Vénusz-Uránusz aspektusok | Liz Greene

„ Minél több dolgot tekintünk magától értetődőnek egy kapcsolatban, annál kevesebb hely jut a meglepetés és a kiszámíthatatlanság izgalmának. Tudatos előrelátás hiányában a Vénusz-Uránusz azt a kellemetlen szokást tanúsíthatja, hogy válságokat és töréseket idéz elő az izgalom légkörének megteremtése végett. Ez azonban nem az elkötelezettség fenntartására való képtelenségben gyökerezik, hanem a hétköznapi életet nem képes túl sokáig elviselni. Ha nem ismerjük fel magunkban ezt a szükségletet, előfordulhat, hogy olyan rutinokkal és rituálékkal zsúfoljuk tele a napjainkat, amelyek biztonságosak ugyan, de puszta szeretetből kiszorítják az életet. Semmi sem képes erre olyan gyorsan, mint a házasság és a család, ezért az ilyen aspektussal rendelkezőknek össze kell szedniük a bátorságot, hogy olyan teret hozzanak létre, amelynek révén levegőhöz juthatnak házasságukban, ahelyett, hogy a frigy a szólásmondásbeli időzített bombához hasonlóan felrobbanna”.  Liz Greene – Howard Sasportas: The Inner Planets, Building Blocks of Personal Reality (A belső bolygók – a személyes valóság építőkövei) Liz Greene és Howard Sasportas híres, de magyarul nem elérhető asztropszichológiai szeminárium-sorozatának egyaránt vannak nagyon jó és botrányosan rossz részei. A kettő megkülönböztetéséhez elengedhetetlen a régebbi irányzatok ismerete is.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Talán most megnézhetnénk a Vénusz-Uránusz aspektusokat. Ezeknek sajátos reputációjuk van a szexualitást illetően, és számos régebbi tankönyv – és még néhány újabb szerint is –  perverzióra és homoszexualitásra utalnak. Az efféle besorolásokkal kapcsolatban már kifejtettem véleményemet. Másrészt a Vénusz és az Uránusz nehéz aspektusai az elköteleződésre való képtelenség hírében állnak, ami – eddigi tapasztalataim alapján – szintén nem igazán helytálló értelmezés. Mielőtt összekapcsolnánk a Vénusszal, először meg kell vizsgálnunk az Uránuszt, és képet kell alkotnunk arról, mit is képvisel valójában ez a bolygó, hogy rálássunk a lehetséges következményekre. A mítoszokban Uranosz  az eredeti égi atya (a név jelentése “csillagos ég”), aki már a megnyilvánult kozmosz előtt is létezik. A láthatatlan, mindentudó, transzcendens istenségről alkotott zsidó-keresztény elképzelésünkhöz hasonlóan Uranosz  a teremtést megelőző világegyetem tervét szimbolizálja. Ő az, amit az ezoterikus tanítások „isteni elmeként” emlegetnek . William Blake   egyik csodálatos festménye a rajzasztala fölé hajoló, iránytűvel hadonászó Isteni Építészt ábrázolja; mindig is úgy gondoltam, hogy ez a legszemléletesebb kép az Uránusz bolygóról, amelyet valaha láttam. Tehát valami olyasmivel állunk szemben, ami tiszta kollektív tudat, egy tökéletesen működő rendszer vagy terv, amely még nem nyilvánult meg a világban. Amikor megnyilvánul, a Szaturnusz funkciója révén, “kiherélődik” (ez a mitikus ábrázolás) – mivel minden idea, ha egyszer már formába van zárva, többé nem képlékeny és önmagát megújító, hanem statikus lesz, és megkötik az idő, a tér és az egyének korlátai.„Az öregkorú” (The Ancient of Days, Isten elnevezése Dániel könyvében) 1794, British Museum, London, Wikipédia

