A reinkarnációs asztrológia kritikus felülvizsgálata | Glenn Perry

 

A tanult elme ismertetőjele, hogy képes foglalkozni egy gondolattal anélkül, hogy elfogadná” Arisztotelész

Glenn Perry pszichológusi képzettséggel rendelkező, nemzetközi hírű amerikai asztrológus. 1975 óta van saját praxisa. Az Asztrológiai Kutatások Nemzetközi Társasága (International Society for Astrological Research, ISAR ) alelnöke, a The Academy of AstroPsychology tanintézet alapítója és igazgatója Számos cikk, tanulmány és nyolc könyv szerzője, egyetemi előadó, nemzetközi workshopok vezetője. Jelen tanulmányában a reinkarnációs asztrológiáról, az előző életekbe utaztatásról meg a többi, az asztrológiát lejárató new ages módszerről ejt néhány keresetlen szót. Szellemes bírálata nagyon gondosan megalapozott érveken, kutatásokon, tárgyai beható ismeretén alapul. A 2005 -ben írt tanulmány meglehetősen terjedelmes, de érdemes nagyon alaposan, többször is átböngészni.  Legfőbb ideje volt, hogy magyar fordításban is elérhető legyen. A könnyebb kezelhetőség érdekében az egyes fejezeteket külön bejegyzésekben tettem közzé. A tanulmány végén feltüntetett bibliográfia szintén figyelemreméltó.

Néhány kedvcsináló idézet

“A reinkarnáció tanának asztrológiai elemzések, könyvek, számítógép- generálta összefoglalók révén való piacra dobása vásári látványossággá silányítja az egész területet. A karma törvénye lényegében valamennyi olyan spirituális tanítás alapját képezi, amelynek hatása volt a feljegyzett történelem folyamán. Vitathatatlan az is, hogy a legmélyebb, legbehatóbb morális tanítás. Hasonlóképpen, a reinkarnáció doktrínája az emberi lélek halhatatlanságára vonatkozik és azokat az utakat hangsúlyozza, amelynek révén a lélek hazatalál – vagyis egyesül léte forrásával. (…) Az, hogy vannak asztrológusok, akik e szent tanításokat személyes haszonszerzés érdekében kommercializálják, úgy téve, mintha transzcendens tudás birtokában lennének, etikailag védhetetlen.”

“A reinkarnációs asztrológiával lényegében semmi gond. Tulajdonképpen én is tehetnék ezt alátámasztó megállapításokat. Ha valami problémás, az nem maga a reinkarnációs asztrológia, hanem az, hogy dogmatikus kijelentéseket tesznek valóságos mivoltáról anélkül., hogy ezt alátámasztó bizonyítékokat sorakoztatnának fel. Ennek megfelelően az olvasóknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a reinkarnációs asztrológiával kapcsolatos bárminemű kritika kizárólag azokra a művelőire vonatkozik, akik nem hajlandók beismerni értelmezéseik spekulatív mivoltát.”Tartalom

 

I .  Bevezető

“Mindenek előtt, már az elején szeretném tisztázni, hogy hiszek a reinkarnációban és a karmában. Az ilyen doktrínák nem csak mélyen gyökereznek a gazdag keleti spirituális tradíciókban, de vannak az állítólagos előző életekbeli emlékek kutatásából származó meggyőző érvek is. Teljesen ésszerűnek tűnik, hogy a születési képlet előző életekben szerzett karmikus mintázatokat tükröz – de pontosan hogyan? Egy dolog ilyen filozofikus kijelentéseket tenni és egészen más olyasmit állítani, hogy valaki ismeri a születési képlet misztériuma mögötti, előző életek logikáját. Azon bizonyítékok híján, melyek érvényesítenék az ilyen kijelentéseket, felmerül, hogy nem csak amiatt vitathatók, mert trivializálják a reinkarnáció és a karma doktrínáját, hanem etikai problémát is felvetnek.” Bővebben

ii . Etikai aggályok

A felületes szemlélő számára úgy tűnik, hogy az előző életekkel kapcsolatos asztrológiai kijelentések pusztán a tanácsadó metafizikai meggyőződését tükrözik. Természetesen senkinek sem róhatók fel személyes hiedelmei. Az asztrológia azonban több mint egy hiedelemrendszer. Ez egy szolgáltatás és egy olyan termék, amelyet eladnak. Gyakorlatilag valamennyi, tanácsadásra vonatkozó etikai kódexben vannak olyan részek, amelyek kifejezetten megtiltják a gyakorló asztrológusoknak, hogy valótlan kijelentéseket tegyenek. Az ISAR (International Society for Astrological Research /Asztrológiai Kutatások Nemzetközi Társasága) etikai kódexének (ld letölthető,angol nyelvű melléklet) „Az etikus reklámozás” A.6.b pontja például kimondja: „Nem etikus, ha az asztrológusok azzal a céllal tesznek hamis, csaló, félrevezető vagy megtévesztő kijelentéseket, hogy ily módon szolgáltatásaik igénybe vételére ösztönözzenek. Egy állítás félrevezető vagy megtévesztő lehet, ha nem tud kézzelfogható tényeket felfedni, vagy valószínűsíthető, esetleg kifejezetten az a célja, hogy kedvező eredmények iránti, hamis vagy alaptalan várakozásokat keltsen.” BővebbenIII . Előző életekkel kapcsolatos állítások az asztrológiában

