VI. A reinkarnációs asztrológia érvényességének ellenőrzése

Egy másik előző életekbe visszavezető regressziós technikákat alkalmazó asztrológus, Barbara May ezt írja: „Bármilyen fajta, a születési képleten alapuló, előző éltekkel kapcsolatos találgatás SZÜKSÉGSZERŰEN spekulatív jellegű. A témában illetékesként mondom ezt, kétlem ugyanis, hogy a nyugati világból bárki más is rendelkezne olyan terjedelmes adatbázissal, mint amilyet én gyűjtöttem 1976 júliusa óta, amikor elkezdtem Richard Sulphennel közös munkánkat. Az ilyenfajta információkat mindig fenntartással kell kezelni. Én mindig egyértelművé teszem, hogy bármit mondok is a születési képlet alapján az előző életekről, spekulatív jellegű és nem is szabad másként értelmezni. Az emberek fel sem fogják milyen ingatag talajon állnak valójában a módosult tudatállapotokból származó információk.” Glenn Perry : A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

A reinkarnációs asztrológia kitételei érvényességének tesztelésére az alábbi javaslatom lenne. Az előző élettel kapcsolatos információk a születési képletekből deríthetők ki. Ennek az állításnak az ellenőrzéséhez egy specifikusabb kérdés felvetésére és kutatására lenne szükség. Például: a Déli holdcsomópont valóban ad információkat az alany előző életeiről? E kérdés kutatásának első lépéseként az adott holdcsomópont- pozíciót illetően releváns bizonyítékokat kellene gyűjteni egy korábbi életből. A kutató azonban szinte azonnal beleütközik egy nyomasztó problémába: hogyan lehetne bizonyító erejű adatokat szerezni valakinek az előző életéből ? Egyáltalán, léteznek ilyen bizonyítékok?

Az evolúciós asztrológusok erre azt felelhetik, hogy ők nem próbálnak speciális, konkrét információkat kideríteni az előző életekről (pl kik voltak az illetők, hogy néztek ki, mivel foglalkoztak, milyen betegségekben szenvedtek, vagy hasonló, specifikus adatokat). Ehelyett ők egy olyan parabolát igyekeznek felépíteni, amely metaforikusan leírja az előző életbeli élmények „dinamikáit”. „Dinamikákon” az adott életből származó érzelmi- mentális és viselkedésmintákat értenek.

Ez az ellentmondás azonban nem mentesíti az evolúciós asztrológiát a bizonyítékok szükségessége alól. A konkrét részletek pszichológiai dinamikáktól való megkülönböztetésekor a kutató szintén ezzel a problémával szembesül. Ahhoz, hogy megerősítse, hogy a horoszkópból tükröződő vagy abból kiolvasott előző- élet dinamikákat helyesen értelmezték-e, hozzá kellene férnünk a valóságos korábbi személyiségekhez, és valamilyen fajta vizsgálatnak kellene őket alávetnünk, hogy bepillantást nyerjünk gondolataikba, érzelmeikbe, viselkedésükbe. Mindezt össze kellene majd hasonlítanunk a horoszkópból kiolvasottakkal. De hogy lehetne ezt megtenni, ha valójában nem tudjuk megfigyelni az előző életbeli személyiséget ?
Van néhány lehetőség. Az első az, hogy az előző életekbe visszavezető regressziós hipnózis módszerét alkalmazzuk. A cél az lenne, hogy kiderítsük, nyerhetők- e kifejezetten a kutatási hipotézisre vonatkozó bizonyítékok az előző életek emlékeiből. Mondjuk például, hogy az alany déli csomópontja a Bakban áll, a 6 házban. E pozícióról Forrest (2000) azt mondja, hogy : „egy sötét karmikus mintázat jelenlétéről árulkodik, amely szerint a munkán keresztül gyakorolt ellenőrzést mások fölött….A nélkülözhetetlen szerepében tetszelegve gondoskodott arról, hogy mások gyengék maradjanak, függőségben tartotta őket” (109 old) Ez a minta az előző életekből származik – írja Forrest – a Déli csomópont alapjelentése szerint ugyanis ez olyan, a lélek mélyén gyökeredző szokást képvisel ,amelyet a szülött jelenlegi életébe is tovább visz.

