Telihold a Rákban, 2018 január 2

Szuperholddal köszöntött be az újév, a január 2-i telihold hajnali 3:24′-kor (Bp.) jött létre, a Rák 11°37-án. Míg az újholdak valaminek a kezdetét jelzik, a teliholdak kulminációs pontok, amikor is megmutatkoznak az előző teliholdnál elkezdődött folyamatok eredményei. Oppozíciós fényszögekként a személyiségünkben – ennek lenyomataként pedig az életünkben, társulásainkban jelenlévő ellentétek is jobban megmutatják magukat. Ezek lehetnek fékező, széthúzó erők is, de harmonikus egészbe ötvözve a motiváció, inspiráció forrásaivá válhatnak.

A teliholdképletben egy ún. „sárkány” alakzat érvényesül. Egy ilyen fényszög -kombináció egy szembenállásból (Nap, Plútó, Vénusz oppozícióban a Holddal), egy nagy trigonból (Rák Hold, Halak Neptun, Skorpió Mars és Jupiter), valamint szextilekből ( jelen esetben a Nap, Vénusz, Hold szextiljei a Skorpió Marssal, Jupiterrel és a Halak Neptunnal ) áll. Nagyon leegyszerűsítve, az áramló és erőpróbáló bolygókapcsolatok együttes jelenléte nagy nyomásra, hatalmas feszültségre utal, egyszersmind adott a lehetőség is, hogy ezeket az energiákat magunk és mások számára is hasznos, értékes mederbe tereljük. Ez természetesen mindenkinél más módon és területen történik, a képletek egyéni sajátosságai szerint.

A teliholdnál szokásos ellentétek most élesebbek, mint máskor, hiszen nem csak a Nap, hanem a Vénusz és a Plútó is szembenállást képez a Holddal. Ez többféle igény, irányultság, szerep ütközését jelezheti; a konfliktus intenzitása alig elviselhető. A teljesség igénye nélkül néhány példa: szakmával, hivatással, kapcsolatos feladatok, célok összeegyeztetése az érzelmi, lelki igényekkel. Anyagi lehetőségek vs. vágyálmok. Ütköző női szerepek. A szerelmi, érzelmi háromszögek különböző típusai. Személyes igények vs. a közösségek különböző típusai, a társadalom által előírtak. Egyéni vágyak vs. vélt vagy valós kötelezettségek mások felé. Az egészséges, a kívánatos irányok vs. azok, amelyekben a különböző függőségek, vágyálmok, saját magunk és mások elvárásai tartanak. A jelenlegi témák megértését, hatékonyabb kezelését segítheti a tavalyi, július 9-i Bak teliholdnál írtak felidézése, ld. Legmélyebb titkaink c. bejegyzést. Az akkori hatások szintén a Rák – Bak tengelyt érintették, a jó hír, hogy jelenleg több harmonikus befolyás is érvényesül.

A nagy víztrigon egyidejű jelenlétének köszönhetően vagy-vagy helyett is-is megoldások is szóba jöhetnek, de a víz elem túlsúlya bizonyos problémákat is felvet. A nagy víztrigon hatása most a szokásosnál is erősebb, hiszen a benne résztvevő négy bolygó (Hold, Mars, Jupiter, Neptun) közül három a saját jegyében áll. Ez az egymástól 120°ra levő bolygókból álló kombináció a létező fényszögek legjobbikaként él a köztudatban. Jóllehet jelentős könnyebbségeket is jelez, az energiák akadálytalanul áramlanak, a kijelentésen mégis árnyalni kell. Mint a 2017 nyári nagy tűztrigonnál is szó volt róla, a jóból is megárthat néha a sok.

A Hold nagyon erős a saját jegyében, a Rákban, így az olyan, lunáris tulajdonságok, mint a jó megérzések, empátiás készség, gondoskodás erőteljesen érvényesülnek. Ugyanez elmondható azonban a kevésbé rokonszenves Hold- tulajdonságokról is: hangulatingadozás, önállótlanság, függőség, a tárgyilagos ítélőképességet elhomályosító érzelmek, irreális igények támasztása, érzelmi zsarolás, a másik fél „elárasztása”, „bekebelezése” ( Nem véletlen hogy a torzultan működő Rák – energiák testesítik meg a legjobban a nőiség egyik legnegatívabb, ún. „Felfaló Anya”-aspektusát.)

A háromszög másik szereplője, a Neptun, szintén a saját jegyében áll, a Halakban. Pozitív és negatív tulajdonságairól bővebben a Neptunusz szövevényes ösvényein és a Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van című bejegyzésekben van szó, így most csak röviden térek ki rá. Jótéteményei közé tartozik a gazdag fantáziavilág, a tudattalannal való kapcsolat, jó álom-memória, idealizmus, együttérzés, kreativitás, művészi érzék (főleg vizuális művészetek és zene), intuíció, fogékonyság, nyitottság. Árnyoldalai már kevésbé szimpatikusak: csalás, becstelenség, hiszékenység, a valóságérzék hiánya, a realitások vágyfantáziáknak megfelelő felülírása – és az ebből fakadó önbecsapás, szenvedélybetegségek.

A Mars szintén saját jegyében, a Skorpióban áll, így annak pozitívumai: kitartás, szenvedély, kitűnő intuíció, a felszín alá való behatolás képessége, taktikai érzék, önérvényesítő képesség akadálytalanul érvényesülnek. Akárcsak az olyan negatívumok is, mint a megszállottság, rögeszmésség, magával és másokkal szembeni irreális követelmények támasztása, paranoia, manipulációs hajlam, energiavámpirizmus, a lélektani hadviselés technikáinak bevetése nem csupán akkor, amikor indokolt az önvédelem, hanem akkor is, amikor jogtalan előnyöket akar kicsikarni a másik félből, bekebelezés, „tapadás”, válságok öncélú kirobbantása, kötekedés, provokálás.

