II. Etikai aggályok

“A felületes szemlélő számára úgy tűnik, hogy az előző életekkel kapcsolatos asztrológiai kijelentések pusztán a tanácsadó metafizikai meggyőződését tükrözik. Természetesen senkinek sem róhatók fel személyes hiedelmei. Az asztrológia azonban több mint egy hiedelemrendszer. Ez egy szolgáltatás és egy olyan termék, amelyet eladnak. Gyakorlatilag valamennyi, tanácsadásra vonatkozó etikai kódexben vannak olyan részek, amelyek kifejezetten megtiltják a gyakorló asztrológusoknak, hogy valótlan kijelentéseket tegyenek.” Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

A felületes szemlélő számára úgy tűnik, hogy az előző életekkel kapcsolatos asztrológiai kijelentések pusztán a tanácsadó metafizikai meggyőződését tükrözik. Természetesen senkinek sem róhatók fel személyes hiedelmei. Az asztrológia azonban több mint egy hiedelemrendszer. Ez egy szolgáltatás és egy olyan termék, amelyet eladnak. Gyakorlatilag valamennyi, tanácsadásra vonatkozó etikai kódexben vannak olyan részek, amelyek kifejezetten megtiltják a gyakorló asztrológusoknak, hogy valótlan kijelentéseket tegyenek. Az ISAR (International Society for Astrological Research /Asztrológiai Kutatások Nemzetközi Társasága) etikai kódexének (ld letölthető, angol nyelvű melléklet) „Az etikus reklámozás” A.6.b pontja például kimondja

„Nem etikus, ha az asztrológusok azzal a céllal tesznek hamis, csaló, félrevezető vagy megtévesztő kijelentéseket, hogy ily módon szolgáltatásaik igénybe vételére ösztönözzenek. Egy állítás félrevezető vagy megtévesztő lehet, ha nem tud kézzelfogható tényeket felfedni, vagy valószínűsíthető, esetleg kifejezetten az a célja, hogy kedvező eredmények iránti, hamis vagy alaptalan várakozásokat keltsen.”

Hogy keltenek-e a kedvező eredmények iránti hamis vagy megalapozatlan elvárásokat az előző életekkel kapcsolatos állítások? Amennyiben az asztrológusok a születési képletek alapján határozott kijelentéseket tesznek, kézenfekvő, hogy egyértelmű jelzések vannak az ilyen jellegű utalásokra. Forrest (2000) például azt állítja, hogy a horoszkóp alapján össze tud állítani egy olyan forgatókönyvet, amely szimbolikus értelemben párhuzamos a lélek előző életekbeli tapasztalataival. „ Nagy valószínűséggel tudhatjuk, hogy a lélek valami olyasmit tapasztalt meg előző életében, amely hasonlít ahhoz a történethez, amelyet elmesélünk. Az élmény lényegében ugyanaz volt.” (189. old)

Azonban jogos-e akkor egy ilyesfajta állítás, ha nincs mód arra, hogy Forrest alátámassza egy tényleges előző élet bizonyítékával? Nem csapja be vajon az ügyfelét, amikor elhiteti vele, hogy tud olyasmit, amit valójában nem? Ugyanis nem tudhatja. És ha így van, akkor alaptalan elvárásokat kelt a kedvező eredmények iránt : nevezetesen, hogy az elemzés révén az ügyfél valós információkat kap előző életeiről . Az ügyfél kívánatos eredménynek tekintheti az ilyesféle információt, sőt látszólag még profitálhat is belőle. De ha az elemzés nem hiteles, vajon etikus-e ilyen információkat reklámozni és értékesíteni?

Most lehetne azzal érvelni, hogy ilyen alapon bármit, amit az asztrológusok mondanak etikátlannak lehetne beállítani, hiszen nem tudunk mindig konkrét bizonyítékokkal előrukkolni, amelyekkel kijelentéseinket alátámaszthatnánk. Van azonban egy markáns különbség a jelen élettel kapcsolatos és az előző élettel kapcsolatos asztrológusi állítások között. Valamennyi, a jelenlegi élettel kapcsolatos állítás cáfolható; ugyanis olyan tulajdonságokra tapasztalatokra vonatkoznak, amelyeknek esetleges hamis voltát be lehet bizonyítani.