Ahhoz, hogy regressziós hipnózis útján ellenőrizze ennek az állításnak a helytálló mivoltát, a kutatónak arra kellene utasítania kliensét, hogy idézzen fel egy előző életet, és aztán meg kellene figyelnie milyen információk kerülnek spontánul a felszínre. Ezzel az eljárással azonban nem valószínű, hogy olyan adatok birtokába jutna, amelyek alátámasztják ezt az állítást. Éppen ellenkezőleg: valószínűleg rengeteg olyan adat kerülne elő, amelyek éppenséggel cáfolják a 6 házas Bak leszálló holdcsomópontnak tulajdonított jelentéstartalmát. Az előző életek- terápiáinak szentelt irodalom szerint ugyanis több, ugyanazzal a klienssel folytatott terápiás foglalkozás során rendkívül változatos történetek kerülnek elő. Ezek egymástól teljesen különböző személyiségekről és körülményekről szólnak . (Woolger, 1987; Weiss, 1992). Bármi volt is igaz az egyik inkarnációbeli személyiségre, valószínű, hogy ellentmondásban lesz egy következő életbeli személyiséggel. A jungiánus analitikus Roger Woolger, aki a regressziós terápiákat illetően méltán nevezhető a világ legmérvadóbb szaktekintélyének, így ír:

„Amikor előző életek teljes sorozatait kezdtük vizsgálni, egy igen jellemző sajátosságra figyeltünk fel: az egymás ellentétébe alakulás állandó folyamatára: az egyik típusú személyiség mindig egy ellentétes személyiséggé alakul. A történetekben, amelyekkel találkoztunk, a morális perspektíva is felcserélődik, akárcsak a főbb témák. Ily formán olyan életciklusokkal találkoztunk, amelyeknél a személyiségtípusok nagy váltásokon mentek keresztül: az ágyasból cölibátusban élő lett, a pazarlóból fösvény, az úrból szolga, az otthonülőből kalandor és így tovább. A témák és a körülmények szintén egymás látványos végleteivé alakulnak át: a teljes Spanyolország fölött uralkodó római prokonzulból föld nélküli holland paraszt lett, a kiközösített rabszolgából kínai hadúr, a szexuálisan bántalmazott gyerekből háborús martalóc, aki megerőszakolja és megcsonkítja áldozatait” ( 218)

Emlékezzünk vissza, hogy Forrest (2000) azt állította, hogy a Déli holdcsomópontban kristályosodik ki a szülött valamennyi, előző életekből származó karmája és hogy ez a lélek érzelmi memóriájának a jelképe (196 old). Mivel a 6 házas Bak Déli holdcsomópont asztrológiai jelentéstartalma valamelyest precíz és behatárolt, ez azt sugallja, hogy evolúciós fejlődéstörténetét illetően a lélek egy jól meghatározott és ismétlődő mintázattal rendelkezik – nevezetesen a munkamániára való hajlammal. Azonban ha valaki elfogadja Woogler megfigyeléseit, melyek szerint személyiségtípusát, élettémáit, körülményeit illetően a lélek az ellentétekbe alakulás állandó folyamatán megy keresztül, ez lényegében kizárja, hogy a Déli holdcsomópont egy bizonyos előző életekbeli személyiségtípusra vagy életkörülményre utaljon.

A reinkarnációs terápiák azt sejtetik, hogy a lélek nem egy bizonyos személyiségtípussal vagy életformával rendelkezik, hanem evolúciós pályánk inkább a jungi enantiodromia elvével összhangban ível, amikor is egyik személyiségtípus az ellenkezőjébe alakul, aztán fordítva. Ily formán az életek és a személyiségek sokféleségén keresztül haladunk az egység felé. (Bache; 1994; Cerminera; 1950). Ennek megfelelően az előző életek- terápia nem valószínű, hogy olyan bizonyítékokat szolgáltat, melyek szerint a Déli holdcsomópont egy bizonyos, előző inkarnációkból származó személyiségstílust vagy életstílust jelképezne.
Lehetséges, hogy a Déli holdcsomópont jele és házhelyzete a legutolsó előző élet valamely sajátosságát jelképezi. Forrest (2000) ilyesmire utal, amikor azt mondja, hogy „a Déli holdcsomópont jele a karmikus mintázat lélektani magatartásformáit és hajtóerőit jelöli”, míg házhelyzete „ a lélek életkörülményeit az adott inkarnációban” (189). Mivel azt írja: „abban az előző életben”, egyértelmű, hogy nem az összes előző élet lecsapódásaként, hanem egy bizonyos korábbi élet karmikus mintázatainak jelölőjeként. Vagyis azt mondja, hogy egy 6-os házas Bak Déli holdcsomópont egy olyan speciális előző élet karmikus mintázatára utal, amikor is a szülött másokat szolgálva gyakorolt ellenőrzést fölöttük (192)