A Skorpióban, a Mars közelében álló Jupiter a pozitívumokat és negatívumokat egyaránt felnagyítja. Jó esetben erőt ad, hogy kiálljunk igazunkért, megnyerjük a reménytelennek látszó csatákat is, válságainkból profitáljunk, hozzáférjünk belső képeinkhez és hétköznapjainkban is segítségül hívjuk a tudattalan „varázserejét”. Kevésbé jó, amikor a meglévő, irreális elvárásokat jó adag fanatizmussal, gátlástalansággal önti nyakon, kontroll nélkül éli ki ösztöneit, stb.

A január 17-i újholdig hátralevő időszakban akkor hozhatjuk ki a legtöbbet a teliholdképlet által jelzett hatásokból, ha meglovagolva a nagy víztrigon energiáit, szabad teret engedünk fantáziánknak. Ez hozzásegíthet ahhoz, hogy szinte plasztikusan lássuk magunk előtt, mit szeretnénk elérni. Ezekben a napokban különösen élénk, „beszédes” álmaink ráirányíthatják figyelmünket valós igényeinkre, társulásaink valódi természetére és a bennünk szunnyadó potenciálokra is, a külvilágban megragadható lehetőségekre és a leselkedő veszélyekre is. Lejegyezni őket akkor is érdemes tehát, ha egyelőre nem értjük közlendőjüket. (Bővebben: Párbeszéd álmainkkal, Az elnyelt életerő visszaszerzése).

Ugyancsak 2-án hagyja abba tavaly nyár óta tartó tolatását az Uránusz is és vált direkt stacionáriusba. Legjobban akkor használhatjuk ki az uránuszi energiákat, ha sort kerítünk azokra a változtatásokra, amelyeken retrográd szakaszának időszakában törtük a fejünket. A direkt stacionáriusba váltó Uránusz hatására erős késztetést érezhetünk, hogy az általa befolyásolt életterületeken és témákat illetően nagyobb mozgástérre, szabadságra, több rálátásra tegyünk szert, más szempontokból is megvizsgáljuk a dolgokat, új irányokba nyissunk. Mindez bátorságot, egészséges kockázatvállalási kedvet is követel. Szerencsére most a Skorpióban haladó Mars, a Jupiter kedvező hátszelétől megtámogatva egészséges kockázat vállalási kedvet, lendületet ad, így otthagyva a jól ismert rosszat, el lehet indulni az ismeretlen jó felé.

A Bakban levő bolygók (Nap, Vénusz, Szaturnusz, Plútó) azonban arra figyelmeztetnek, a képzelgés, sóvárgás, lendület, újító szándék önmagában nem elég. Elképzeléseink valóra váltásához, legbensőbb igényeink realitásokkal való összehangolásához tudatos erőfeszítésekre, gyakorlati érzékre is szükség van. Ahhoz, hogy végre elindulhassunk a kívánt irányokba, szakítani kell a régiekkel. Ilyenkor szokott kiderülni, hogy bármennyire elavultak is, bármennyire kártékonyak is bizonyos magatartásformák, kapcsolatok, elengedésük ugyanannyi félelemmel és fájdalommal tölt el, mint a bennük maradás. (Plútó – Hold szembenállás). A szextilek épp ezekhez a tudatos erőfeszítésekhez adnak motivációt és muníciót. Az olyan Bak erények, mint a kitartás, szervezőkészség, nehézségek elviselése, felelősségérzet, gyakorlati érzék, alaposság, szorgalom, önfegyelem megtartanak az úton és eljuttatnak a célig.
 

Kapcsolódó:

Januári előrejelzés

Hozd ki a legtöbbet a skorpió Jupiter tranzitból !

Irányváltások – év végi értékelő után (Vénusz a Bakban, Szaturnusz a Bakban)

Most feladták a leckét (téli napforduló, Nap – Szaturnusz együttállás)

Legmélyebb titkaink 

Párbeszéd álmainkkal

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Az örök háromszög

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Szerelmi csalódások, amelyekre nagy szükséged van

Mélységeink ösvényein: Mars a Skorpióban

A vámpírok közöttünk járnak

 

További olvasnivaló:

Eric Neumann: A Nagy Anya

Mindennapi játszmáink

“A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad. Leíró módon: nemegyszer ismétlődésekbe bocsátkozó, a felszínen hitelt érdemlő, rejtett indítékú tranzakciók ismétlődő készlete. Köznapibb nyelven: csapdás vagy “trükkös” lépések sorozata. A játszmákat két fő ismertetőjegy világosan elkülöníti az eljárásoktól, a rituáléktól és az időtöltésektől: 1. a rejtett jelleg és 2. a nyereség. Az eljárások lehetnek sikeresek, a rituálék hatékonyak, az időtöltések hasznot hajtók, de meghatározásánál fogva mind a három nyílt; járhatnak versengéssel, de sohasem konfliktussal, a befejezés lehet feltűnést keltő, de sohasem drámai. Ezzel szemben minden játszma alapvetően tisztességtelen, kimenetele pedig nem csupán izgalmas, hanem drámai jellegű.”

Nagyon hasznos link Eric Berne emberi játszmák c. könyvének részleteivel

Emberi játszmák I. (Játszmaelemzés)

Emberi játszmák II. (Játszmatár)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!