Ami az Asztrológia, karma és átalakulás-ból kimaradt…

Stephen Arroyo Asztrológia, karma és átalakulás című műve tanulságos könyv volt a számomra, Veress Kinga fordítását pedig élvezetesen olvasmányosnak találtam. Csak amikor az eredeti, angol kiadást is elolvastam, vettem észre, hogy a könyvből, nyilván valami nyomdai hiba folytán, egy egész fejezet kimaradt: a Plútó fényszög kapcsolatairól szóló.

Mivel az én születési képletemben igen hangsúlyos szerep jut a Skorpió és a Plútó princípiumának, ez a rész fokozottan érdekelt. Arra gondolva, hogy mások számára is hiánypótló lehet, 2007-ben lefordítottam. (A magyar, Bioenergetic kiadó gondozásában, 2000 ben megjelent fordításban még meglévő bekezdések vastag betűsek, ld.208 oldaltól, a többi normál.) 

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Nap – Plútó fényszögek

Az ilyen fényszögek ahhoz hasonló tulajdonságokat kölcsönöznek, mint amikor a Nap a Skorpióban áll: késztetés önmagunk újraformálására, nagyfokú önfejűség, makacsság, őriási erő, sokszor a hatalom imádata, szándékaink és vágyaink eltitkolása, és olykor szembetűnő könyörtelenség mind másokkal, mind magunkkal szemben. Gyakran sürgetőnek érezzük, hogy cselekedeteinket vagy önmagunkat erőteljes vagy szélsőséges formában fejezzük ki, különösen erőpróbáló aspektus esetén. Számtalanszor érezzük, hogy gyökeresen át kell alakitanunk önmagunkat, és el kell hagynunk a régi, megszokott szokásokat, amelyek már nem felelnek meg eszményeinknek. Úgy tűnik,ez az átalakulás áradó fényszögekkel könnyebben megvalósitható, amint az átalakitó folyamat tudatossá válik. Az áradó aspektusok inkább képessé tesznek a zökkenőmentes elengedésre, valamint az élet törvényeinek megértésére, amelyek szerint az elöregedett formáknak meg kell halniuk, hogy az új megszülethessen. Erőpróbáló és áradó fényszögek esetén majdnem mindig egyaránt egy kényszeritő erejű nyomon vezet tudatalattink egy valamiféle, előre nem látható cél felé. Tulajdonképpen a „kifürkészhetetlen” szó szerint jól jellemzi élményeinket, mert ilyen aspektusokkal sokszor tapasztalhatunk „véletleneket” és rejtélyes kapcsolatokat és találkozásokat, amelyek dacolnak minden ésszerű magyarázattal, ám egyértelműen kapcsolódnak valamiféle meghatározott élettervhez. A dinamikus fényszögek majdnem mindig az életünkben időről időre visszatérő erőteljes hatalmi küzdelmekben jelennek meg, és teljes személyiségünk időszakos válságoknak és gyökeres változásoknak van gyakran kitéve – nemcsak önmagunk érzékelése, hanem a hétköznapi életben való önkifejezésünk tekintetében is.
Úgy tűnik, női képletekben gyakrabban nehezebb kezelni ezeket a fényszögeket, mint férfiak esetén, noha a fentebb említett sajátosságok többsége mindkét esetre érvényes. Női képletekben azonban ismételten azt tapasztaltam, hogy ezek a fényszögek nagyon problémás kapcsolatra utalnak az apával és rendszerint más férfiakkal is. Apai részről gyakori a figyelem és a valódi kommunikáció hiánya, ez pedig sérülést okoz a szülöttnek, aki úgy érzi, megfosztották a szeretettől. Többek között talán emiatt választanak maguknak ezek a nők gyakran erős férjet (akár kíméletlen, bűnöző típust is) aki (fantáziáikban) azt az ígéretet hordozza, hogy az erő és szeretet hiteles forrása lesz életükben. Ezek az emberek azonban maguk is hihetetlenül követelődzők és időnként személytelenül részvétlenek, akár oly mértékig is, hogy elüldözik maguktól az oly mélyen sóvárgott szeretetet. Ezek az aspektusok, mindkét nem esetén meglehetősen gyakran hajlamosítanak önteltségre, az alázat pedig ritkán tartozik erényeik közé. Ezért természetesen azoknak, akiknél e planéták dinamikus fényszögben állnak egymással ritkán harmonikusak a közeli kapcsolataik, hacsak nem dolgoznak rajtuk teljes erejükből, az oppozíciók pedig különösen hajlamosítják őket arra, hogy irreális (és tudattalan) elvárásokat támasszanak intim kapcsolataikban. Úgy tűnik, mintha azt akarnák, hogy a másik teljesen más legyen, mint amilyen valójában, és általában azt az üzenetet sugározzák magukból (jóllehet ennek ritkán vannak tudatában), hogy addig nem fogadják el maradéktalanul az illetőt, amíg az teljesen más valakivé nem lett, – ami nyilvánvaló képtelenség. Az ilyen oppozíciók tehát rendkívül gyakran jeleznek komoly csalódásokat a közeli kapcsolatokban. Ugyanez a tendencia figyelhető meg a Vénusz vagy Hold – Plútó szembenállások esetén is.