De még ha feltételezzük is, hogy a Déli holdcsomópont helyzete a legutolsó előző élet karmáját jelképezi, e feltételezést alátámasztó bizonyítékokat keresve komoly módszertani problémák merülnek fel. Az előző életek kutatójának 1) el kell különítenie a legutóbbi inkarnációt valamennyi előző élettől, 2) olyan bizonyítékokat kell gyűjtenie, amelyek alátámasztják vagy cáfolják a 6 házas Bak Déli holdcsomópont jelentéstartalmát. Olyan emberként, akinek volt már része előző életekbe visszavezető regressziós terápiában és aki ezt a módszert ügyfeleinél is alkalmazta, tanúsíthatom, hogy ez rendkívül nehéz lenne a következő okokból:

Először is, egy hipnózis alatt álló alany esetén az előző életek emlékei töredékes formában, álomszerű módon peregnek – ami nem teszi lehetővé, hogy az előző életbeli személyiséget világos, egyértelmű analízisnek vessük alá. Az ilyenfajta életrajzi adatok nem szükségszerűen linerális sorrendben, egymás után jelennek meg, hanem úgy tűnik, hogy inkább az érzelmi szempontból igen jelentős élményekre szorítkoznak. Inkább ahhoz hasonló élmény ez, mint amikor előzetest látunk egy filmből, nem pedig magát a filmet. Az előző életekbe visszavezető foglalkozások is a film-előzetesekhez hasonló módon zajlanak, amelyek erőteljes érzelmi töltetű, kusza, nem időrendi sorrendben pörgő jelenetekből állnak.

Másodszor: a Déli holdcsomópont csupán a jelenlegi élet egyik aspektusát jelképezi, és azt is a teljes képlet – vagyis bolygó-és házhelyzetek, fényszögek, domináns konfigurációk, kozmikus helyzetek, stb – kontextusába ágyazva. Mivel így áll a helyzet a jelenlegi életben, logikus, hogy ugyanez vonatkozik bármely előző életre. A születési képlet leírhatatlan komplexitásából kiindulva – amely azon a szinergikus elven alapulva működik, mely szerint az egész több, mint alkotórészeinek összessége, nem tartom túl valószínűnek, hogy egyetlen, meghatározott konfigurációhoz – pl a Déli holdcsomóponthoz rendelhető viselkedésformák spontánul, teljesen egyértelmű módon bukkannak fel a kutató előtt egy előző életek- foglalkozás során.

Harmadszorra, ahhoz, hogy komolyan lehessen venni, az előző életekbe visszavehető regressziós foglalkozások nem tartalmazhatnak olyan típusú kérdéseket, amelyek elengedhetetlenek lennének a kutatási hipotézishez szükséges információ felderítéséhez. A hipnoterapeutának szükségszerűen engednie kell, hogy a tudattalan anyag organikus módon, irány nélkül áramoljon, szuggesztiók, irányító kérdések nélkül, a kliens pillanatnyi problémájával összhangban. Az még rendben van, hogy a kutató a természetes módon felmerülő tartalmakra vonatkozó kérdéseket tesz fel, de olyan területekre irányítani az alanyt, amelyek a kutatási hipotézis szempontjából relevánsak lehetnek, oly mértékben színezné át a foglalkozást, amely rögtön gyanússá tenne bárminemű, ily módon felmerült információt. Az ilyenfajta kikérdezés ugyanis óhatatlanul oly módon befolyásolja a tudattalant, hogy az a kutatási hipotézissel összhangban levőnek tűnő adatokat produkáljon.

Az ilyenfajta adatok még gyanúsabbak lennének, ha az alanynak először elmagyarázták a Déli holdcsomópont jelentéstartalmát, ezt követően pedig felkérik, hogy menjen vissza az előző életbe és erősítse meg vagy cáfolja ezt az értelmezést. Képzeljük el, amint az asztrológus ezt mondja: „Déli holdcsomópontod pozíciója szerint egyik előző életedben a szolgálaton keresztül kontrolláltál másokat. Most azt akarom, hogy idézz fel egy előző életet. Mi történik ?” Ilyen körülmények között lehetetlen kizárni annak lehetőségét, hogy az alany csupán a szuggeráltakkal összhangban levő adatokat gyártott.

