Nap – Neptun aspektusok | Liz Greene

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése ( The Astrological Neptune and the Quest for Redemption) című könyve asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyik alapműnek számít. Magyarországon sajnos jószerivel ez is ismeretlen, pedig több mint húsz évvel ezelőtti megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. Liz Greene munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok teljes nemzedékeire van hatással. Az alábbi rész (412 – 416 old) a Nap – Neptun kapcsolatokkal foglalkozik. A személyi horoszkópokban jelzett lehetőségeken és buktatókon kívül a szerző más, az egyénen túlmutató analógiáikra is kitér.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Amikor egy születési képletben a Neptun fényszöget képez a Nappal, az egyéni önkifejezés iránti igény és a születés előtti formanélküliség utáni sóvárgás párbeszédre kényszerül. Tudatosan vagy tudattalanul, a társalgás témáját az egyén életének célja képezi. A Nap és a Neptun kellemetlen hálótársak, így a szülöttnek beletelik némi – legalább az első Szaturnusz visszatérésig tartó – idejébe, hogy pedzegetni kezdje, miként élhet együtt ezzel a zűrös párossal. A görögök szerint ez lehetséges. Ők a Delphói közös szentélyükben ültették össze a két istent, ahol a hívő megtapasztalhatta a szoláris tisztaság és a któnikus extázis váltakozó ritmusait. Mindkettőnek volt megfelelő időszaka az évben és voltak megfelelő rítusai is. Mivel a Nap azokat az értékeket és célokat jelképezi, amelyek az élet delén fejlődnek ki a maguk teljességében, és annak az alapkövét képezik, amit az egyén személyes sorsának érez, a Nap – Neptun fényszöggel rendelkező szülöttnek a neptuni világot is bele kell illesztenie választott útjába. Ellenkező esetben ugyanis valamennyi próbálkozását aláaknázhatja majd a zsémbes elégedetlenség, csalódás és apátia.Valamennyi Nap -Neptun aspektus – kemények és lágyak egyaránt – megköveteli, hogy a születés előtti tartományok bizonyos mértékben kifejezésre jussanak egy fejlett egyéniségen keresztül. Ennek lehetőleg (de nem szükségszerűen) oly módon kellene történnie, hogy a szülött hivatásának is részét képezze. A neptuni világ integrálása egyszerűnek tűnhet. Az illetőnek látszatra egyéb dolga sincs, mint transzendens témákon elmélkedni. De a Nap dinamikus erő, ami ki akar fejeződni és meg akar valósulni, így ki kell sugároznia az életbe és valamiféle, akár egészen jelentéktelen – hatást kell gyakorolnia a külvilágban. Ha a szülött el akarja kerülni az eszkapista „spiritualitás” illuzórikus kényelmét, meg kell találnia azt az eszközt, amely révén kifejezésre juttathatja a Neptun érzéki és érzelmi teatralitását, illetve az istenivel való egyesülés utáni sóvárgását. És ami a legfontosabb, ennek az eszköznek egyénienek kell lennie. A doktrinák, bármilyen szépnek és értékesnek tűnjenek is, nem egyéniek, hacsak az egyén személyes tapasztalatain és értékein keresztül fel nem dolgozza őket.

