Az asztrológusoknak mindenekelőtt a valóságot kell figyelembe venniük | Deborah Houlding

„Az asztrológusoknak, még ha igyekeznek is pozitív megoldást kínálni valamilyen problémára, először is figyelembe kell venniük a valóságot, beleértve a kudarc, a visszavonulás szükségességét és a veszteség elkeserítő élményét”. Deborah Houlding The Houses – Temples of the Sky talán a legjobb könyv az asztrológiai házakról, a modern irányzatok művelői számára is követhető, sőt kötelező olvasmány. A jelenlegi részlet természetesen nemcsak a házak kontextusában megszívlelendő.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A modern asztrológia gyakran éppen azért nem aknázza ki a házak jelentéstartalmának teljes potenciálját, mert mindegyiket azonos erősségűre és hatékonyságúra redukálja; figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy a szférán belüli elhelyezkedés befolyásolja a bolygók megnyilvánulásának hangsúlyosságát és erejét (vagy gátlását és gyengeségét). Az olyan szavak, mint a “rosszindulatú“, “szerencsétlen” és “kártékony” negatív felhangjának elkerülésére irányuló buzgalmunkban óvakodnunk kell nehogy kiforgassuk a házaknak ezt az alapvető befolyását, vagy azáltal csorbítsuk értéküket, hogy elfogultak vagyunk minden olyan dolog javára, amelynek konstruktív, kreatív vagy felületesen szemlélve pozitív értelmezése van. A 8. ház továbbra is a halál, a veszteség és a gyász háza marad, bármennyire kellemesen csomagoljuk is ezt olyan emészthető kifejezésekbe, mint a “személyes átalakulás”.
A régiek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy ház az ég egyik aktív és felvirágzó területét írja-e le, vagy pedig egy recessziót és hanyatlást előidézőt. A kardinális, követő és hanyatló kifejezések használata ezt tükrözi, és gazdag leírásokat kínál annak illusztrálására, hogy akit vagy amit szimbolizálnak, egészséges-e vagy gyengélkedik, közeli vagy távoli, erős és lendületes, vagy pedig szegény és bizonytalan. (1 a kardinális/anguláris, követő, hanyatló fogalmakat a 6 fejezet tárgyalja részletesebben) Ezeket a tulajdonságokat a népszerű modern szövegek gyakran sajnálatosan alábecsülik, miközben a hagyományos módszerekkel dolgozó asztrológusok folyamatosan használják őket egy konfliktus vagy per kimenetelének meghatározására, elveszett tárgyak vagy eltűnt személyek megtalálására, egy kapcsolat vagy betegség lefolyásának feltárására, vagy egy állásajánlat lehetőségeinek megítélésére. Néha a horoszkóp teljes értelmezése elsősorban ettől az egy szemponttól függhet. Bár annak az életterületnek a leírása, amelyben egy bolygó tevékenykedik, nyilvánvalóan nagyon fontos eleme a házak értelmezésének, nem szabad tagadnunk, hogy a házak milyen mértékben képesek egy bolygót megerősíteni; vagy éppen kasztrálni, ha a terület “meddő hajlék”.