“ Mivel a Plútót a halálhoz és újjászületéshez társítják, nem meglepő, hogy a karmikus asztrológusok megkülönböztetett figyelmet szentelnek neki. (…) Más asztrológusok a Déli holdcsomópontba szerelmesek, amelyet az előző életek karmája fő indikátorának tekintenek. (…) A mostanában megvásárolható, előző élettel kapcsolatos asztrológiai elemzések áradata még zavaróbb. Ezek a számítógép – generálta összefoglalók nem csak ügyfelek számára érhetők el, hanem az őket készítő szoftvereket asztrológusok is megvásárolhatják, akik aztán első kézből származó elemzésekként árulják őket klienseiknek. Eme összefoglalóknak már a felületes szemléjéből is kiderül, hogy nagy részüknek saját külön elméletük van azt illetően, miképp tükrözi a személyi horoszkóp az előző életeket (…) Az a tény, hogy más előző életekről szóló elemzések szerzői teljesen eltérő módszereket használnak az előző életekkel kapcsolatos információk gyártásához, csak megerősíti, hogy értelmezéseik vaktában összehordott feltételezéseken alapulnak. Nem hinném, hogy túl messze megyek, ha a kimondom, hogy ezeknek az elemzések nagyjából annyira hihetők, mint a fogtündér meséje.” Bővebben

IV.  Az elmélet vizsgálata

“Természetesen kézenfekvő, hogy a születési képlet valamilyen módon az előző életekbeli cselekedetek következménye, de semmi okunk feltételezni, hogy ezeket a következményeket ugyanazok az asztrológiai szignatúrák jelzik, mint az őket kiváltó hatásokat. De a fejlődés-orientált ( továbbiakban : evolúciós asztrológia) pontosan azt várja, hogy ebben higgyünk.” Az előző életet feltáró “horoszkópelemzések” eszköztárából. A kozmikus átverés gyenge és erős verziói. BővebbenV . Bizonyítási szabályok

A fejezet nagyon hasznos összefoglalót tartalmaz arról, hogyan vizsgálhatók a klasszikus és a pszichológiai asztrológia állításai a humán tudományok kvalitatív módszereivel. A későbbi fejezetekben Perry arra is részletesen kitér, miért NEM ellenőrizhetők a reinkarnációs asztrológia kitételei e tesztelési eszközökkel. “Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a bizonyítékok valamennyi elmélet nélkülözhetetlen tartozékai. Egy asztrológiai hipotézist alátámasztó vagy cáfoló bizonyítékoknak sok formájuk lehet: a viselkedés megfigyelése, a családtagok, barátok megkérdezése, életrajzok, újságok és magazinok cikkei, munkahelyek, munkahelyi nyilvántartás, orvosi zárójelentések, egészségügyi nyilvántartás, szellemi termékek, pl írások (levelek, cikkek, könyvek). Röviden, minden amit az illető mondott vagy tett valaha az elméletet alátámasztó bizonyíték lehet. És minél több bizonyíték szól egy elmélet mellett, annál valószínűbb, hogy az helytálló.” Bővebben

 

VI . A reinkarnációs asztrológia érvényességének ellenőrzése

Egy másik előző életekbe visszavezető regressziós technikákat alkalmazó asztrológus, Barbara May ezt írja: „Bármilyen fajta, a születési képleten alapuló, előző éltekkel kapcsolatos találgatás SZÜKSÉGSZERŰEN spekulatív jellegű. A témában illetékesként mondom ezt, kétlem ugyanis, hogy a nyugati világból bárki más is rendelkezne olyan terjedelmes adatbázissal, mint amilyet én gyűjtöttem 1976 júliusa óta, amikor elkezdtem Richard Sulphennel közös munkánkat. Az ilyenfajta információkat mindig fenntartással kell kezelni. Én mindig egyértelművé teszem, hogy bármit mondok is a születési képlet alapján az előző életekről, spekulatív jellegű és nem is szabad másként értelmezni. Az emberek fel sem fogják milyen ingatag talajon állnak valójában a módosult tudatállapotokból származó információk.” A fejezet felveti a látszólag kézenfekvő lehetőséget: a regressziós hipnózis eszközeivel ellenőrizni lehetne a reinkarnációs asztrológia állításait. Aztán a szerző bebizonyítja: ez mégsem olyan egyszerű. És a reinkarnációs utaztatások során felszínre került anyag hitelességéről is ejt néhány keresetlen szót . BővebbenVII. Önmagukba záródó doktrínák – 1

