Jupiter és Neptun | Stephen Arroyo

A Jupiter és a Neptunusz : hasonlóságok és különbségek. Részlet Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) c munkájából. Magyarul nem elérhető; asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt alapkönyv

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A valódi boldogság egyetlen forrása, ha egy célra fecséreljük életünketJohn Mason Brown

Azt hiszem a fentebbi idézet egyaránt ismerős a hangsúlyos Jupiterrel rendelkezők – és azok számára is, akik erőteljesen rá vannak hangolódva a Neptunra. E könyvhöz folytatott kutatásaim során az egyik leginkább lenyűgöző, egyszersmind valamiképpen meglepő dolog volt, amikor felfedeztem, hogy a Jupiternek és a Neptunnak milyen sok közös vonása van. Röviddel felfedezése után az asztrológusok a Halak „magasabb oktávú” uraként kezdték emlegetni a Neptunt. Egyet kell értenem ezzel a meghatározással -de a modern asztrológusok nagy részével ellentétben – én nem engedném át teljes mértékben a Neptunnak a Halak feletti uralmat. A Jupiter még mindig rendkívül erőteljesen hat mindenkinél, akiknek a Halak hangsúlyos szerepet játszik a képletében. Akik ismerik munkámat, amelyben kifejtem, mit értek „alhangok” alatt (subtones, altónus- ford megj, ld New Insights in Modern Astrology/ Új látásmódok a modern asztrológiában), tudják, hogy a Jupiter jegyhelyzete igen erőteljes energetikai hangoltságot ad és átszínezi a személyiséget mindenkinél, akinek Napja, Holdja, Aszcendense vagy egy nagyobb stelliuma van a Halakban.Mindenek előtt, a Jupiter és a Neptun egyaránt a személyes növekedés és egy másik, magasabb szintű tudatosság irányában történő átalakulásokat képviselő funkciók. A maguk módján mindkettő az ember tudatfölötti igényeit jelképezi. Mindkettő egy ideál utáni magasabb mentális szintű sóvárgást jelképez. Mindkettő inspirálóan hat az egyénre azáltal, hogy transzcendens jelentést ad életének és hozzásegítve az egyént, hogy egy nagyobb hatalommal, erővel vagy igazsággal egyesítse céljait és álmait, jelentőségteljessé teszi életét. Mindkét bolygó hajlamos vallásos, metafizikai, filozófikus szinten értelmezni életét, noha nyilvánvaló, hogy a Halak rendszerint misztikusabb, a Nyilas pedig inkább ortodox módon vallásos, stabil hagyományokkal és intézményekkel. Mindkét bolygónak arra van szüksége, hogy átadja magát és nagylelkűségük közismert. Mindketten arra sóvárognak, hogy valami módon egynek érezzék magukat az egész emberiséggel, vagy hogy egy ilyen egységben higgyenek. Mindketten felülemelkednek a kicsinyes részleteken és az emberi lények személyes gyarlóságain, és mindketten olyan távoli célok kitűzésére ösztönzik az egyént, amelyeket csak elképzelni lehet, de egyelőre még megfoghatatlanok és logikusan nem bizonyíthatók.

Emellett azt is lehetne mondani, hogy a Jupiter és a Neptun egyaránt a szabadság utáni sóvárgást jelképezi. És, meglehetősen különös módon gyakran mindketten arra törekszenek, hogy ezt a szabadságot azáltal tapasztalják meg, hogy egy magasabb rendű törvénynek vetik alá magukat. Jól tudjuk, hogy a neptuni alkatok könnyen alárendelik magukat, arra törekedve, hogy egy másik személyben, csoportban, valamilyen fajta szolgálatban, létben feloldódva enyhítsenek elszigeteltségükön. Mint Paul Wright rámutat Astrology in Action (Működésben az asztrológia) című könyvében, a Jupiter is valami hasonlóra hajlamos, és a „szabadság” egy újfajta értelmezésére nyithatja rá szemünket, amely merőben különbözik a nyugati sajtó által oly széles körűen népszerűsített „tedd a magad dolgát” individualisztikus trendjétől.