Ha az asztrológus mond valamit a kliens személyiségéről, pl. „ Ön hajlamos az impulzivitásra vagy izgágaságra”, a kliens megerősítheti vagy cáfolhatja az értelmezés valóságtartalmát. Az ilyen kijelentéseket olyan külső források – pl. barátok vagy rokonok, életrajzok – akik vagy amelyek információkat adnak az alany jelleméről – is megerősíthetik vagy cáfolhatják. Az asztrológusok ezen kívül olyan eseményekről is beszélnek, amelyeket az ügyfél gyerekkorában élt át vagy néhány év múlva, a jövőben lesz része bennük. Ismétlem, minden ilyesfajta állítás alkalmas arra, hogy megerősítsék vagy megcáfolják, hiszen a jelenlegi élet múltbeli vagy jövőbeli eseményeire vonatkozik.

Valamennyi diszciplína oly módon hoz létre megbízható tudásbázist, hogy az értelmező kijelentéseket bizonyító erejű adatokkal támasztja alá. Jóllehet annak nagy része, ami érvényes ismeretnek számít a hagyományos asztrológiában, nem hivatalos kutatások eredménye, egy évszázadok folyamán felhalmozott, megfigyeléseken és megfeleltetéseken alapuló tudásanyagot képvisel. Az asztrológusok ugyanis már évezredek óta figyelik az empirikus jelenségeket és rendelik hozzá e jelenségeket asztrológiai tényezőkhöz.

Az előző életekkel kapcsolatos kijelentéseket illetően nem állnak rendelkezésre ilyen, asztrológiai tényezőknek megfeleltethető bizonyítékok. Természetesen lehet spekulálni valószínű megfelelésekről, pl. „Déli holdcsomópont a Szűzben azt jelenti, hogy előző életeben szőrszálhasogató és kritikus voltál” -de a spekulációk és az aktuális, ellenőrizhető adatokon alapuló értelmezések között különbséget kell tenni. A fentebbiekkel hasonló kijelentésekkel nem lehet vitatkozni, nem alkalmasak arra, hogy megcáfolják őket, hiszen senki nem tud visszamenni a kliens előző életeibe, hogy megerősítse egy ilyen állítás érvényességét. Ez valamennyi, tudásával kapcsolatos potenciális kritikával szemben felvértezi az előző életekkel foglalkozó asztrológust.
A tanácsadással foglalkozó szakmákban létezik egy „tájékoztatáson alapuló beleegyezés” (informed consent) nevű etikai gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy mielőtt az ügyfelek eldöntenék, hogy igénybe vesznek egy adott szolgáltatást (és fizetnek érte), érdemben kell őket tájékoztatni az adott szolgáltatás természetéről. A Pszichológiai Asztrológai Szövetség [The Association for Psychological Astrology (APA) ] nyilatkozatának A szolgáltatások természete című, D 3. b cikkelyében ez áll:

„Egy konzultáció kezdeményezésekor az asztrológusok tájékoztatják ügyfeleiket az igénybe vett szolgáltatás eszközeiről, céljairól, az alkalmazott technikákról, folyamatairól, korlátairól, a lehetséges kockázatokról és előnyeiről.”

A szolgáltatásokat illetően különösen a „korlátairól” szóra figyeljünk. Fel lehet hozni azt az érvet, hogy a reinkarnációs asztrológia nagyon is valóságos korlátja abban rejlik, hogy az előző életekkel kapcsolatos állítások nem ellenőrizhetők jelenlegi, megfigyelhető adatok révén. Az ügyfelek se megerősíteni se cáfolni nem tudják az ilyenfajta állításokat, az emberek döntő többsége ugyanis nem emlékszik előző életeire. És e korlátok megint csak nem vonatkoznak a jelenlegi életekkel kapcsolatos kijelentésekre, még abban az esetben sem, ha az adott értelmezést nem lehet érdemleges bizonyítékokkal alátámasztani, hiszen legalább a lehetőség adott ezek beszerzésére. Az előző életek esetén az ilyenfajta lehetőség annyira távoli, hogy majdnem nem létezőnek tekinthető.
Azért mondom, hogy majdnem nem létező, mert bizonyos módszerekkel elvileg van lehetőség megerősítő adatok gyűjtésére. Az olyan pszichológusok, mint Roger Woolger (1987) Brian Weiss (1992) által használt regressziós- hipnózis technikák azt sugallják, hogy hipnózis alatt az emberek képesek felidézni előző életeiket. Az ilyen emlékek azonban túlságosan illékony és töredékes bevillanások ahhoz, semhogy megbízhatók legyenek – bár időnként valóban hiteleseknek tűnnek. Az ilyenfajta bizonyítékok azonban erősen kétségesek, hiszen, ahogy a terapeuták és klienseik egyaránt beismerik, az esetek többségében gyakorlatilag lehetetlen megkülönböztetni a tényleges emlékeket az éber álmoktól. A hipnotikus szuggesztióra adott válaszként, mely szerint a kliens „visszaemlékszik” előző életére, meglódul a képzelet és egyből megjelennek az előző inkarnáció jellegét magukra öltő képek és érzelmek. De hogy ezek tényleges emlékek – e, vagy pusztán a kliens képzelete működik összhangban a szuggesztiókkal ? Nehéz megmondani.