Leginkább az erőpróbáló aspektusok azok, amelyek tudatos szinten effajta problémákban nyilvánulnak meg. Mivel a Plútó legalábbis részben tudattalan belső erőinkkel hozható kapcsolatba, úgy tűnik, a dinamikus fényszögeknek ez az ereje és feszültsége szükséges ahhoz, hogy ráébressze az egyént valamilyen belső konfliktus vagy transzformációs igény meglétére. Ezzel ellentétben, jóllehet az áramló aspektusok arra utalnak, hogy az egyén könnyebben alkalmazkodik az élet átalakulásaihoz – már ha egyáltalán tudatában van a benne zajló folyamatnak, a trigon vagy a szextil jótéteményeit és kreatív potenciálját sokan fel sem ismerik és nem is használják ki teljes mértékben. Ilyformán e rész észrevételei főleg a dinamikus aspektusokkal rendelkezők képleteire vonatkoznak.

Ezeknek az aspektusoknak és az apával való kapcsolat közötti összefüggéshez érdemes még egy megjegyzést fűzni. Ismételten úgy találtam, hogy nem csupán a Nap – Plútó fényszögek, de a Nap 8. házas(a Plútó háza) radixhelyzete is gyakran jelez mély lelki sérüléseket okozó elválást az apától. Ez az elválás lehet fizikai (amikor egyszerűen nincs jelen, mert elment, meghalt, vagy – meglepően sok esetben – egyszerűen nyomtalanul eltűnt) vagy lelki természetű, amikor is az apa fizikailag jelen volt ugyan, de nagyon távolságtartóan, közömbösen viselkedett a gyerekkel. Néhány esetben ez az apakomplexus az apa idealizálásában és bálványozásában, az irányában táplált irreálisan pozitiv érzelmekben nyilvánul meg. Bármelyik esetről legyen is szó, az egyén kényszeresen „csüng” az apján, ami a későbbiekben megneheziti a jól körülhatárolt, független személyiség kialakitását. Egy másik, megfontolandó szempont az a tény, hogy Charles Jayne kutatásai olyan férfiképletek Nap- Plútó aspektusaira vonatkoznak, akik rendkivül szoros kapcsolatban álltak egy nővel (gyakran az anyával). Valamennyi esetnél meg kell értenünk, hogy a Plútó és a Skorpió által jelölt közelség az elnyelés közelsége, ahol is az egyik személy elnyelődik a másikban, ily módon pedig az, akit elnyelnek (vagy, néhány esetben akár el is emészthetnek) megfosztódik személyes identitásától és magába vetett hitétől. (Jegyezzük meg, hogy az ilyen Plútó aspektussal rendelkező személy egyaránt lehet „elnyelő” és „elnyelt”). Ez a közelség nem hagy teret az egyéniségnek és a valódi növekedésnek, ezért tehát olyan minta, amely bénító akadályt jelent amint az idősödő ember arra törekszik, hogy független, érett egyéniséggé váljon. Ez a fajta közelség sokkal inkább egy szörnyűségesen intenzív karmikus köteléken alapul, semmint valódi szereteten és törődésen, hiszen az igazi szeretet mindig bátorító és támogató, nem pedig birtokló és manipulatív. És mégis, nap mint nap, leginkább a szerelem álcájában, találkozhatunk  a másik személy ilyenfajta manipulálásával és a rajta való személytelen hatalomgyakorlással. Ily formán az erőpróbáló Plútó – Nap, Hold, Vénusz, Aszcendens  aspektusokkal rendelkezők mindegyike sokat nyerhet ha objektív képet kap valamennyi fontos kapcsolatáról, különösen arról : mit is tettek a szülei valójában, és mik is motiválták ténylegesen vele való bánásmódjukat.Hold – Plútó fényszögek