Végül pedig ott van az a korábban említett aggály, mely szerint maguknak az előző életekre vonatkozó adatoknak a valóságtartalmát is nehéz bizonyítani. Egyes esetekben úgy tűnik, hogy a regressziós foglalkozások során egy hiteles előző életre vonatkozó adatok bukkannak felszínre. Számos más alkalommal azonban úgy tűnik, hogy az alany tudattalanja, az álmodási folyamathoz hasonló módon egy olyan „éber álmot” kreál, amely metaforikus módon jelenít meg egy bizonyos, a jelenlegi élet szempontjából releváns témát, konfliktust, aggályt. Pusztán az, hogy a klienset egy előző élet felidézésére utasítják, olyan tudattalan összejátszást eredményez a hipnotizőr és a kliens között, amely már eleve gyanússá teszi a felmerülő „emlékeket”. Így egy tényleges előző élet felidézése helyett az alany pusztán olyan hipnotikus szuggesztiót is kaphat, amelynek hatására azt hiszi, hogy egy előző életre emlékszik vissza.

Összefoglalva, a regressziós hipnózist mint technikát illetően legalább öt probléma merül a kutató számára, aki ellenőrizni akarja azt a hipotézist, mely szerint a születési képlet bizonyos része egyik legutolsó előző életből származó karmikus mintázatot tükröz:

1.Az információ kusza, töredékes, illékony módon bukkan fel, ami nem teszi lehetővé a személyiségtípus egyértelmű, világos analitikus módszerekkel való vizsgálatát.

2.  Mivel a Déli holdcsomópont csupán egyetlen eleme egy komplex, többdimenziós képnek ( a személyi horoszkóp a maga teljességében) , nem valószínű, hogy spontánul, egészen pontos, egyértelmű módon fog megjelenni.

3. Az előző életekbe visszavezető regressziós foglalkozások nem tartalmazhatnak olyan irányító kérdéseket, melyek célja a kutatási hipotézis szempontjából releváns információk felszínre hozatala

4. A Déli holdcsomóponttal kapcsolatos magyarázatok nem előzhetik meg az aktuális regressziós foglalkozást annak a veszélye nélkül, hogy átszínezik majd a kapott adatokat

5. A tényleges előző életekre vonatkozó információkat nehéz megkülönböztetni azoktól a kitalációktól, amelyeket az alany pusztán azért fabrikál, mert azt a szuggesztiót kapta, hogy egy előző életre emlékszik vissza.
Mindez igen valószínűtlenné teszi, hogy a regressziós hipnózis révén nyert információk az előző életekre vonatkozó asztrológiai hipotéziseket bizonyító, hiteles adatokat tartalmaznak. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne megpróbálni, de bárminemű, ilyenfajta kutatásokból származó következtetéseket a legnagyobb józansággal kell felülvizsgálni, teljes mértékben tudatában annak, hogy ez csak próbálkozás, az adatok hitelessége pedig kétséges. Valójában néhány asztrológus írt is regressziós hipnózis során szerzett tapasztalatairól. E módszertani eszköz használatakor mindvégig szem előtt tartották ezt a hiányosságát. Nancy Kahn például, aki 25 éve foglakozik asztrológiával és előző életekbe való regresszióval, erről számol be:

„Mindig elkészítem azoknak az ügyfeleimnek a személyi horoszkópját, akiket visszavezetek előző életeibe. Teljes bizonyossággal állíthatom, hogy a születési képletből semmit nem fogsz megtudni az adott személy előző életeiből…Azt hiszem, legfőbb ideje felhagyni az előző életek személyi horoszkópból való kiolvasásának gyakorlatával!”

Egy másik előző életekbe visszavezető regressziós technikákat alkalmazó asztrológus, Barbara May ezt írja:

„Bármilyen fajta, a születési képleten alapuló, előző éltekkel kapcsolatos találgatás SZÜKSÉGSZERŰEN spekulatív jellegű. A témában illetékesként mondom ezt, kétlem ugyanis, hogy a nyugati világból bárki más is rendelkezne olyan terjedelmes adatbázissal, mint amilyet én gyűjtöttem 1976 júliusa óta, amikor elkezdtem Richard Sulphennel közös munkánkat. Az ilyenfajta információkat mindig fenntartással kell kezelni. Én mindig egyértelművé teszem, hogy bármit mondok is a születési képlet alapján az előző életekről, spekulatív jellegű és nem is szabad másként értelmezni. Az emberek fel sem fogják milyen ingatag talajon állnak valójában a módosult tudatállapotokból származó információk.”