Most elérkeztünk a mítosznak ahhoz a részéhez, amelyben Uranosz megtermékenyíti Gaiát, a Földanyát, és az megszüli neki a Titánokat   és a Százkezű Óriásokat. Ezek földi teremtmények, ezért hibásak; nem tükrözik az ég utódainak tökéletességéről alkotott elképzeléseket; ezért az alvilágban való raboskodásra kárhoztatja őket. Ennek eredményeként Kronosz  (Szaturnusz), az egyik titángyermek, az anyjától kapott sarlóval felfegyverkezve, fellázítja testvéreit apja ellen, és kiheréli őt. Úgy tűnik, hogy ez a történet többek között valami alapvető dolgot ír le az Uránuszról: a tökéletesség eszményét, amely, a tökéletlen valóság kihívásával szembesülve, elutasítással, tagadással vagy elhatárolódással reagál – és megpróbálja bezárni a sértő realitásokat a tudattalan alvilágába.
E mítosz egyik változatában az Uránusz sebéből származó vércseppek a földre hullottak, és létrehozták az Erinnüszöket vagy Fúriákat (a bosszú istennőit), míg a levágott nemi szervek a tengerbe hullva megtermékenyítették azt, és megteremtették Aphrodité istennőt. Ez a különös kép arra utal, hogy jóllehet a tökéletes világ kollektív eszménye összeomlott, a szépség megteremtésére irányuló emberi késztetés mégis annak utóda. Tehát a Vénusz és az Uránusz között esztétikai és intellektuális szinten (Mérleg) harmónia van, de a “titáni”, testi szinten (Bika) mély konfliktus áll fenn. Az Uranosz és titán gyermekei közötti konfliktusról szóló ógörög mítosz beépült a korai orfikus tanokba (Kr. u. első évszázadok), és mély hatást gyakorolt a korai keresztény egyházra is, mivel a földhözragadt titánokat a bűnös, romlott emberi testtel azonosították, amelynek örömeit fel kellett áldozni, hogy felszabadulhasson a bennük rejlő spirituális, uránikus szikra.
Uránikus nézőpontból egyetlen test sem lehet tökéletes, bármilyen szép legyen is, egyszerűen azért, mert halandó; és egyetlen társadalom sem felelhet meg a tökéletes világ víziójának, bármennyire is életképes. Azt hiszem, lassan kezditek kapisgálni, mit eredményezhet ez a bolygókombináció. A kreativitást illetően gyakran figyelemre méltó művészi tehetség és intellektuális képességek jelennek meg, különösen azokon a területeken, ahol az esztétika és a matematika összekapcsolódik – mint például az építészet és a zeneszerzés esetén. A szerelem terén is magas szintű eszményképek léteznek arról, hogy milyennek is kellene lennie, és adott az arra való hajlam is, hogy átsiklodjanak afelett, ami van és azzal foglalkozzanak, ami lehetne – ebből következik a hírhedt erotikus kísérletező kedv, amellyel a Vénusz- Uránusz néha összefüggésbe hozható. A Vénusz-Uránusz az ideális és a reális összehozására irányuló törekvései során kitágítja a kapcsolatok társadalmilag meghatározott szabályait, és útközben jó néhány embert faképnél hagyhat. De ez nem szexuális “perverzió” – az illető értékrendjét folyamatosan megingatják a változó és állandóan táguló kollektív ideálok, és lehetetlenné teszik számára, hogy ” beérje” valamivel, pusztán azért, mert senki más nem tudott jobbat kitalálni. Emlékszem, Charles Carter egyik könyvében olvastam, hogy William Blake, akinek  Vénusz -Uránusz trigonja volt, igen stabil és konvencionális házasságban élt, de megvolt az a furcsa szokása, hogy meztelenül fogadta teázni a vendégeket, mert az emberi testet isteninek tartotta.
A Vénusz – Uránusz kombinációkban azonban jelentős problémák is rejlenek, és ezek általában az élet ösztönös oldalának lebecsülése köré csoportosulnak. A Vénusz- Uránuszból nem hiányzik a hűség vagy az elköteleződés képessége; de nehézségei lehetnek az érzelmi és fizikai intimitás fenntartásában, mert a maximalista uránikus tekintet visszariad az érzelmi és ösztönös szükségletek túl hosszadalmas kielégítésétől. Hajlamos lehet rendszeres időközönként elzárkózni és elhatárolódni, ami “ridegnek” hat, és akaratlanul is sértő lehet a vizesebb temperamentumúak számára. A szexuális szerelem fantáziája pedig mindig izgalmasabb és szebb lehet a valóságnál, mert az izzadó testek útban vannak. A Vénusz -Uránusz szeret gondolkodni a szerelemről, sőt beszélni és filozofálni is róla; de önmagát kevéssé szeretheti, mert az Uránusz lebecsülheti a Vénusz érzéki oldalát, és az ember másokra vetítheti ki azt a gyűlölt tökéletlenséget, amit tudattalanul érez a saját testében.

Közönség: Vonzalmait illetően a Vénusz Uránusz nem kifejezetten ingatag ? Azt hittem, a válással hozható összefüggésbe.