Sok, a Nap- Plútó fényszögeknél tárgyalt sajátosság ezekre a kapcsolatokra is érvényes, de az legfontosabb különbséget  a Hold – Plútó aspektusok nagyobb érzelmi szélsőségessége képezi.Ezeknek az embereknek a jellemvonásai  feltűnően hasonlítanak azokéra, akiknek születési képletében a Hold a Skorpióban áll: intenzív, akár robbanékony érzékenység, mélységes elégedetlenség önmagukkal szemben, állandó késztetés önmaguk újraformálására, a lelki ráhangolódás erőteljes képessége, annak igénye, hogy az élet rejtélyeinek és  mások motivációnak mélyére hatoljanak, késztetés arra, hogy megszegjék a neveltetésük és a szülői hatások – szabta tabukat. Rendszerint jellemző az intenzív erőfeszítésekre való nagyfokú alkalmasság,  a töretlen elkötelezettség egy cél iránt, önfegyelem, a szülöttben pedig rendszerint annyira erős a túlélési ösztön, hogy válsághelyzetekben hihetetlenül találékonynak bizonyulhat . (Tartsuk szem előtt hogy itt a Rák és a Hold illetve a Skorpió és a Plútó elvek kombinálódnak, és mindkét princípium önmagunk megőrzésére  hangolódott.)

Mivel a Hold jelképezi az énképet és azt, ahogy az egyén magával kapcsolatban érez, és mivel a Plútó (főleg erőpróbáló aspektusok esetén) az elavult szétrombolására, eltávolítására való hajlamot tükrözi, kölcsönhatásuk gyakran a szülött önmagával szembeni  részvétlenségében és kíméletlenségében nyilvánul meg, ugyanis, mivel az egyén már egyáltalán nem érzi jól magát régi érzelmi mintáiban, folyamatosan hat  a régi énkép és identitás szétrombolásának késztetése. Szélsőséges esetekben ez akár önpusztító érzelmekben – az önrombolás legszélsőségesebb jelképeiben is megnyilvánulhat. De egyik esetben sem ritkák az öngyűlölet és az intenzív érzelmi zűrzavar időszakai. Ennek az embernek mindennél nagyobb szüksége van egy olyan programra, amely nagy hangsúlyt fektet ösztönös válaszmintáinak újraprogramozására, amelynek révén átalakíthatja magát, hogy képessé váljon rugalmasabban és objektívebben alkalmazkodni valamennyi élettapasztalatához.

Az ilyen kombinációkkal rendelkező egyének esetén gyakran az anyakomplexus is szembeötlő. Ezt időnként egyszerűen úgy élik meg hogy hatalmaskodó vagy burkoltan követelődző, elnyelő anyjuk van, aki valamennyi félelmét gyerekére vetíti ki. (Ezek az aspektusok időnként egy követelődző vagy elutasító apával is összefüggésben állnak). Más esetekben a nő arra érezhet késztetést hogy „szuper- anya” legyen, akár úgy, hogy neki magának lesz sok gyereke (hogy anyai hatalmával benyomást tegyen másokra), vagy pedig az emberek egy csoportja felett anyáskodik, egy szervezet vagy valamilyen együtt élő csoport vezetőjeként. Ilyen lehet annak a nőnek az esete, aki „Főanya” akar lenni egy zárdában, vagy egy árvaház, iskola igazgatónője szeretne lenni. Ugyanez a tendencia állapítható meg azoknál a nőknél is, akiknél a Nap áll szoros fényszög kapcsolatban a Plútóval, ugyanis, mint Charles Jayne képletkorrekciós és progressziós tanulmányaiban megfigyelte, a Plútó gyakran jelöli az anyát. Így természetesen, a Hold, – az anyaság hagyományos jelképe- és a Plútó társulásakor várható módon ez a hangsúly fokozottabban érzékelhető. Ezzel nem állítjuk, hogy az összes ilyen vágy tudatosulna, csak az ilyen aspektusokkal rendelkező emberekben egyszerűen különösen erősek az effajta késztetések. Ebből a szempontból a Plútó a „szörnyű anya” olyan, sok mítoszban megtalálható archetípusával azonosítható, mint Káli istennő a hinduizmusban. Ez a mindenható, gyermekeit egyik kezével tápláló, a másikkal elpusztító anya képe. Ezekben az istenségekben azt a hatalmat imádták, ami egyaránt volt képes  életet adni és elvenni, és  azonnal nyilvánvaló kell legyen az is, hogy itt egy személytelen hatalomról van szó.

Ezek a kombinációk (főként az oppozíciók) hajlamot jelezhetnek a másokkal való tudattalan azonosulásra is, hogy aztán majd túl sokat követeljünk tőlük, hiszen önmagunk puszta meghosszabbításaként érzékeljük őket. Ilyenkor oly módon próbáljuk megerősíteni identitásérzetünket, hogy burkoltan mások maradéktalan figyelmét követeljük. Ilyenkor vagy arra érzünk erőteljes igényt, hogy bekebelezzünk valakit, vagy pedig arra hogy minket kebelezzenek be. Mindkét esetben szétromboljuk (Plútó) saját, független identitásunkat vagy legalábbis megkíséreljük – egy ilyenfajta összeolvadás révén.