A Jupiternek és a Neptunnak számos közös vonása van, de a Jupiter sokkal magabiztosabb és erőteljesebb. ( A könyv illusztrációja)

„[ A Jupiter] az egyetemességet jelképezi, különösen egy törvény vagy egy hiedelemrendszer létrejöttét. A Jupiter a tágabb értelemben vett hitet jelképezi és a vallást, kollektív jelenségként. Az általános feltételezéssel ellentétben a Jupiter-princípium nem a szabadsággal van kapcsolatban, hanem valami nagyobb hatalomnak tekintett dolognak -pl valamilyen vallási, politikai vagy morális elvnek – való engedelmeskedéssel és alávetettséggel. Vitatható azonban hogy jóllehet különbözik a kortárs nyugati értelemben vett szabadságfogalomtól, jelképezi -e önmagában véve ez az alávetettség a szabadság egy formáját. Hasonlóképpen azon is lehet vitatkozni, hogy a szabadság nyugati (merkúri) fogalma, a gondolat-és szólásszabadságé vajon annyira más lenne, és önmagában véve vajon nem illuzórikus és irreleváns.” (Astrology in Action)

Robert Frosst így írja le ezt az engedelmességen keresztül elérhető szabadságot: „ Szabad vagy, amikor könnyedén viseled a jármot.”
Talán az egyik legmeglepőbb dolog, ami kutatásom során kiderült a Jupiterről, az volt, hogy minél alaposabban tanulmányozom, annál tünékenyebbé válik ! A Jupitert, a Neptunhoz hasonlóan nem lehet és a jövőben sem fog sikerülni annak az analitikus elmének a korlátolt definíciói és „logikája” keretei közé szorítani, amely egy precízen megszerkesztett könyvet akar írni. Valójában a labilis jegyek összes ura (úgy is mint változó) meglehetősen illékony; még a Merkúr is megdöbbenthet tűnékenységével, ha el akarod kapni a higanyt! Végeérhetetlenül osztódik és ide-oda ugrál. Dióhéjban a Jupiter korántsem olyan egyszerű, mint hittem, és sokkal dinamikusabb, mint eddig gondoltam.

A Jupiter és Neptun természetének párhuzamba állításához legjobb, ha a Nyilasra és a Halakra összpontosítunk, ami egyaránt segíthet felismerni a két bolygó közötti hasonlóságokat és különbségeket. A legfontosabb dolog, amit még így is egyértelművé szeretnék tenni az, hogy a Neptun egy sokkal kifinomultabb érzékelésmódot és tudást jelképez, mint a Jupiter, a Neptun megismerhetetlenebb és kimondhatatlanabb, és ha egyáltalán kifejezhető, csakis a zenén, a művészeten, a költészeten vagy odaadó fohászokon keresztül fejezhető ki. A Jupiter jelentéstartalma azonban, noha nem könnyű összefoglalni és a logika paraméterei közé szorítani, a filozófia és a magasabb rendű mentális, elméleti törekvések keretei között valamelyest konceptualizálhatóbb tudást ölel fel.

Mindkét bolygó vezethet az ego felduzzadásához (inflálódás, infláció), csalódáshoz és/vagy illúziókhoz, az idealizmus zsákutcáihoz, az üres pompa és csillogás kedveléséhez. A jupiteri tendenciák azonban a növekedésre, az ego és a személyiség kiterjesztésére ösztönöznek, míg a Neptun inkább az ego és a személyiség szétoldódását szorgalmazza, vagy legalábbis olyan szintű kifinomítását, hogy egy szubtilisebb valóság áramolhasson át rajta. A jupiteri törekvések extrovertált jellegűek, a terjeszkedés a külvilág irányában zajlik és ott akar kifejeződni, az illető külső tevékenységek révén fejezi ki hitét. A Neptun sokakat inkább befelé húz, az élet kifinomultabb dimenziói és tudatszintek irányába. Más szavakkal, jóllehet mindkét bolygó kapcsolatban van az idealizmussal, valószínűbb, hogy a Jupiter fogja ezeket az ideálokat olyan világi cselekedetekre váltani, amelyek észrevehető hatást gyakorolnak a társadalomra. A Neptun még abban az esetben is nagyobb fokú önfeláldozásra és háttérben maradásra hajlamos, mint a Jupiter, ha eszményeit mások szolgálatán keresztül a gyakorlatban is megvalósítja a világban.
NyilasHalak: hasonlóságok és különbségek