Liz: A régebbi tankönyvekben így szerepelt, amikor még sokkal nehezebb volt elválni, és csak a bátrak vállalkoztak rá. Most már bármilyen bolygóaspektust összefüggésbe hozhatunk a válással, különösen Amerikában. De nem, nem hiszem, hogy a Vénusz-Uránusz ingatagságot jelezne érzelmi szinten. Ismerek olyanokat, akik ezzel az aspektussal rendelkeznek, és szinte az ostobaságig hűségesek, mert olyan uránikus hűségideáljuk van, amely figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy boldogtalanok egy kapcsolatban. De a Vénusz-Uránusz esetében nagyon nehéz boldognak lenni egy szaturnuszi típusú házasságban, ahol az elsődleges szempont a biztonság és a családi struktúra. A Vénusz Uránusznak mindenekelőtt szellemi társaságra van szüksége, vagy egyszerűbben fogalmazva, előbb van szüksége barátra, mint feleségre vagy férjre. A nehéz aspektusok (főleg az oppozíció) tükrözhetik az illető azon hajlamát, hogy a Vénusszal azonosuljon, és megtagadja az Uránuszt, és ebben az esetben általában a partner az, aki eljátssza az Uránuszt, és elhagyja. De valahányszor olyan ügyféllel találkoztam, akit elhagytak, és a születési képletben erőpróbáló Vénusz-Uránusz aspektust látok, hajlamos vagyok eltűnődni azon, hogy vajon nem űzték el erélyesen, bár tudattalanul a félrelépő házastársat, és hogy ügyfelem nem érez-e talán titkos megkönnyebbülést a fájdalom és a sértett büszkeség mellett.
A Vénusz- Uránusznak szüksége van bizonyos mértékű gyakorlatias tervezésre. Mivel hajlamos elhatárolódni az érzelmektől, és minden kapcsolatot egy tökéletes ideálhoz mérni, óriási szüksége van arra, hogy lélegzethez jusson egy párkapcsolatban, hogy a fantázia időről időre elűzhesse a megszokás fojtogatóvá sűrűsödő páráit. Minél több dolgot tekintünk magától értetődőnek egy kapcsolatban, annál kevesebb hely jut a meglepetés és a kiszámíthatatlanság izgalmának. Tudatos előrelátás hiányában a Vénusz-Uránusz azt a kellemetlen szokást tanúsíthatja, hogy válságokat és töréseket idéz elő az izgalom légkörének megteremtése végett. Ez azonban nem az elkötelezettség fenntartására való képtelenségben gyökerezik, hanem a hétköznapi életet nem képes túl sokáig elviselni. Ha nem ismerjük fel magunkban ezt a szükségletet, előfordulhat, hogy olyan rutinokkal és rituálékkal zsúfoljuk tele a napjainkat, amelyek biztonságosak ugyan, de puszta szeretetből kiszorítják az életet. Semmi sem képes erre olyan gyorsan, mint a házasság és a család, ezért az ilyen aspektussal rendelkezőknek össze kell szedniük a bátorságot, hogy olyan teret hozzanak létre, amelynek révén levegőhöz juthatnak házasságukban, ahelyett, hogy a frigy a szólásmondásbeli időzített bombához hasonlóan felrobbanna.
A Vénusz-Uránusz kombinációt végülis nem nehéz megérteni, sőt, nem is olyan bonyolult velük dolgozni, ha néhány fontos tényezőt figyelembe veszünk. Ha neked is van ilyen aspektusod, és a párodnak az a szokása, hogy minden higiéniai rituálét nyitott fürdőszobaajtó mellett végez, akkor ne nézegesd tovább, hanem menj inkább sétálni, és akkor szépségideálodat nem éri akkora csapás. Az Uránusz megalkuvást nem ismerő és reformer természete azonban hajlamos lehet egyfajta rugalmatlanságot csempészni az értékrendbe, így a másik ember tökéletesen megfelelő mássága automatikusan kijavítandó hibaként jelenik meg. Emellett nagyon fájdalmas nehézségek merülhetnek fel, ha valaki túlzottan bizonytalan ahhoz, hogy felismerje , szüksége van az időszakos visszavonulásra. Ha valakinek állandó érzelmi megerősítésre van szüksége, nagyon veszélyesnek tűnhet azt mondani: ” Ma szórakozni megyek a barátaimmal, este találkozunk”. Az ember partnere esetleg megtorolhatja, és akkor talán elutasítják. De egy túl hosszú ideig elfojtott Uránusz módot talál rá, hogy ilyen vagy olyan formában szétzilálja a kapcsolatot.