Merkúr – Plútó fényszögek

Ezek a kombinációk a Skorpió Merkúréhoz hasonló szellemi hangoltságot fejeznek ki. Gyakori az intenzív összpontosító erő, elmélyült vonzódás az okkult témákhoz, szexualitáshoz és az élet más „tabu”területeihez. Ennél a fényszögnél nem ritka a médiumi érzékenység, az intenzív intellektus, jóllehet az elme időnként kiszabadul az ellenőrzés alól, és szokatlanul titkolózó és szorongó módon nyilvánul meg. Ezek az egyének fokozottan hajlamosak arra, hogy a legrosszabbtól rettegjenek és amikor történetesen elárasztják őket negatív érzelmeik, tartanak okkult képességeiktől. Gyakran tudják is magukról, hogy képesek irányítottan, céltudatos módon használni tudatuk erejét, akár oly mértékig is, hogy akár puszta akaraterő akár finom manipuláció révén képesek uralmat nyerni mások elméje felett. Ezért az ilyen bolygóállással rendelkezőknek különösen szigorú etikai követelményeket, spirituális eszményeket kell támasztaniuk magukkal szemben okkult tanulmányaik és gyakorlataik során.

Az erőpróbáló aspektusok különösen hajlamossá teszik tulajdonosaikat a kényszeres beszédre, rögeszmékre, arra, hogy erejükkel másokra kényszerítsék nézeteiket, még akkor is, ha egy elfogulatlanabb szemszögből ezek nem különösebben jelentősek. Másképp mondva a szavak mögötti erő az, ami valójában benyomást tesz, hiszen az emberek hajlamosak azt hinni, hogy ha egy nézetet ilyen erőteljes módon fejeznek ki, annak csak kell legyen valami jelentősége. Olyan ez, mintha az érzelmek a kommunikációs csatornák felett forrongnának, hatalmas szóözön láváját zúdítva beléjük, ami jóllehet figyelemreméltó erejű és mennyiségű, talán nem eléggé átgondolt, de akár összefüggéstelen, a tárgyhoz nem tartozó is lehet. Néhány esetben annyira dominál az egyén nézeteinek rögeszmés jellege, hogy az illető nem zavartatja magát azzal, hogy kritikus szemmel felülvizsgálja őket, ezért a világos logikát teljes mértékben nélkülöző elgondolások és hiedelmek kifejezésére ragadtatja magát. Néhányan akkora belső feszültséget éreznek, hogy nehezükre esik legalább valamennyire is összefüggő vagy világos módon kifejezni azt, amit igaznak éreznek Esetenként úgy találhatjuk, hogy ezek az emberek szóbeli kifejezőkészsége jelentős  mértékben blokkolódik, bár ezekben az esetekben a Merkúr rendszerint a Holddal, Szaturnusszal, Uránusszal vagy Neptunnal is erőpróbáló aspektusban van. A Merkúr – Plútó fényszögek azonban  elsősorban arról adnak felvilágosítást, mi módon működik az elme, de pusztán egyetlen fényszögből még nem formálhatunk véleményt az adott személy felfogóképességének minőségéről,hiszen az, amit az elme létrehoz végső soron az egyéni tudatosság teljességéből sugárzik ki.Vénusz – Plútó fényszögek

