyen értelemben vett reformokat kényszerít ki. A legközelebbi Jupiter – Szaturnusz találkozó 2020 december 21-án jön létre a Vízöntő 0°29′-en. Ezzel egy új Jupiter – Szaturnusz ciklus veszi kezdetét a levegő triplicitásban. 2020 folyamán azonban a két nagy törvényalkotó már a Bakban is közel van egymáshoz, a Szaturnusz – Plútó együttállás, Jupiter – Plútó együttállás mellett tehát ezzel az igen jelentős kombinációval is számolnunk kell. A blogon a Jupiter – Szaturnusz együttállásnak is lesz tematikus oldala.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Jupiter – Szaturnusz együttállások és az őselemek

A húsz évenkénti találkozók ugyanazon elemi minőségben, triplicitásban következnek be, nagyjából 200 – 240 évenként azonban elemváltásra kerül sor. Egyazon triplicitásban a 200 éves ciklus alatt nagyjából tíz Jupiter – Szaturnusz együttállás jön létre. A konjunkciók egyik elemből a másikba való átmenetét mutációnak nevezik – ilyen lesz pl a 2020 decemberében a Vízöntő legelején létrejövő együttállás; az előző két évszázad folyamán ugyanis a Jupiter – Szaturnusz találkozók a föld elemben mentek végbe.  Az ilyen mutációk fontosabbak, jelentősebb változások fűződnek hozzájuk, mint az ugyanabban az elemi minőségben húszévente ismétlődő Jupiter – Szaturnusz konjunkciókhoz.

A nagy Jupiter – Szaturnusz ciklus, amikor is a két Kronokrátor a Kosban találkozik, 800 évenként ismétlődik, és e jegyben létrejött találkozók még nagyobb jelentőséggel bírnak. A belinkelt táblázat  az i.e 600 – i.sz 2400 közötti Jupiter – Szaturnusz együttállások időpontjait tartalmazza.
A XV század eleje-XVII század eleje közötti Jupiter – Szaturnusz együttállások pl víz elemben, a XVII század eleje- XIX század eleje közöttiek tűz elemben jöttek létre. 1802 óta a két bolygó konjunkcióira föld elemben került sor. (Legutóbbiakat illetően kivételt képez az 1821 június 19-i Jupiter – Szaturnusz együttállás a Kos 24°39′-en, ill az 1980 -’81 -ben, a Mérleg elején létrejöttek. Első bepontosulás 1980 december 31, Mérleg 9°30, második bepontosulás 1981 március 4, Mérleg 8°06′, mindkét bolygó tolat, harmadik bepontosulás 1981 július 24, Mérleg 4°56′). Legutóbb 2000 május 28-án, a Bika 22°43′-en jött létre Jupiter – Szaturnusz együttállás. A 2020 december 21 – 2159 közötti Jupiter – Szaturnusz konjunkciók levegős jegyekben jönnek létre.

Míg a föld elemben kialakult együttállások az anyagi biztonságot, a változásoknak ellenálló források konszolidálását helyezték előtérbe, a levegő elemben kialakuló konjunkciók olyan időszak kezdetét jelezhetik, amikor a megszokott rend felborul, a kollektív eszmék, kommunikáció síkján nagyarányú átalakulások tapasztalhatók. ( Mindjárt jegyváltásukat követően 2021 elején a Vízöntő Jupiter és Szaturnusz a Bika Uránusszal is kvadrátot képeznek, a szó szoros értelemben is robbanásszerű változásokat jelezve. Erről még lesz szó.)

Liz Greene az 1981 nyarán, a Mérlegben létrejött Jupiter – Szaturnusz együttállás apropójából tartott konferencián az alábbiakat mondta a levegő elemben létrejött Jupiter – Szaturnusz konjunkciókról:

„Az elmúlt 120 év folyamán a Jupiter és a Szaturnusz együttállások föld jegyekben következtek be. Ezért tehát meg kell nézzük, mit jelenthet a levegő elem kollektív szinten. Azt hiszem, a levegő elem etikai, erkölcsi értékeinkkel, eszméinkkel áll kapcsolatban – vagyis azzal, amit civilizációs ösztönnek neveznétek. Az emberi elme reflexióra képes természete az egyik legfontosabb dolog, ami megkülönböztet bennünket az állatoktól. A levegő teszi lehetővé számunkra, hogy hátralépjünk egyet, függetlenítsük magunkat és másvalaki szempontjából gondolkozzunk. Ez a leválásra való képesség teszi lehetővé számunkra, hogy organizmusként tekintsünk a társadalomra és tervezzünk, ugyanis azt hiszem, hogy a feltérképezést és a tervezést is a levegő teszi számunkra lehetővé és az előrelátás képessége is neki köszönhető. Így az öreg király halálának és az új király megjelenésének mitikus forgatókönyve kollektív etikánk, erkölcsi törvényeink, hiedelmeink, a társadalom természetéről alkotott véleményeink szférájában is végbemegy”.