Ha viszont az aspektus Vénusz-oldalát fojtják el, az illető kijelentheti, hogy nem érdekli az elköteleződés, és szabad szellem, és így tovább; ez a fajta viselkedés pedig túlzottan és feleslegesen bántó lehet, azzal az ürüggyel, hogy “térre van szüksége”. De előbb-utóbb a blokkolt bolygóink szembejönnek velünk, és mostanra már felismerheted, milyen tipikus magatartást tanúsít Aphrodité, ha figyelmen kívül hagyják. Az Uránuszra jellemző ösztönös szükségletek elfojtása végül kényszeres szenvedélyként törhet felszínre; vagy az illetőt csapdába ejthet egy olyan esemény, mint például egy terhesség – akár a sajátja akár a partneréé. Nem egyszer láttam ilyesmit azoknál a Vénusz- Uránusz személyeknél, akik túlságosan erősen azonosultak az Uránusszal.
Rengeteget tanulhatunk a születési fényszögekről, ha a szinasztriában figyeljük meg dinamikájukat. Amikor az egyik személy Vénusza erősen kapcsolódik a másik Uránuszához – különösen nehéz aspektusban – az első találkozásnak gyakran óriási elektromos töltete van (a klasszikus “szerelem első látásra” élmény). A szinasztria-aspektus azonban méltán hírhedt instabilitásáról, hiszen amint a kapcsolat szorosabbá és meghittebbé válik, olyan feszültség alakul ki, amely az embereket ugyanolyan gyakran távolítja el egymástól, mint amilyen gyakran összehozza őket. Általában az Uránusz – személy az, aki érzelmi vagy fizikai értelemben hirtelen visszavonul, szorongóvá és boldogtalanná téve a Vénusz- személyt. De ez nem biztos, hogy tudatos, ezért néha úgy tűnik, mintha fordítva történne – talán a Vénusz személy játssza el a visszavonulást, megelégelve a kapcsolat instabilitását, olyan lökést adva az Uránusz -személynek, amely végül segíthet felismerni saját uránuszi igényeit.

Bár az erotikus fantázia rendkívül fontos lehet egy Vénusz –Uránusz aspektussal rendelkező egyén számára, a szexuális élmények gyakran csupán eszközök, amelyek révén az ember érintkezésbe kerül a kapcsolat egy testetlenebb szintjével. Az alkímiában létezik egy sublimatio nevű folyamat, amelyben a prima materia, az alapanyag a főzési folyamat során a lényegét képező láthatatlan gőzzé desztillálódik. Az Uránusz ennek a fajta tapasztalásnak vet alá bennünket; széttöri minden személyes bolygó konkrét formáját, amellyel érintkezésbe kerül, és egy esszenciát vagy központi eszmét szabadít fel, amely nagyon hasonlít Platónnak a megnyilvánult valóságot megelőző isteni ideáról alkotott elképzelésére. Ez a Vénusz Mérleg-dimenzióját hangsúlyozza, ugyanakkor tagadja a Bikáét. Uránuszi perspektívából nézve a testi szerelem egy szimbólum, valami nem kézzelfogható, időn és téren és a testi tapasztalatokon túl létező dolog tükörképe. A Vénusz – Uránusz gyakran rendelkezik azzal az különleges képességgel, hogy az egyén eszméjét, emberi lényegét, létezésének értelmét szeresse; a testet azonban nehezebb nap mint nap szeretni, és gyakran tapasztalható egy sajátos távolságtartás, amely lehetővé teszi a Vénusz -Uránusz személy számára, hogy még akkor is fenntartsa a kapcsolat folytonosságának eszméjét, ha maga a kapcsolat véget ért vagy a körülmények miatt megszakadt. Ezt tükrözheti a tipikus Vénusz-Uránusz-kérdés: “De nem maradhatnánk barátok?” A Vénusz- Uránusz képes felfogni a barátság mélyebb értelmét, amely attól függetlenül létezik, hogy együtt vagy-e a barátoddal vagy sem. Lehet, hogy az ember tíz évig nem látja a barátját; de semmi sem változott, és a barátság az idő és a távolság ellenére is megmarad. Láthatod, hogy ez az aspektus nem zárja ki a szeretetre való képességet; de ez az a fajta szeretet, amely sokak számára megmagyarázhatatlan, sőt, mélységesen fájdalmas lehet.
Említettem, hogy az aspektus sötétebb oldala a testtől való mélységes idegenkedésben nyilvánulhat meg. Gyakran ez a probléma kivetül, és ennek egyik leggyakoribb megnyilvánulása a hirtelen “kikapcsolás”, amely egy szexuális fantázia megvalósulása után következhet be. A személy ekkor kénytelen folytatni a tökéletes testben megtestesült tökéletes partner keresését; de természetesen az elutasítás valódi tárgya a saját fizikai valósága. Néha ez a testtel kapcsolatos probléma belsőleg jelentkezik, és a saját külsővel való krónikus elégedetlenségben nyilvánul meg. Valahol belül létezik egy kép arról a tökéletes testről, amilyennek az embernek “kellene” lennie, és ezt semmilyen fogyókúra, testedzés vagy plasztikai műtét nem lesz képes megteremteni.