Ezek az aspektusok sok közös vonást mutatnak a Skorpió Vénusszal: személyes varázs, karizmatikus egyéniség, vonzerő, késztetés valamennyi szerelmi, szexuális vagy kapcsolati tabu áthágására, az érzelmi viszonyok kényszeres, intenzív és valamiképpen személytelen megközelítése. Ezek a fényszögek általában bizonyos fokú titokzatosságot, kritikus hajlamot, féltékenységet is jeleznek, noha  ilyenkor az érintett jegyeket is figyelembe kell venni, hiszen pl. egy, a Mérlegben vagy Vízöntőben álló Vénusz idegenkedik ezektől az érzelmektől. Akárcsak a Skorpió Vénusz esetén azonban, szinte mindenki, akinek ilyen fényszögei vannak – és főleg erőpróbáló aspektusoknál– késztetést érez arra, hogy az érzelmek és a szexualitás  misztériumainak mélyébe vesse magát, és tekintet nélkül a fájdalomra, az érzelmi és kapcsolati tapasztalatok legsötétebb bugyraiba hatoljon, és hogy maradéktalanul gyakorolja emocionális és szexuális erőit. Érzelmi igényeik kielégítését, a mély intimitást életük alapszükségletének érzik, olyan tapasztalati és kifejezési tartománynak, amit nem lehet elhanyagolni vagy megkerülni. Jóllehet néhányan közülük megpróbálnak elmenekülni mélyebb szükségleteik és érzelmeik elől, az effajta hárítás és elfojtás miatt sosem lesznek boldogok, hiszen pontosan egyik legfontosabb, legintenzívebb személyiségrészüket nem élik meg. Másfelől viszont ezek az emberek még akkor is ritkán jutnak el az érzelmi kielégülésig, ha valóban áthágnak valamennyi tiltást és tabut. E bolygókapcsolatok kulcsa az, hogy az egyént kielégíthetetlen sóvárgás gyötri az érzelmi táplálék után – olyan, mintha az illető egy belső szeretettartályt igyekezne feltölteni, amely annyira üres, hogy sosem telik meg igazán. A nehézség részét képezi, hogy miközben érzelmi kielégüléshez akar jutni, nem tudja, miként közeledjen  a szeretethez: hajlamos arra, hogy úgy próbáljon kielégülni, hogy  mind többet és többet vesz el ahelyett hogy megtanulna elengedni és odaadni magát. Ez elvezet bennünket a Plútó – Vénusz kapcsolatok alapértelméhez: ahhoz a lehetőséghez, hogy gyökeresen átalakítsuk a szerelemhez és a kapcsolatokhoz való viszonyulásunkat. Ebben az átalakulási folyamatban szétrombolódnak a régi értékek és a tarnszformációt gátló kapcsolatok  vagy felszámolódnak vagy maguk is átalakulva egy hitelesebb szinten élődnek meg. Az érzelmi gyötrelmek tisztító tüzében finomabb árnyalatokat nyer a „gyönyör” és a „boldogság” fogalmainak értelmezése – a belső alkímiai átalakulás személyes valósággá válik.

Természetesen ez a fajta átalakulás lenne az ideális, de mi mindent él át az egyén e felé az eszmény felé vezető útja során? Már emlitést tettünk néhány közös tapasztalatról és tendenciáról. Hasonlóképpen semmit sem ér az egyénnek arra való hajlama, hogy vonzerejét, kedvességét felhasználva hatalmat, pénzt nyerjen vagy csak egyszerűen az egóját dagassza. A szülött gyakran nincs is tudatában, mit is művel valójában, noha sok más ember számitónak és körmönfontanak találja az effajta viselkedést. Erőpróbáló Plútó – Vénusz  fényszögek tulajdonosai gyakran személytelen, kényszeres érzelmi megnyilvánulásokkal viszonyulnak másokhoz. Eleinte nagyon szeretetteljesnek, kedvesnek vagy barátságosnak tűnhetnek, mindaddig, míg rá nem jövünk hogy valódi inditékaik nem különösebben önzetlenek  vagy még csak nem is tudatosak. Találkoztam néhány olyan, Plútó – Vénusz együttállással rendelkező emberrel, akik az elképzelhető leghamisabb mosollyal, az érzékenység maszkjában szemmel láthatóan el akarták terelni figyelmemet az adott pillanatban felém támasztott követeléseiktől. Mintha azt mondták volna: „Persze, bármit megteszek, amit csak akarsz, hiszen én olyan gondoskodó, megfontolt, és aranyos vagyok, de jobban teszed, ha azt csinálod, amit  én akarok, vagy különben”. Az ilyen rezgések kisugárzása magától értetődő módon hasonló hangoltságú embereket vonz be a szülött életébe, és az ilyen fényszögek tulajdonosai (főleg oppozíciók esetén) hajlamosak plútói tulajdonságokat megtestesítő személyekkel intim kapcsolatokba bonyolódni, ily módon súlyosbítva már enélkül is gyötrelmes helyzetüket. Ilyformán az illető gyakran fogja úgy érezni, magányos, nem szeretik, kihasználják, elhanyagolják, elnyomják vagy érzelmileg végtelenül kizsákmányoltnak, elhasználtnak érzi magát. De pontosan a kétségbeesésnek ezekben az időszakaiban kezdhet el ez az ember ráhangolódni belső, mélyben levő erőforrásaira, hogy valóban megértse igényét egy mély, beteljesülést hozó szerelemre.