2020 márciusában, mielőtt a Szaturnusz 23-án a Vízöntőbe lépne, a két bolygó egymástól való távolsága kisebb lesz 10°-nál; a Mars és a Plútó szintén a Bakban tartózkodik majd), 2020 december közepétől a Jupiter és a Szaturnusz már gyakorlatilag együtt áll a Bak 28°-29°-án, de konjunkciójuk csak a Vízöntőben pontosul be, december 21-én, a jegy 0°29′-en).


Jupiter – Szaturnusz ciklusok (Charles Harvey, Michael Baigent és Nicholas Campion : Mundane Astrology)

Erről a konjunkciótól konjunkcióig majdnem pontosan húsz évet felölelő ciklust mindigis a legjelentősebb történelemformáló erőnek tekintették. E két bolygót Nagy Kronokrátorokként vagyis a korszakok uraiként ismerték. Ciklusuk képezi a ciklusok képezik az emberi fejlődés alapját: annak a folyamatnak a mérföldkövei, amelynek során a kollektív eszmék, képzetek, fejlődési potenciálok és lehetőségek (Jupiter) konkrét formát öltenek az anyagi világban (Szaturnusz) (Vö. a Szaturnusz – Neptun ciklussal, amely ugyanilyen folyamatokkal hozható összefüggésbe, magasabb szinten) Mint az együttállás értelmezésénél már szó volt róla, e páros jelentős szerepet játszik a társadalmi struktúrák és a kollektív nemzeti identitás érzetének fejlődésében és evolúciójában. Barbault meggyőző példákkal illusztrálja milyen jelentős szerepet játszott ez a ciklus az európai történelemben: viszonylagos rövidsége ellenére úgy tűnik, hogy e ciklus valamennyi fázisa a fejlődés egy viszonylag világos mintáját jelzi évről- évre.

Természetes, hogy az ősi ciklikus történelemelméletnek a Jupiter – Szaturnusz ciklus képezte az alapját. Noha önmagukban véve aránylag rövid ciklusoknak tekinthetők, a Jupiter- Szaturnusz együttállásokkal kezdődő sorozatok érdekes mintázatba rendeződnek, ugyanis 240 éven keresztül a konjunkció ugyanazon elemi minőségben jön létre, így teljes állatövi ciklusuk 960 évet ölel fel. Húszéves szinódusukat Minima vagy Specialis, a 240 évest ciklust Media vagy Trigonalis teljes ciklusukat pedig Maxima vagy Climacteria szakkifejezéssel illették. A konjunkció egyik elemi minőségből a másikba való átmenete, a mutációs konjunkció mindigis kiemelkedő jelentőséggel bírt, ugyanis jelentős irányváltást és a hangsúlyok megváltozását jelezte a nagyvilágban. Az 1608 december 8-án a Nyilas 8°-án létrejött együttállás, egyszersmind a tűz elembe történő Nagy Mutáció például Amerika ez után következő gyarmatosításával hozható összefüggésbe a vallási (Nyilas) elnyomás (van Norstrand : Precepts in Mundane Astrology) miatt. Az 1842 január 26-i Nagy Mutációt (GMT 5:21) , amikor a konjunkció földjegyekbe vándorolt, gyakran hozzák összefüggésbe a materializmus fejlődésével, és ezt követően az emberiség egyre nagyobb befolyásával az anyagi világ felett. Az 1981 -es levegő jegyben bekövetkezett „kakukktojás”- együttállása ellenére úgy tartják hogy ez a 2020 decemberi levegő elembe történő Nagy Mutációig fog tartani.

E ciklus kapcsán említést kell tennünk az egyik leghíresebb egybeesésről, az amerikai elnökök halálciklusáról. Tény, hogy 1840 óta valamennyi, a Jupiter – Szaturnusz együttállás évében megválasztott amerikai elnök hivatali ideje alatt húnyt el. Ennek jelentőségére már Abraham Lincoln meggyilkolásakor felhívta a figyelmet egy Dr L.D. Broughton nevű asztrológus, aki állítólag, felfigyelve arra, hogy ( az 1840 -ben megválasztott) William Henry Harrison és (az 1860-ban megválasztott) Lincoln hivatali ideje alatt hunyt el, azt jövendölte, hogy 1960-ig bezárólag valamennyi 0-val végződő évben megválasztott amerikai elnök hivatali ideje alatt fog meghalni. Ezt az igen profétikus jellegű előrejelzést azzal indokolta, hogy 1960-ig bezárólag föld jegyekben kerül sor a Jupiter – Szaturnusz együttállásokra.