A régi asztrológiakönyvekben gyakran bukkanhatunk ilyen megállapításokra: „ A Jupiter aktív a Nyilasban és passzív a Halakban”.Természetesen ebben van némi igazság, de tovább menve ezzel az összehasonlítással, tanulságos eredményekhez jutunk. A jupiteri minőség mindkét jegyben mentális módon fejeződik ki, de a Halakban sokkal érzelmesebben, együttérzőbben, nagyobb szimpátiával. A Nyilas végül belefárad mások problémáinak hallgatásába, de a Halak aligha. A nagyfokú intellektuális spekuláció és vitakedv mindkét jelre jellemző. Amikor főiskolásként tanulmányozni kezdtem az asztrológiát, meglepett mennyi feltörekvő akadémikusnak áll Halakban a Napja. Bizonyos értelemben az akadémia világában folytatott munka olyan, mintha a fantáziák birodalmában zajlana, ahol külön szabályok, törvények, valóság és nyelv van érvényben, és nem tehetek róla, de nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy vajon nem ez az egyik vonzereje a Halak típusú emberek számára. Talán biztonságban érzik magukat a világnak ebben az elkülönített „elefántcsonttornyában”. (Emlékezzenek vissza, hogy az első egyetemek kolostorokból alakultak ki, olyan intézményekből, amelyekhez a hagyományok szerint a Halaknak nagyfokú affinitásuk van.).

Grant Lewi, az olyan bestsellerek, mint az Astrology for the Millions ( Asztrológia millióknak) és a Heawen Knows What (Az ég tudja) rendkívül tehetséges, Ikrek Napú szerzője az alábbi fontos megfigyeléseket írja a Nyilasról egyik, kevésbé ismert, Your Greatest Strength (Legnagyobb erősséged) című könyvében:

„… a Nyilas legnagyobb gyengéje arra való képtelensége, hogy elismerje egy, az övénél kevésbé fennkölt motiváció létjogosultságát; egy vágyteljesítő fantáziálásba torkolló cukormázas optimizmus, az emberekbe vetett vak hit, a hiszékenységre és arra való hajlama, hogy magával és másokkal kapcsolatban is abban higgyen, amiben hinni akar.”
Nos, ha az olvasó a Nyilas szót egyszerűen helyettesíti a Halakkal és újraolvassa a fentebbi idézetet, azt hiszem, ugyanilyen pontosnak fogja találni. Asztrológia, karma és átalakulás című könyvemben tulajdonképpen kimondottan a Neptun bolygóhoz rendeltem a gyakran önbecsapáshoz vezető „hidd, amit hinni akarsz”-ra való hajlamot. Azt hiszem, egész pontosan a következőképpen foglalhatjuk össze : Jó eséllyel bárki, akinek a Neptun, a Jupiter, a Nyilas vagy a Halak hangsúlyos szerepet játszik képletében, hajlamos lehet a hiszékenység eme formájára. Mondhatni, ez a túl nagy hit következménye !