Közönség: Ez olyasmi, mint a Vénusz a Vízöntőben?

Liz: Mint korábban már említettem, mindig lesznek hasonlóságok egy bolygóaspektus és a neki megfelelő jegyben vagy házban elhelyezkedő bolygó között. De megint csak szem előtt kell tartanunk, hogy a jegyek és a házak nem dinamikus energiákat tükröznek; az előbbiek tulajdonságokat írnak le, az utóbbiak pedig egy kifejeződési tartományt. Tehát ugyanannak a távolságtartásnak, idealizmusnak, esztétikai és intellektuális képességnek, valamint a testtől való elhatárolódásnak egy része ugyanúgy érvényes lehet a Vízöntő Vénuszra, mint a 11. házas Vénuszra, de ez inkább viselkedésmód, semmint dinamikus motiváció jellegű.
A Vénusz-Uránusz többféleképpen is viszonylag kényelmessé tehető egy stabil kapcsolatban. Nem árt óvakodni attól, hogy bármit is túlságosan elhamarkodottan írjunk alá (bár a Vénusz- Uránusz kezdetben nagyon siethet); és még az is bölcs dolog lehet, ha nem házasodunk össze, hanem inkább együtt élünk, vagy olyan házat veszünk, amelynek két külön szárnya van, és az összekötő ajtó zárható. Vagy az ember gondoskodhat arról, hogy a munkájához némi önálló utazás is hozzátartozzon, és hogy teljesen különálló baráti és érdeklődési köre legyen. Egyszóval a Vénusz Uránusznak néha szüksége van arra, hogy inkább szinglinek érezze magát, semmint egy pár állandó felének. A túl sok “mi” visszatetszést vált ki, kivéve, ha egy ideológiai “mi”-ről van szó, ami elfogadható. A Vénusz Uránusznak nemcsak fantáziára van szüksége; hanem újdonságra és kísérletezésre is, és ez nem azt jelenti, hogy bemagolod a 75. oldalt a Hogyan őrizd meg házasságodban a romantikát című könyvedből. Ez szaturnuszi, nem uránuszi. Emlékszik valamelyikőtök Woody Allen Minden, amit tudni akartál a szexről, de sosem merted megkérdezni című filmjére? Az egyik jelenet egy olyan párról szól, akik csak veszélyes helyzetekben, például liftben, buszon, áruházi kanapékon és így tovább, gerjednek be. Az erotikus szerelem tiltott eleme hatalmas ösztönzője lehet a Vénusz-Uránusznak.

Forr:  Liz Greene – Howard Sasportas: The Inner Planets, Building Blocks of Personal Reality,   155-161 old, Samuel Weiser Inc. 1993
Kapcsolódó

További részlet a könyvből : Vénusz: választások, értékek, értékrend, önértékelés

Liz Greene :Az örök háromszög
Liz Greene: A BikaA Mérleg

Liz Greene: Az Uránusz

Vénusz -Uránusz együttállás a radixban

Vénusz – Uránusz kvadrát a horoszkópban

Vénusz – Uránusz szembenállás a horoszkópban

Vénusz – Uránusz együttállás tranzitként

Vénusz – Uránusz kvadrát tranzitként, szolárban és szinasztriában

Vénusz – Uránusz szembenállás tranzitként, szolárban és szinasztriában

Uránusz – Vénusz tranzitok ( Howard Sasportas)

Liz Greene: A tranzitok és progressziók pszichológiai megközelítése

Robert Hand: Egy posztmodern asztrológia felé

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!