“Egy önmagába záródó doktrína olyan hiedelemrendszer, amely immunis az ellenérvekre. Egy doktrína sokféle módon tehető immunissá az ellene szóló bizonyítékokkal szemben. A reinkarnációs asztrológia mellett szóló érvek kiválóan példázzák a bizonyíthatatlan és cáfolhatatlan doktrínák mechanizmusát.” Bővebben

 

VIII Önmagukba záródó doktrínák – 2

…a fejlődés orientált asztrológia egy olyan értelmezési bűvészmutatványt alkalmaz, amely megtéveszti az ügyfelet (és valószínűleg magát a módszert alkalmazó asztrológust is), elhitetve vele, hogy a kitalált történet párhuzamba állítható egy tényleges előző élettel. Sokkal valószínűbb, hogy a sztori valójában egy fiktív párhuzamos életet jelképez, egy olyan életet, amely jelentéstartalmát és minőségét illetően  az egyén jelenlegi életével állítható párhuzamba.” Bővebben

 

IX A jelentés elkerülhetetlen többértelműsége

“Ha az asztrológusok nem tudhatják (anélkül, hogy ne kérdeztek volna rá), hogyan élik meg horoszkópjaikat ügyfeleik jelenlegi életeikben, még nehezebben tételezhető fel, hogy tudják, mi módon tükrözi a képlet az előző életet. A horoszkópértelmezés jól meghatározott szabályaival összhangban levő előző – élet sztorik persze kiagyalhatók, de ez csak tapogatózás a sötétben, amennyiben az asztrológus nem tudja kikérdezni az előző életbeli személyiséget.” Bővebben

 

X. Következtetés

“A reinkarnációs asztrológia állításai jelenleg ellenőrizhetetlenek, és kevés okunk van feltételezni, hogy ez változni fog a jövőben. Így tehát, ha a reinkarnációs asztrológia túl akar lépni jelenlegi, ellenőrizhetetlen hittérítői tevékenységben kimerülő szakaszán, hajlandó kell legyen arra, hogy kritikus vizsgálatnak vesse alá magát. Ellenkező esetben területünk olyan szégyenfoltja marad, amely könnyű célpontjává tesz támadóinknak. Ha csak kínos lenne számunkra, még hagyján, de sokkal komolyabb problémáról van szó: a reinkarnációs asztrológia az etikus határán tántorog. Mindaddig, amíg a reinkarnációs asztrológusok tiszteletdíjat kérnek előző- életes elemzéseik miatt anélkül, hogy beismernék, értelmezéseik spekulációkon alapulnak, megsértik a tanácsadás valamennyi területére érvényes etikai normákat.” Bővebben

 

XI . A szerzőről : Glenn Perry

Glenn Perry (szül. 1949 július 29, Bridgeport CT, Amerikai Egyesült Államok) 16 éves korában kezdett érdeklődni az asztrológia iránt, 21 éves korától kezdte komolyan, módszeresen tanulmányozni. Saját praxisa 1975 óta van. Egyszersmind phD fokozattal rendelkező, család- és házasságterápiára szakosodott pszichológus, 1979 óta praktizál. Számos, asztrológiai, pszichológiai és asztropszichológiai cikk, tanulmány és nyolc könyv szerzője. Az Asztrológiai Kutatások Nemzetközi Társasága (International Society for Astrological Research, ISAR ) vezetőségi tagja (1997- 2018) Az ISAR alelnöke és a Nemzetközi Asztrológia Konferencia vezetőségi tagja, a The Academy of AstroPsychology tanintézet alapítója és igazgatója. Az Antioch College, Union College, és Goddard College klinikai szakértője, aki abban segít diákjainak, hogyan illeszthetik tanácsadói és terapeutai praxisukba az asztrológiát. Rádió és tévé műsorok gyakori vendége, amelyekben az asztrológia mentálhigiénével kapcsolatos szakmákban való felhasználási lehetőségeit népszerűsíti. BővebbenKapcsolódó cikkek:

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ? 

Az önbecsapás eszköztárából : “karmikus kapcsolatok”

Előző életek – jelenlegi feladatok, hiteles tanítók és szélhámosok

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!