Nagyon gyakran tapasztaltam, hogy azok, akiknél nagyon hangsúlyos a Nyilas vagy a Halak (vagy akiknél különösen hangsúlyos szerepet játszik a Jupiter vagy a Neptun – még akkor is, ha egyetlen bolygójuk sem áll a Nyilasban vagy a Halakban) áldozatul esnek e tendenciának. Úgy tűnik, kivetítik saját erényeiket másokra és hisznek a többiek nemeslelküségében és emelkedettségében. Azt tételezik fel másokról, hogy erkölcsösek és szavatartók. A hiszékenység nagydíját úgy tűnik azok kapják, akiknél valamelyik, Jupiter által uralt jegy felkel. Például éppen a múlt héten kaptam levelet egyik barátomtól, akinek a Nyilas a felkelő jegye (így a „Jupiter uralma alatt áll”). Úgy tűnik, most ért folyamatosan meglévő pénzügyi problémái mélypontjára. Könyvelője, akire éveken keresztül támaszkodott, hogy fizetőképesen tartsa cégét és megfelelő útmutatásokat adjon neki, nem csupán hasznavehetetlen és költséges tanácsokkal látta el, hanem még el is sikkasztotta pénzét.

Egy másik Nyilas aszcendensű személy évtizedek alatt több mint két tucatnyi üzleti társulást létesített nagy lelkesen, anélkül hogy ellenőrizte volna „partnerei” képesítését vagy referenciáit, És majdnem minden esetben az lett a vége, hogy e kapcsolatoknak köszönhetően bíróságra kellett járkálnia. Vagy neki kellett beperelnie őket, vagy őt perelték be, vagy egy harmadik fél indított ellene eljárást üzlettársai bűncselekményei miatt- akikben annyira megbízott. Tulajdonképpen legalább hármat elítéltek közülük bűncselekmények miatt, és valószínűleg még jónéhányukat el kellett volna ! Persze nem sokat segített az ügyeken, hogy ennek az embernek a VII házában állt a Plútó, az alvilág bolygója.

Astrology in Action (Működésben az asztrológia) című könyvében Paul Wright rámutat, hogy a Nyilas és a Halak gyakran széles látókörű gondolkodásmódról, nagy látomásokról tesz tanúságot, de a megkülönböztetőkészség (Merkúr) egyiküknek sem erőssége. A két jegy összehasonlítását tartalmazó rész annyira jó, hogy e fejezet hiányos lenne, ha nem idézném teljes egészében:
„ A Nyilas különösen kompromisszumképtelen és rugalmatlan lehet. A Jupiter és az általa uralt jegyek intuitívek abban az értelemben, hogy képesek meglátni egy ötletben levő potenciált még mielőtt megvalósult volna és elég hittel rendelkeznek ahhoz, hogy lehozzák a valóságba. Ugyanennyire igaz azonban, hogy akiknél hangsúlyosak ezek a befolyások, tele vannak impraktikus nagy ötletekkel és grandiózus tervekkel.

Mindkét jegyre jellemzőek a hangulati hullámzások, a Halak pedig különösen hajlamos az érzelmi szélsőségekre. A Halak önostorozó, önsajnáló, önmegtagadó mártír lehet. Egyszersmind azonban együtt érző, ösztönös empátiával viseltetik a kitaszítottakkal és a hátrányos helyzetűekkel szemben. Olyan jegy, aki folyamatosan megbocsát. Félszeg, passzív, visszahúzódó alkat is jellemző lehet. Minden más jegynél többre értékeli a magányt. A kábulat, letargia, időnként az akarat egy fajta bénultsága is jellemző lehet.
A Nyilasé talán a legőszintébb hatás az állatövből, és a legdogmatikusabb, legdidaktikusabb is. Moralizáló és önelégült lehet. A jegynek van egy nagyon fennkölt, emelkedett szellemű oldala is, és arra törekszik, hogy felülemelkedjen az alantasságon és úgy éljen, ahogy azt lelkiismerete diktálja. Mindkét jegy valami másra vágyik, mint a hétköznapi munka világa, valami izgalmasabbra, emelkedettebbre, hősiesebbre, kalandosabbra, varázslatosabbra vagy kifinomultabbra – innen az ezeket megtestesítő szférákhoz való vonzalom ( vagy, még általánosabban, azokhoz, ahol összemosódnak a valóság és a fantázia közötti határok) .