A Nap- Neptun aspektus jelölheti a zenészt, a színészt, a zeneszerzőt, a drámaírót, a költőt vagy a regényírót, a festőt, a filmest, a fényképészt, az asztrológust, az inspirációjára és empirikus kutatásaira egyaránt támaszkodó kísérleti tudóst, vagy a képzelet produktumaival dolgozva gyógyító terapeutát, tanácsadót, tanárt. A Neptun egy az Édenkertet idéző környezet táplálásakor vagy megmentésekor is otthon érzii magát. A Neptun emberi szenvedés és sóvárgás iránti empátiája valamiféle egyetemességet kölcsönöz a Nap – Neptun szülött törekvéseinek, ezért egy mindenki számára érthető nyelven képes kommunikálni. Ezek az önkifejezési formák egyszerre szolárisak és óceáni jellegűek; jóllehet folyékonyak, van testük; tudatos erőfeszítéseket, odaadást, egyéni döntéseket, érzéki kontaktust és képzelőerőt, az élet többi részével való finom kölcsönhatást igényelnek. A Neptun porózussá, a láthatatlan világ vizeire nyitottá teszi a Nap-egót. De a láthatatlan nem csak transzcendens fényből áll; ő az őseredeti sötétség is. Ha valaki a nagy hal nélkül akar barátkozni a kis hallal, a sötétség más csatornákon keresztül fog utána nyúlni: alkoholon, kábítószerfüggőségen, kényszeres evési rendellenességeken, szexuális problémákon, tehetetlenséget és szétesést hozó fizikai és pszichés betegségeken keresztül. Vagy projekcióként fogja megtapasztalni, az élet fekete humorú tréfájaként például a szülött partnere vagy gyereke testesíti majd meg az összes olyan sötét neptuni elemet, amelyet ő oly vehemensen elutasít magában. A Nap – Neptun személy Pentheusz királyhoz hasonlóan eleinte talán sikeresen kizárja az istent, de végül egy mániás depresszióssal, egy hisztérikussal vagy egy alkoholistával köt házasságot, vagy pedig egy kis Dionüszoszt szül, aki felnőtt korára kábitószerfüggő lesz.
A Nap – Neptun fényszög tulajdonosa arra sóvárog, hogy azáltal, hogy önként aláveti magát valami nála nagyobbnak vagy magasabb rendűnek, „kilépjen magából.” A Nap az 5. ház természetes ura, és ez a ház nem csak a kreatív erőfeszítésekkel, hanem a szerelemmel is kapcsolatban áll. Amennyiben hitelesen szeretnénk tükrözni legbelső lényegünket, a szerelmi aktus és a kreatív önkifejezés folyamán egyaránt teljesen meztelenre kell vetkőznünk. Egyik területen sem lehet tettetni és közben a Nap hiteles személyes élményként való megtapasztalásában reménykedni. De meztelennek lenni nem egyenlő „az ego feladásával”. Ez az az állapot, amikor hitelesen önmagunk vagyunk, védelmek és álarcok nélkül. Azokban a gyakori álmokban, amelyekben az illető rádöbben, hogy meztelen és egy nyilvános helyen, egy tömegben van, önmaga lelepleződésének fájdalmas élményét tapasztalja meg: az elfogadható perszona vagy társadalmi szerep elbesztését. Az egyéniség kifejezésének szoláris igényét – még ha magány vagy kollektív elutasítás is az ára – egyensúlyban kell tartani a Neptun feloldódás utáni sóvárgásával. Elárasztott Nap esetén az egyéniség csak rejtett csatornákon keresztül tud hírt adni magáról: olyan tünetek révén, amelyek indokolják az illetőnek azt a tudattalan igényét, hogy észrevétesse magát vagy olyan kapcsolatminta formájában, amikor az illető különlegességének mértéke azon múlik, mennyire vált egy „önző” és domináns partner, gyerek, szülő vagy barát áldozatává. Elfojtott Neptun esetén a szülött kiszolgáltatottságát és függőségét tükröző tünetek jelenhetnek meg, vagy újra meg újra olyanokhoz csapódik, akik maguk is kiszolgáltatottak és áldozatok. És az illető elviselhetetlen sóvárgást érezhet valami ismeretlen és láthatatlan dolog iránt – olyan fajta feloldódás utáni vágyat, ami csak a régi asztrológiai tankönyvek által „önpusztításként” leírt tevékenységek révén elégíthető ki.
A Nap többi fényszögéhez hasonlóan a Nap – Neptun aspektusok is felvilágosítást adnak a személyes apaképről. A szülött talán „tűnékenynek” érzékelte apját, aki átvitt értelemben vagy akár fizikailag sem volt jelen, betegeskedett vagy gyenge volt. Az apa mély, tudattalan idealizálása is jellemző lehet. Talán ő maga is neptuni alkat volt, és születési képletében lehetnek Nap-Neptun, vagy Neptun-Hold fényszögek, vagy a Neptun valamelyik horoszkóptengelyén áll vagy a Halak hangsúlyos szerepet játszik képletében. Az apa talán bőséges kreatív képzelőerővel volt megáldva és talán pszichésen is igen fogékony volt; e tulajdonságok talán több generációra visszamenőleg is megvoltak a férfivonalban; de sokszor nem fejlődtek ki, vagy más, anyagiasabb problémák leplét öltötték. Az apa például látszólag elfecsérelte életét, kreatív potenciálját feloldotta az alkohol, a nők hajkirászsáa, a depresszió, a betegség vagy az ismétlődő pénzügyi kudarcok. Egy bizonyos szinten ez az elérhetetlen de elbűvölő, összetört, de az egyesülés extázisát ígérő, szeretett – de a gyermeke szemében csődtömeg apa Krisztusalakként jelenhet meg. Egy prózaibb feleség mögé rejtőző, vagy általa elűzött megváltóként, akinek magának is megváltásra van szüksége.