Egy másik, az előző életekkel kapcsolatos asztrológiai elméleteket támogató módszer az lehetne, ha az asztrológusok és kutatók munkáját képzett tisztán látók és médiumok segítenék. Az ily módon gyűjtött bizonyítékok elvileg alá lehetne támasztani bizonyos elméleteket, pl a 6 házas Bak Déli holdcsomópontra vonatkozókat. Forrest (2000) e pozíciót illető magyarázatait alátámasztandó pl a tisztán látónak ki kellene derítenie, hogy gyakorolt-e kontrollt mások felett az alany legutóbbi előző életében vagy sem. Azonban ahhoz, hogy egy ilyenfajta bizonyítékot el lehessen fogadni, a látónak semmit nem szabad tudnia a vizsgált elméletről, az előzetes ismeretek ugyanis átszínezhetik az eredményeket.

Azonban egy asztrológus bajosan erősíthet meg bárminemű látó vagy médium által közvetített előző élet értelmezést, hiszen egy asztrológus számára igen nehéz, ha nem egyenesen lehetetlen megkülönböztetni egymástól a születési képletből kiinduló feltételezéseket a látó által összemazsolázott információktól. Bármelyik asztrológus megteheti, hogy belenéz az ügyfél horoszkópjába, aztán lehunyja a szemét , szabadjára engedi képzeletét és engedi, hogy olyan képek merüljenek fel benne, amelyek feltételezhetően kapcsolatban vannak annak előző életeivel. De ennek ellenére a tény még mindig az, hogy az asztrológus tudatában már ott van egy, a születési képlet alapján kialakult kép, és ez óhatatlanul bizonyos tudattalan elvárásokat ébreszt benne.

Ha például Jeff Green megfigyelhető adatok révén már tudja, hogy egy IV. házas Plútó kapcsolatban állhat a szülött valamilyen családjához, származási helyéhez köthető drámájával, mi módon tudná megakadályozni, hogy ez az információ átszínezze állítólagos intuitív meglátásait azt illetően, hogy mit jelentett ez a konfiguráció az ügyfél előző életében. Ezért egyetlen olyan megállapítás sem tekinthető a kutatás szempontjából mérvadónak, amelyet az asztrológus mediális úton szerzett információk alapján tesz.

Azt már mondani sem kell, hogy bármilyen fajta, bárminemű eseménnyel kapcsolatos, mediális úton nyert információ igencsak megkérdőjelezendő. A kutatások bebizonyították, hogy még a jól ismert, hiteles látók és médiumok is gyakrabban tévednek mint ahányszor ráhibáznak a valóságra. (Hansel, 1980; Rhine, 1957; Wiseman, 1997). ahhoz, hogy az asztrológiai kutatások szempontjából értékelhető információkat adjon, a látónak 1) rá kellene hangolódnia a legutóbbi előző életre, 2) megbízható, a kutatási hipotézissel kapcsolatos adatokat kellene szereznie, beleértve a feltételezett karakterbeállítottságot és a sorsszerű körülményeket is, 3) és mindezt az adott elmélet előzetes ismerete nélkül kellene produkálnia. Mivel köztudott, milyen nehéz elérni ezt a bravúros teljesítményt, joggal tételezhetjük fel, hogy ez a módszer nem fog az előző életekkel kapcsolatos asztrológiai elméleteket alátámasztó eredményeket produkálni.További fejezetek

I Bevezető

II  Etikai aggályok

III Előző életekkel kapcsolatos állítások az asztrológiában

IV Az elmélet vizsgálata

Bizonyítási szabályok

VII Önmagukba záródó doktrínák – 1

VIII Önmagukba záródó doktrínák – 2

IX A jelentés elkerülhetetlen többértelműsége

Következtetés

XI A szerzőről : Glenn Perry

A teljes oldal :  Glenn Perry: A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata

Az eredeti cikk :  A Critical Review of Reincarnational Astrology | Glenn Perry

Kapcsolódó

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!