Az ilyen fényszögekkel rendelkezők esetében gyakoriak a szexuális problémák vagy működési zavarok. Nem ritkák a homoszexuális vagy biszexuális hajlamok, és még azokat is, akik nem élik ki valamennyi késztetésüket nagyon gyakran vehemensen taszítják érzelmileg a saját nemükbeli vagy másik nembéli emberek. És hangsúlyoznunk kell, hogy ez a fajta elutasítás a kimondottan heteroszexuális beállítottságúakban is jelen van. Mivel a Plútó rendszerint egyidejű vonzódásban és taszításban nyilvánul meg, ezeknél az embereknél gyakran tapasztalunk önromboló viselkedést vagy pedig önutálatot, amiért olyan tapasztalásformákhoz vonzódnak,melyek egyszersmind taszítják is őket.  Egy utolsó észrevétel, amit nem tekinthetünk érvényesnek valamennyi Vénusz- Plútó aspektusra, de gyakran tapasztalok Vénusz-Plútó oppozíciók vagy konjunkciók esetén azt szemlélteti, hogy néhányunknak mennyire maradéktalanul kell elengednünk régi érzelmi kötődéseinket. Bizonyos esetekben egy ilyen fényszöggel rendelkező egyénnek ismételten meghalnak vagy eltűnnek a szerelmei, jegyesei. Egy bizonyos férfi például négy különböző alkalommal jegyezte el magát, és valamennyi esetben, nem sokkal az esküvő előtt jövendőbelije meghalt. Ez az amit én a Plútó „kifürkészhetetlen” természetének nevezek, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen eseménysorozat mögött valamiféle célszerűség rejtőzik, jóllehet nehéz  ésszerű magyarázatot találni rá.Mars- Plútó fényszögek

A Skorpió Mars természetéhez hasonlóan valamennyi horoszkóptényező közül talán az energiáknak ez a kombinációja a nyers erő legmarkánsabb kifejeződési formája. Mivel a Mars  az az energia, amely rendelkezésünkre áll, hogy meghatározott feladatokat hajtsunk végre a külvilágban, és a vágyak meg az akaraterő jelölője, a Plútó pedig az „alvilágban” végrehajtandó feladatokhoz szükséges energiát jelképezi, és a tudattalan vágyakkal, szándékokkal hozható összefüggésbe, ez a  bolygókapcsolat kimeríthetetlen, építő vagy romboló cselekedetekre egyaránt felhasználható tartalékokra utal. A Skorpió Marshoz hasonlóan, a lényünk mélyéből kiáradó nyers erő egy ilyenfajta energiakombináció esetén is hajlamos szélsőséges módokon kifejeződni. Ez a végletesség főként két tényezőnek a következménye: a szülöttnek egyfelől jószerivel kimeríthetetlen, legalábbis részben tudattalanul működő energiatartalékok állnak rendelkezésére, másfelől pedig egy ilyen hangoltságú ember majdnem mindig igyekszik szigorú ellenőrzés alatt tartani ezt a kényszerítő erejű energiaáramlást, ily módon növelve a robbanás valószínűségét a dugó eltávolításakor. A szülött különösen titkolódzó, ha nem kimondottan fondorlatos módon hajtja végre tetteit (ami igen hatékony lehet bizonyos típusú tevékenységek esetén), módszerei pedig szokatlanul alaposak. E magatartásforma miatt azonban környezete „könyörtelenséggel” vádolja, ugyanis ez az ember gyűlöli a félmegoldásokat, és megvan az érzéke ahhoz, hogy leássa magát bármilyen fajta probléma gyökeréig, anélkül hogy visszarettenne ennek lehetséges következményeitől. Ezért, jóllehet a türelmetlenség, kíméletlenség és megalkuvást nem tűrő makacsság az ilyen hangoltságú egyének közös vonása, a határtalan bátorság, a találékony és határozott cselekvés képessége bármilyen válsághelyzetben szintúgy jellemző rájuk. Az ilyen hangoltságú személyek különösen alkalmasak a gyors, ösztönös döntéseket, cselekvést követelő helyzetek kezelésére.

Mindazoknak, akiknek képletében erőpróbáló aspektusok vannak a két planéta között, közvetlenül kell szembesülniük ennek az erőnek a természetével, és ilyenkor kulcsfontosságú az ennek az erőnek a kifejezését irányító személyes értékrend. Emberséggel és együttérzéssel párosulva ezek az energiák olyan döntő cselekedetek és változtatások megvalósítójává tehetik a szülöttet, melyekre sokan sóvárognak, de csak kevesek rendelkeznek a kivitelezésükhöz szükséges erővel is.  Amennyiben ezek az energiák fegyelmezett formában fejeződnek ki – és akik ilyen bolygókapcsolódásokkal rendelkeznek hallatlan mértékben képesek fegyelmezni magukat – az elme és a tudat erőit akár a világi struktúrák, akár saját személyiségének, akár mindkettő mélyreható átalakításának szolgálatába lehet állítani .Ugyanakkor, ha ezt az erőt nem irányítják megfelelően, vagy ha az egyén öncélúan használja erejét, megittasulva annak intenzitásától, kényszeres vágyat érezhet arra, hogy minden áron győzzön és ököljoggal szerezzen érvényt igazának, ami kegyetlenséghez, antiszociális, sőt, kriminális magatartáshoz vezethet, illetve mindenfajta erkölcsi, etikai és társadalmi érték semmibevételéhez. Az a vágya, hogy  a dolgok megvalósításakor csupán puszta erejét használja, olyasfajta akaratosságot eredményezhet, ami leginkább így fogalmazható meg: „Fütyülök mindenre, azt teszek, amit csak akarok.” Ebben a magatartásban az a legkülönösebb, hogy az illető ritkán tudja mit is akar valójában. Az egyént pusztán rögeszméi vezérlik, mondhatnánk, egy mérhetetlen, kifejeződést követelő erő megszállottja. A „megszállottság állapota” egyaránt érvényes azokra, akik konstruktív és akik romboló módon használják ezt az erőt: mindkét esetben hasonló rögeszmésséggel és elégedetlenséggel találkozunk. Az az ember azonban, aki egy eszménynek szentelte magát (függetlenül attól, hogy pozitív vagy negatív eszményről van-e szó), „küldetéstudatként” érzékeli majd ezt a megszállottságot, amely fáradhatatlanul hajtja célja felé. Mi több, az effajta fanatikus odaadás és elkötelezettség egy életcél irányában hatalmas kincs lehet mindenfajta ön – transzformációs úton, amely önmagunk alapos és mély átalakítását követeli annak érdekében, hogy vágyainkat magasabb rendű törekvésekké szellemítsük át.