A Halakban erős az eszkapizmusra való hajlam. Az ilyen reményektől hajtva gyakran számít fényesebb jövőre, kedvezőbb körülményekre. A Jupiter mindkét jegy esetén jelezhet optimizmust, de vágyfantáziákat is. A csalódás a Jupiter – princípium egyik arca, de a Halakban szembetűnőbb. Van egy összezavarásra és elleplezésre való tendencia és képesség is. A Nyilasé egy lényegében őszinte befolyás, az önbecsapás és a csalódás tendenciái itt a nagyzolásból fakadnak. Van hajlam az ego felduzzasztására, és arra, hogy többnek, elbűvölőbbnek képzelje magát, mint amilyen valójában.

A Jupitert és az általa uralt jegyeket jó nyelvérzék jellemzi. Az utazások és az idegen helyek inspirálóan hatnak rájuk, noha eme tulajdonságukat a múltban túlhangsúlyozták. Egy erőteljes Jupiter szellemi érdeklődést, lelkesedést, szenvedélyes természetet ad. A joviális, reménykedő természet is jellemző lehet. A Nyilas jó anekdotázó, hiszen tudja mit tálaljon tényként, mit nagyítson fel és mit cifrázzon ki. Az extravagancia mindkét jegyre jellemző lehet, akárcsak az arra való hajlam, hogy tovább nyújtózzanak, mint ameddig a takarójuk ér. Mindketten nagylelkűek és emberszeretők lehetnek. Hajlamosak lehetnek arra is, hogy túl sokat vállaljanak magukra, anélkül hogy tisztában lennének a korlátokkal.”
Újra emlékeztetnük kell magunkat arra, hogy az összes változó jegy a tanulás jegye, és a folyamatos változás és mozgás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy részesüljenek ama változatos élettapasztalatoknak a sokaságágából, amelyre ezeknek a jegyeknek szükségük van ahhoz, hogy többet tanuljanak. Mint a korábban idézett Charles Carter írta, a Nyilas „a feltérképezetlen tartományok örök vándora”, de azt hiszem, ez a jellemzés ugyanennyire találó a Halak vizes jegyére is. Carter a későbbiekben Robert Louis Stevenson írót, a nagy utazót idézi, a Kincses sziget és más népszerű könyvek szerzőjét : „reménytelten utazni jobb mint megérkezni”. Ez persze jupiteri érzelem. (Stevensonnak mellesleg az alábbiak vannak a horoszkópjában  : Jupiter – Aszcendens trigon, a Neptun és a Hold az I házban, a Halakban, a Nap és a Mars a 9 házban ! ) Aztán Carter azzal folytatja, hogy a befejezetlenség jellemző a jupiteri jegyekre, és mivel a Jupiter a kozmikus fejlődés jelképe, ennek így is kell lennie. Végül ilyen költőien fejezi be:

„ A levegő és a föld tökéletesen képesek végrehajtani feladataikat, tanúi lehetnek a görög szobrászat diadalának, de a víz apályainak és dagályainak még a Halak óceánját elérve is folyamatosaknak kell lenniük, a Nyilasban pedig ott van a felfelé törekvő lángok végeérhetetlen lobogása és szikrája.” ( Essays on the Foundations of Astrology/ Értekezések az asztrológia alapjairól)

 Stephen Arroyo : Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential (1996) ,  29 – 35 old

Kapcsolódó

A Nyilas  – Liz Greene

A Halak – Liz Greene

A Jupiter, a kilences ház és a Nyilas

A Jupiter és Mr Hyde – Dawn Bodrogi

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Jupiter – Neptun trigon 2018

Jupiter – Neptun kvadrát 2019 – i. rész, II rész

Jupiter – Neptun szextil tranzitként – Robert Hand

Jupiter – Neptun aspektusok – Liz Greene

Könyvajánló

Stephen Arroyo : Asztrológia, karma és átalakulás

Stephen Arroyo: Exploring Jupiter. The Astrological Key to Progress, Prosperity and Potential

Liz Greene : The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!