További bolygóciklusokat ld: Külső  bolygók történelemformáló ciklusai, I részII részÚj fejlődési ciklusok : a Nagy Konjunkció  asztrológiai jelentősége

A tradicionális asztrológiában a Jupiter és a Szaturnusz találkozásai már a legrégebbi idők óta új ciklusok kezdetét fémjelezték. Uralkodóváltásokkal, nagy gazdasági, társadalmi átalakulásokkal, történelmi fordulópontokkal  hozták összefüggésbe őket.  Legjelentősebbek az ún mutációk voltak, amikor is az egyik elemi minőségből  egy másikba léptek át – ld fentebb. A transzperszonális bolygók – Uránusz, Neptunusz, Plútó – felfedezését követően ezek Jupiterrel és Szaturnusszal képezett együttállásait szintén önálló ciklusokként kezeli a modern asztrológia – és ennek meg is van a realitása. E bolygóciklusok egy barokk óra fogaskerekeihez hasonlóan illeszkednek egymásba, komplex rendszert képezve. Erről már többször volt és még lesz is szó – egyelőre maradjunk a Jupiternél és a Szaturnusznál . E ciklusokon belül két bolygó a kvadrátjai, szextiljei, trigonjai és szembenállásai képezik a mérföldköveket. A hatások kollektív és egyéni szinteken is érvényesülnek.

A Jupiter – Szaturnusz ciklus félidejében, tehát 10 évvel az együttállást követően a két bolygóóriás szembekerül egymással. Legjelentősebb fényszögeik egyikére, az oppozícióra két, egymástól 180 fok távolságra levő jegyben kerül sor.

A Jupiter- Szaturnusz ciklusok első 10 évét a gyorsabb mozgású Jupiter uralja. Mint Stephen Arroyo, napjaink egyik legjelentősebb amerikai asztrológusa is összefoglalta. „Ez az időszak sokkal intenzívebb, a dolgok felpörögnek, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás idején érve el csúcspontjukat. Az emberek kísérletezőbb kedvűek, kezdeményezőbbek, optimistábbak, szívesebben terveznek. A pozitív változások ugyanolyan gyorsan köszöntenek rájuk, mint amilyen gyorsan találják magukat a legnagyobb krízisek kellős közepén” (A modern asztrológia új szemlélete: A Jupiter/Szaturnusz konferencia előadásai, társszerző Liz Greene).És ahogy a történelem eseményei is mutatják, a 20. század válságai rendszerint ennek az időszaknak a vége felé robbantak ki.

A ciklus második évtizedében a Szaturnusz mutatja az utat, és a világ kénytelen-kelletlen felveszi cammogós tempóját. Mintha valahogy megtörne az elmúlt tíz év lendülete, az emberek gyakran tűnnek kimerültnek, fáradtnak, erőtlennek. Szemlátomást szükségük van arra, hogy kissé visszavonuljanak. Ez idő alatt végigvesézik az elmúlt időszakot, megemésztik a történteket, hiszen a közelmúlt változásai olyan tempóban követték egymást, hogy nekik is gondolkodás nélkül kellett csörtetniük.
Változások a külvilágban és az emberi pszichében

Az alábbi részletek Liz Greene egyik, az 1981-es Jupiter – Szaturnusz konferencián elhangzott előadásból származnak és általános kiindulópontokként szolgálnak. A blogon az előadás további részletei is elérhetők  -tudomásom szerint első alkalommal magyarul.

A középkori és a reneszánsz asztrológiában a Jupiter – Szaturnusz együttállásokról azt tartották, hogy uralkodóváltást jeleznek: a király halálát, a trón megüresedését követő káoszét, majd az új király megjelenését. A szűkebb és tágabb környezetben mindig nagy nehézségeket jeleztek, de az öreg király halála és az új király megszületése volt a fő téma. Ezt a motívumot mindenütt megtalálhatjátok, a görög mitológiáig visszamenőleg. A görögöknél Kronosznak és Zeusznak hívták ezt a két istent.

Történelmi összefüggésekben egy interregnumot ( trónüresedést, rendszerváltást) mindig forradalmak és zavargások és összeesküvések és általános káosz kísér, ugyanis valamennyi hosszú időn keresztül elnyomott társadalmi csoport egyszerűen tombolni kezd. A katonaság is megvadul, és úgy tűnik, minden szervezet és struktúra szétesik, ugyanis összeomlott az, ami fegyelmezte és korlátozta őket.