Az asztrológusoknak, még ha igyekeznek is pozitív megoldást kínálni valamilyen problémára, először is figyelembe kell venniük a valóságot, beleértve a kudarc, a visszavonulás szükségességét és a veszteség elkeserítő élményét. Az antik szemlélet a házakat az erős = jó; gyenge = rossz fogalmakkal jellemezte, bár az ő látásmódjuk sosem volt annyira leegyszerűsítő, mint azoké, akik ezt a szemléletet a kontextusból kiragadva értelmezik. Senki sem állíthatja, hogy az ókori filozófiákból hiányzott volna a visszavonulás és a hanyatlás iránti egészséges tisztelet, vagy hogy ne ismerték volna el annak jogos helyét az élet tágabb értelemben vett egyensúlyában, de a legtöbben egyetértünk azzal, hogy kényelmesebb dolog erősnek, aktívnak és irányítónak lenni, mint eredménytelennek, gyengének vagy impotensnek.
Ahol a hagyományos szövegek rossz, gyenge, terméketlen, destruktív vagy gonosz házakról beszélnek, ott azokat a területeket írják le, ahol nincs dinamikus bolygókifejeződés; a “kártékonyság” mértékének függvényében a bolygók akadályoztatva vannak a hatásuk kifejtésében. Ez természetesen azon területeket szimbolizálja az életben, amelyeken képtelenek vagyunk hatékonyan irányítani a környezetünket. Lehet, hogy a körülmények áldozatává válunk, vagy a saját múltbeli tetteink következményeit örököltük meg. Előfordulhat, hogy minden nyilvánvaló ok nélkül tragédia történik, vagy olyan akadályok, amelyeket egyébként elhárítanánk, (meggyengült kontrollérzetünk miatt) még félelmetesebbnek és nyomasztóbbnak tűnnek. A pszichológiai belátás hasznos, és gyakran elengedhetetlen ahhoz, hogy megtaláljuk a legjobb módszert a nehéz időszakokon való átkeléshez, de a veszteségekkel terhes helyzetet ez nem képes átváltoztatni egy, a nyereség és boldogság potenciáljával teli helyzetté anélkül, hogy a veszteséget feldolgoznánk. A pusztulás és az elidegenedés tapasztalata létezik, nem számít, mennyire igyekszünk kiforgatni a szimbolikát, vagy kitekinteni a jelen keretei közül. Valamennyi teljes életciklusban mindig ott lesz a kreativitás és a vonzalom öröme, az élvezet és a siker megannyi időszaka – a szomorúság és gyász, az elszakadás és a fizikai halál lezárási szakaszaival váltakozva. Ha szimbolikus kifejezésmódunkból hiányozna a negatív asztrológiai terminológia, nagyon gyenge és hiányos szókinccsel dolgoznánk.

Az egyik olyan tényező, amely a régi idők asztrológusai szerint döntő befolyással volt a házak “erejének” meghatározására, a házcsúcsok és az aszcendens közötti fényszögkapcsolat volt. Mivel az aszcendens képviseli a fény, és így az élet és a vitalitás belépési pontját, az égbolt adott területét átható életenergia mennyisége és minősége is az egyes házak aszcendensre vetett fényszögeitől függ. Ez határozza meg mire fókuszál a modern értelmezések fejlődése során is átszűrődő esszenciális jelentéstartalmuk.A könyv illusztrációja; se kedvem se időm nem volt magyarra átszerkeszteni a szöveget 🙂 weak-gyenge, good -jó, strong – erős