Potenciálisan gyümölcsözőbb kutatási területet tartalmaz Ian Stevenson (1974) pszichiáter munkássága, aki gyerekek előző életbeli emlékeiről gyűjtött meggyőző bizonyítékokat. Ezeket az emlékeket rigurózus tudományos kutatások támasztják alá, amelyek az előző életekbeli családtagokkal, barátokkal készült interjúkat is tartalmaznak és több mint 30 éven keresztül folytatták őket. Tudomásom szerint azonban e kutatási adatokat nem próbálták meg párhuzamba állítani e különleges gyerekek születési képleteivel. Mindaddig, amíg erre sor nem kerül – és amíg sor nem kerül rá, annak a kérdésnek, hogyan tükröződik az előző inkarnációk karmája a születési képletekben – megválaszolatlannak kell maradnia, legalábbis nem eszközölhetők ilyen jellegű definíciók.

De még ha készült is ilyen tanulmány, nincs biztosíték arra, hogy egyértelmű asztrológiai összefüggés lenne a jelenlegi horoszkóp és az azt közvetlenül megelőző élet között. Nem tételezhetjük fel, hogy a világegyetem ennyire lineáris módon működik. Az egyik inkarnáció nem csupán kompenzálhat egy másikat – és így gyökeresen eltérő asztrológiai tényezőknek kell utalniuk rá-, hanem az is valószínű, hogy a horoszkóp több előző életben felhalmozott karmát tükröz. Így a születési képlet nem fogja szükségszerűen világosan tükrözni a jelenlegit közvetlenül megelőző inkarnációt.

Figyelembe véve, hogy az előző életekkel kapcsolatos elemzésekből hiányoznak az ezeket alátámasztó bizonyítékok, és a fentebb felsorolt etikai megfontolásokkal összhangban az asztrológusoknak be kellene ismerniük ügyfeleik előtt, hogy az effajta értelmezések spekulációkon alapulnak. Ez részben lelkiismereti kérdés – valójában több ennél. Amikor az asztrológusok szolgáltatást nyújtanak, és nyíltan azt állítják, hogy képesek bármilyen fajta információt adni az ügyfelek előző életeiről, vagy utalnak ilyesmire, akkor olyan szolgáltatásért fogadnak el pénzt, amelynek nincs semmiféle empirikus alapja. Tekintve, hogy azt állítani, hogy valaki ismeri az előző életeket, meglehetősen rendkívüli dolog (és ki ne szeretne megtudni valamit az előző életeiről?), adott a lehetőség, hogy rendkívüli érdeklődést keltsen és jelentős hasznot hozzon. Így aztán könnyen vissza lehet élni vele.

Azok az asztrológusok, akik azt állítják, hogy mesélni tudnak ügyfeleiknek előző életeikről, semmivel se jobbak azoknál a kuruzslóknál, akik azt mondják magukról, hogy képesek felismerni és levenni a láthatatlan entitásoktól származó átkokat. Mindkét esetben adott(1) egy rendkívüli jelentősnek beállított természetfölötti tudás, és (2) egy burkolt ígéret, melynek értelmében ismeretlen forrásokból származó problémák megoldásában fog segíteni a kliensnek. Így tehát valóban szükség van arra, hogy az asztrológusokat felkérjék : ismerjék be, hogy előző életekkel kapcsolatos kijelentéseik (vagy állítólagos párhuzamosan „valóságos” előző életekről szóló történeteik) spekulációkon alapszanak.További fejezetek

 

I Bevezető

III Előző életekkel kapcsolatos állítások az asztrológiában

IV Az elmélet vizsgálata

Bizonyítási szabályok

VI A reinkarnációs asztrológia érvényességének ellenőrzése

VII Önmagukba záródó doktrínák – 1

VIII Önmagukba záródó doktrínák – 2

IX A jelentés elkerülhetetlen többértelműsége

Következtetés

XI A szerzőről : Glenn Perry

A teljes oldal :  Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Az eredeti cikk :  A Critical Review of Reincarnational Astrology | Glenn Perry

Kapcsolódó cikkek:

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? 

Az önbecsapás eszköztárából : “karmikus kapcsolatok”

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

Mi derül ki a horoszkópból ?

Babona -e vagy tapasztalati tudomány az asztrológia ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!