Amikor azonban egy ezekre az energiákra hangolódott személy elkötelezi magát egy transzformációs út mellett, szembesülnie kell bizonyos problémákkal. Először is, amikor a személyes fejlődés lassú folyamatát türelmetlenség és kiméletlenség hatja át, a szülött  hajlamos különösen szigorú ítéletet alkotni tulajdon korlátairól és kudarcairól. Míg korábban mások, a társadalom felé támasztott túl nagy elvárásokat, most magától követel túl sokat. Ezért hát fontos, hogy ez az ember olyan, kifejeződést követelő, objektiv hatalomnak tekintse ezt a pszichéjében ható kényszeritő erőt, amelyet (akár egy vadállatot) ellenőrizni és irányitani kell. Ha a szellemi ösvényen az egyén túlságosan azonosul sikereivel vagy kudarcaival, szűnni nem akaró feszültséget, magasabb frusztrációszintet teremt magának mint valaha. Első lépésként tehát egyszerűen be kell látnunk, változásra van szükségünk, a második lépésben érteni kezdjük  az ilyen folyamat bonyolultságát és finomságait, a következő lépésben pedig  e megértés szellemében óvatosan cselekedni kezdhetünk, miközben a jelen pillanatban az elégedettség érzését ápoljuk. Másik gyakori probléma a düh és harag érzése, amely röviddel azt követően bukkan felszínre, hogy az egyén az önismeret útjára lépett. Ezen érzelmek robbanékonysága és hevessége annak köszönhető, hogy oly hosszú időn át nem voltunk tudatában legmélyebb vágyainknak és hiányérzeteinknek. Ezek a bolygóállások fokozott hajlamot jeleznek az elfojtásra, ezért sokszor egyáltalán nem tudunk természetünk erejéről sem azokról a karmikus mintákról, amelyek életeken át meghatározták  viselkedésünket. A düh és a harag egyik ellenszere, ha a megbocsátáson munkálkodunk – nemcsak másoknak, hanem önmagunknak is meg kell bocsátanunk.
ford: Kiss Katalin (2007)

 

Megjegyzések:

Arroyo Astrology, Karma and Transformation című könyvét “véletlenül” találtam valamelyik Múzeum krti antikváriumban, valamikor 2005 nyarán. Eredetileg azért vettem meg , hogy szokjak hozzá az angol szakkifejezésekhez, akkoriban ugyanis már kezdtem pedzegetni, hogy a magyarul elérhető, minőségi asztrológiai szakirodalom szegényes.
Pszichológiai asztrológia még csak-csak van, elkezdődött a fordítás, aztán leállt, ill ezogagyival, és még nagyobb ezogagyikkal folytatódott. De pl a tradicionális “ellenirányzat”, John Frawley  két könyvétől eltekintve tudomásom szerint nem. Pl Robert Zoller, Benjamin N.Dykes (Bonatti és arab szerzők fordítója), Chris Brennan, Oner Doser, a moderntől a hagyományosig ívelő Demetra George, Robert Hand, Deborah Houlding (Skyskript) – hogy csak a legfontosabb neveket említsem, a teljesség igénye nélkül, sehol. Maximum a kimondottan ezzel az irányzattal foglalkozó kollégák számítógépében, kiadóra váró magánfordításként. Jó esetben. Ahogy nálam is vannak ilyen “vázlatok” a saját szakterületemről, a modern klasszikus-/ igényesebb pszichológiai megközelítésű szerzők tollából. Magától értetődő azonban, hogy a fentebb említett tradicionális szerzők munkái is rendelkezésemre állnak, rendkívül értékesnek tartom őket, még ha nem is teljesen az én utamnak. )
 