Ha ezt az egyén belső történései szintjére fordítod le, el kell gondolkoznod, mi történik akkor ha valami olyasmi távolítódik el, amely mindig is a korlátozó és uralkodó elvet képezte. A depresszió, a csalódás, a változékony érzelmi állapotok és a zavarodottság nagyon jellemzők ilyenkor. A kétségbeesés érzése mellett valószínűleg ilyen kérdések merülnek fel : „ki vagyok én ? Mit csinálok ? Mit akarok valójában ? Merre tartok ?” Amikor az öregember meghal, egyéni és kollektív szinten is nagy pánik tapasztalható. Ha egy ország uralkodója hal meg, az emberek azon kezdenek el tépelődni, vajon mi fog történni az országukkal. A domináns érzelem a pánik. Ki ad majd struktúrát és biztonságérzetet? Gyűlölt uralkodó esetén is ugyanígy fognak reagálni. Azt hiszem, mindnyájan emlékeztek rá, mi volt itt, amikor John Kennedyt lelőtték”.
Szóval egy régi uralkodóelv meghal. De mi az az új, ami megjelenik ? Még nem sokat beszéltem Zeuszról. Szóval egy régi uralkodóelv meghal. De mi az az új, ami megjelenik ? Még nem sokat beszéltem Zeuszról. Azt hiszem az egyik, Jung által is említett alak, aki kapcsolatban áll a fiatal Zeusszal, a puer aeternus alakja. Ez örökifút jelent. Ő a potencialitások jelképes alakja. Ő képviseli az aspirációkat is, és e konferencián már találkoztunk vele néhányszor a szép, fiatal isten képében. A trónüresedés után ő örökli a trónt, de ő még nem bizonyított, így nem is valami hiteles. A mítoszokban a puer gyakran sérült vagy sánta, vagy veszélyeztetett gyermek, tehát valami hátránnyal indul, ami miatt gyengének tűnik. Mindene ami van, a remény és az optimizmus. Az optimizmus és az új lehetőségek érzését tehát nagy félelem kíséri, amikor ugyanis az öreg király meghal és az ifjú átveszi a trónt, mindenki retteg a királyságban. Talán gyenge lesz és erőtlen. Talán életben sem marad addig, hogy megvalósíthassa a benne rejlő lehetőségeket. Így az eseményt szörnyű ambivalencia kíséri. Azzal a reménnyel egyidejűleg, hogy a dolgok végre jobbak vagy kreatívabbak lesznek, jelen van az attól valófélelem is, hogy az új lehetőségek, potenciálok nem futják ki formájukat vagy csalódást okoznak. Ez a fajta ambivalencia jellemző a tranzitot átélő személy belső állapotára”.

A Jupiter és a Szaturnusz egy párost alkotnak a születési képletekben. Természetesen rengeteg értelmezési módjuk áll rendelkezésünkre , de nem hiszem, hogy csak egyetlenegy lenne helyes ezek közül a magyarázatok közül. De a sokféle szempont közül, melyek szerint vizsgálhatod őket, az egyik az, amely szerint a Jupiter a szamár előtt rángatott répa, a Szaturnusz pedig a pálca, amely hátulról csapkodja. Mindkét bolygó a fejlődéssel, a mozgással és a jelentéssel hozható összefüggésbe. Egyik sem teljesen személyes vagy transzperszonális. Ők képezik az egyéni szükségleteinkkel kapcsolatba hozható belső, és a kollektív mélyén zajló folyamatokkal összefüggő külső bolygók közötti határvonalat. A Jupiter és a Szaturnusz képezi az egyéni életfilozófia, világkép tartópilléreit”.

E konjunkciók kezdetén a lehetőségek a föld alól szárba szökkenő búza módjára tűnnek fel. Azt a benyomást keltik, mintha majd minden magától elrendeződne, aztán nem történik semmi, vagy nem úgy alakulnak, ahogy az egyén szerint alakulniuk kellett volna. Vagy a vártnál sokkal hosszabb időt vesznek igénybe. A kivárásra való képesség tehát fontos témának tűnik, és a várakozás fájdalmas, hiszen a Jupiter annyira türelmetlen planéta ! Amikor pedig összepakolod a Szaturnusszal, még türelmetlenebb lesz, így az illető éppen abban a pillanatban érzi a legsürgetőbb késztetéseket, amikor meg kellene próbálnia nyugodtan kivárni”.
Kapcsolódó

A Jupiter és a Szaturnusz kiegyensúlyozása (Stephen Arroyo)

Egy szép, új világ hajnalán : Nagy Konjunkció a Vízöntőben (tematikus oldal)

Erőpróbáló Jupiter – Szaturnusz fényszögek a horoszkópban

Külső  bolygók történelemformáló ciklusai, I részII rész

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!