A 7. ház például erőteljes ház, ahol a bolygók erős és dinamikus befolyást képesek gyakorolni, mivel közvetlenül szemben áll az aszcendenssel, és könnyen hozzáfér annak fényéhez. “Frontálisan” szembenézve vele, bármely ezen a területen lévő bolygó erőteljes energiarezonanciát fejt ki. A szembenállás miatt nem várhatjuk el, hogy ez kényelmes energia legyen (gondoljunk csak arra a nyugtalanságra, amely akkor kerít hatalmába, amikor valaki úgy beszél hozzánk, hogy közvetlenül farkasszemet néz velünk), de intenzív és érzelemdús, mivel nagyon közvetlenül konfrontálódik az aszcendenssel, a kozmikus rendszer sarkalatos pontjával. Amikor a bolygók itt kapcsolódnak az életünkben szereplő más emberekhez, akár kivetítés, akár közvetlen tapasztalat révén, ránk gyakorolt hatásuk várhatóan szenvedélyes és drámai lesz, és valamilyen módon a szerelem vagy a gyűlölet végletei jellemzik majd őket. A 7. ház tehát azokat az embereket jelöli, akikkel olyan szoros és bensőséges kapcsolatba kerülünk, amely túlmutat a hétköznapi ismeretség szintjén, és valamilyen módon az egész egyik feleként azonosítjuk magunkat. A “jelentős másik” (ang. significant other) kifejezés azért alkalmazható általánosan, mert egyaránt vonatkozik az ellenfelekre, szerelmesekre vagy partnerekre.
Ugyanez igaz a 10. és a 4. házra is, amelyek erőteljes kvadrát fényszöget képeznek az aszcendenssel. Lényegük a hatalom és a befolyás erőssége: a 10. házé nyilvánvaló és megfigyelhető, a 4. házé mélyen gyökeredző és fundamentális. A 9. és az 5. házak kedvezőek és pozitív társítások fűződnek hozzájuk, mivel harmonikus trigonokkal kapcsolódnak az aszcendenshez. E fényszögkapcsolat jóvoltából e házak kevésbé traumatikus jelentéstartalmakat nyernek, mint amilyeneket egyébként kapnának. A 9. ház hanyatló, de a horoszkóp felső részén való elhelyezkedése miatt kevésbé tekintik gyengítőenk, mint a többi hanyatló házat. Az 5. ház állítólag a horoszkóp egyik legkellemesebb területe, annak ellenére, hogy “a föld alatt” rejtőzik. A 11. és a 3. házat hasonlóan kedvezőnek tartják, mivel szextil-aspektussal kapcsolódnak az aszcendenshez; a 11. ház, emelkedett pozíciója miatt, sokkal inkább, mint a 3. ház. A 3. ház előnyeit csökkenti az a tény, hogy a föld (horizont, ford megj) alatt található és a hanyatló.

A 2., 8., 6. és 12. házak azonban olyan aspektusokkal kapcsolódnak az aszcendenshez, amelyeket hagyományosan túlságosan gyengének és hatástalannak tartanak ahhoz, semhogy támogatást jelentsenek: a kvinkunx és a félszextil. (Ford megj: a szó szoros értelemben vett tradicionális asztrológiában csak a ptolemaioszi, ún főfényszögeket használják, a szabály más szempontok mentén érvényesül.) Az aszcendens fényéhez való akadályozott hozzáférés azt jelenti, hogy ezeket a házakat “sötét” területeknek tekintik, amelyek szimbolikusan az életenergia hiányát jelzik. Más tényezőket is figyelembe kell venni, de e házak alapvető jelentésében a visszafogott önkifejezés alapelve érvényesül.
Deborah Houlding : The Houses – Temples of the Sky , 21-25 old , Aspektusok és kapuk/ A 2/8 háztengely

Talán a legjobb könyv az asztrológiai házakról, a modern irányzatok művelői számára is követhető, sőt kötelező olvasmány. Első kiadása 1998-ban jelent meg, a második, bővített 2006-ban. Más, régebbi kiadású, és most már külföldön is nehezen, vagy csillagászati összegekért beszerezhető szakkönyvekkel ellentétben, még viszonylag könnyen, a Book Depositoryn  és a Libriston elfogadható árban szerezhető be. A Libriston pillanatnyilag akciósan érhető el. És, ami Magyarországon élők számára nem elhanyagolható szempont, a Magyar Postára bízott küldeményekkel ellentétben egész biztos meg is érkezik a termék, főleg ha az ő csomagátvevőpontjaikat veszed igénybe. A csomagátvevőpontra történő szállítás díja szintén olcsóbb, mint amikor a Magyar Posta perkáltatja ki veled a vámot a botrányos “szolgáltatásáért”. Azt a tételt, amelyet elvileg a Book Deposítory meg más, korrekt külföldi webshopok már átvállaltak, tehát neked elvileg  egy fillért se kellene már fizetned. A posta olvasatában-már ha egyáltalán megkapod a küldeményt – dehogyisnem…

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Kapcsolódó 

Egy posztmodern asztrológia felé – Robert Hand

A rossztevők kezelése – Robert Hand

Engedjük vissza a halált – Charlie Obert

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!