Ez volt az az időszak is, amikor már egyre ritkábban jelentek meg új, igényesebbnek nevezhető kiadványok; a ’95-2002-es “aranykor” után szembetűnő volt a változás. Érdekes módon, álmaim gyakran figyelmeztettek akkoriban, hogy egy hosszabb szünet következik, szerezzek be amit lehet, amíg reális áron kapható. Nem tudtam mire vélni, de a jóformán kamaszkorom óta tartó álommunkával töltött évek során hozzászoktam ahhoz, hogy komolyan veszem álmaim üzenetét, és ebben az esetben úgy éreztem, szó szerint kell értelmeznem őket. Szorgalmasan szedtem össze tehát a könyvtáramból még hiányzó, nem csak asztrológiai kiadványokat, de azt nem gondoltam volna, hogy egy máig tartó szünet következik. (Kevés kivételtől eltekintve)
Az angol Arroyo-változat olvasása másvalamire is ráébresztett. Nagy csalódás volt, hogy a magyar kiadványból egy ilyen hosszú rész hiányzik, egyszersmind lecke is: sajnálatos módon, ismét, tisztelet a kivételnek, a magyar fordításokat nem mindig lehet mérvadónak tekinteni, ha valós képet akarok szerezni az adott munkáról, az eredetit is meg kell vennem.
A következő, igen kézenfekvő következtetés: ha apránként is, de be kell szereznem az érdemi, angol szakirodalmat… (Akkoriban szintén nem tudtam volna elképzelni, hogy a nem elég polkorrekt szerzők szalonképtelenné válnak angol nyelvterületeken, ezért munkáik beszerzése egyfajta kultúramentés a cancel culture elől 🙂 Akkoriban még ez a kifejezés sem létezett 🙂 Mégis volt egy erőteljes, és a következő évek során egyre erősebb megérzés, hogy ez a lehetőség nem fog mindig rendelkezésemre állni. )

A Bioenergetic fordításomra adott reakciója finoman szólva is sajátos volt. Ízig-vérig magyarosch 🙂 🙁  2007-májusában, amikor elkészültem vele. elküldtem nekik is, egyszersmind bejelentkeztem sokrétű újságírói tapasztalattal is rendelkező (ilyen vagy olyan formában 1990 -2015 között folyamatosan a sajtóban dolgoztam) szabadúszó fordítóként, az esetleges együttműködés reményében.

EGY ÉV MÚLVA, 2008 novemberében válaszoltak a levelemre. Épp hogy körbe nem röhögtek. Máig őrzöm a pár soros mailt – a cinizmus, arrogancia, lerázás, vállon veregetés, nem csupán az én munkám, szakmai önéletrajzzal, komoly referenciákkal dokumentált sok éves tevékenységem, a számukra küldött témajavaslataim és fordításaim (utóbbiak azóta már más kiadványokban megjelentek, sikert is arattak – tehát nem a színvonallal -hanem az ő hozzáállásukkal volt a gond) semmibevétele, hanem a saját munkájukkal szembeni közöny olyan figyelemreméltó keveréke volt

Akkor fájdalmasan érintett, mert éveken át képviseltek egy felvállalható színvonalat (a kommersz könyveiket leszámítva-de hát élni csak kell valamiből). Ma már örülök, hogy így alakult, mert a következő években annyira felhígult a kiadványaik minősége, hogy egyértelművé vált számomra: ezzel a csapattal nem szeretnék együttműködni.

Ez a tendencia már akkor is előre vetítette árnyékát, amikor végre, több mint 12 hónap „átfutási időt” követően kegyeskedtek válaszolni, hiszen mailjük azt a benyomást keltette, hogy semennyire nem zavarja őket, hogy egy ilyen mértékű hiányossággal rendelkező kiadványt dobtak a piacra. Naivan abban reménykedtem, hogy vásárlóik felé tett gesztusként, akik ilyen vaskos sajtóhibával rendelkező kiadványukért adtak ki pénzt – legalább a kiadói honlapjukon eszközölnek egy hibaigazítást, de ez úgy tűnik, hogy az azóta eltelt 11 év alatt (2018-ban írom e sorokat) még kósza ötlet-szinten sem merült fel bennük ….

 

Kapcsolódó:

A Plútó archetípusa

Mars a Skorpióban: mélységeink ösvényein

Vénusz a Skorpióban : a boszorkány, a kurtizán és a lélekvezető

A pszichoterror természetrajza

Veszedelmes viszonyok

Az örök háromszög

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!