Az archetípusos apával összeolvadó személyes apa az önbizalom és az alkotóerő szimbólma minden gyerek számára. Ezért várunk olyan sokat az apáinktól, akik ilyen vagy olyan módon óhatatlanul kudarcot vallanak, hiszen halandók. Ugyanezért tűnik úgy, hogy a Nap személyesíti meg a személyes sors nyersanyagának apától örökölt részét. A mitikus hős keresőútja mindig egy, a szülő-isten által megtestesített tulajdonság externalizálása. [Például Thészeuszt, Poszeidón bika-isten fiát arra kérték fel, ölje meg Minotauroszt, a bikafejű szörnyet, aki apjának Midász királlyal való konfliktusát jelképezte. Romulusznak, Mars hadisten fiának meg kellett ölnie Rémuszt, erőszakosabb testvérét, aki megpróbálta meggyilkolni. Ezeknek a hősöknek lényegében az őket nemző istenség sötétebb oldalával kell konfrontálódniuk, ily módon magában az istenben váltva meg valamit.] Bármely, a Nappal fényszöget képező bolygó az apa-archetípus egyik aspektusára tereli a figyelmet. Az egyén „feladata” konfrontálódni vele és a tőle telhető legkreatívabb módon kifejezni. A neptuni apa a megcsonkított Orpheusz vagy a sebzett Grál király, akit az élet keménysége vagy emberi bűnei tettek impotenssé. Az internalizált apafigura adja a céltudatosság mintáit, ahogy az életbe vetett ösztönös bizalom mintái az internalizált anyától származnak. A neptuni apa olyan szellem, aki jómaga nem öltött testet az életben, így gyermekére maradt az a feladat, hogy rátaláljon a magabiztos élet modelljére. Nem meglepő, hogy ez sok Nap – Neptun szülöttnél hosszú időt vesz igénybe.
Gyakran jelentős kreatív potenciál is részét képezi az apai örökségnek. Számos olyan Nap – Neptun fényszöggel rendelkező emberrel találkoztam, akiknek apja tehetséges színész, zenész, író, festő volt, bár ezek az apák gyakran nem tudták kamatoztatni tehetségüket a külvilágban, vagy elhanyagolták képességeiket, vagy miután lehorgonyoztak házasságukban és apaságukban, soha többé nem foglalkoztak velük. A Nap – Neptun szülött a belső tehetetlenség gyötrelmes érzésével fizethet meg emiatt az álmodozó apa miatt. Előbb utóbb „a nulláról” kell felépítenie önbizalmát, hiszen személyes apja nem volt képes elég meggyőző példát mutatni. Mindannyian meg vagyunk nyomorítva valami miatt, amit valaki nem tett meg, hiszen a személyes szülők emberek és nem archetípusok. A Nap-Neptun fényszög nem jelez sem jobb sem rosszabb apát más aspektusoknál. A horoszkópok sem adnak semmiféle objektív felvilágosítást azt illetően, hogy szeretetteljes vagy szeretetlen, jóságos vagy gonosz, tudatos vagy tudattalan volt-e a személyes apa vagy anya. A születési képletek szülői szignifikátorai archetípusos mintát tükröznek, amely először a szülőn keresztül tapasztalható meg. A Nap – Neptun kapcsolat a megváltó -áldozat, a művész és a látnok mintáját ábrázolja. Az eltűnő apa az eltűnő istenné válik, akinek ölelését keressük az életen túl. Nap – Neptun fényszöggel rendelkező nők számára az apa idealizálása azt jelentheti, hogy felnőttként olyan férfibe szeretnek bele, aki ilyen vagy olyan szinten nem lehet az övék. Vagy a nő mindennemű kapcsolatot elutasít a férfiakkal, hiszen tudattalanjában senki sem mérhető össze azzal az isteni apával akit tudatos szinten talán nem is becsül valami sokra. A Nap – Neptun aspektusokkal rendelkező férfiak talán olyan nőkre viszik át ezeket az érzelmeket, akik az anyai forrás megtestesítőiként eltűnnek előlük vagy felfalják őket ; vagy pedig olyan más férfiakra, akikben tudattalanul szeretett szellem-apjukat keresik, aki egykor eltűnt előlük. A Nap – Neptun kapcsolatok hatalmas fantázia-és kreatív potenciált tükröznek. De annak, aki ki akarja fejezni ezt a potenciált, erős falú edényt kell építenie, amely képes magában tartani a szent bort.

Forrás: Liz Greene – The Astrological Neptune and the Quest for Redemption, 412 -416 old
Liz Greene: The Astrological Neptune and the Quest for Redemption

Az asztrológiát tanulók számára egyik alapműnek számító kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Liz Greene : A Neptunusz az asztrológiában és a megváltás keresése című, terjedelmes művének megjelenése (1996) nagy eseménynek számított a világ asztrológusai körében. A szerző munkássága, aki egyszersmind jungiánus analitikus is, asztrológusok egész nemzedékeire hatással van. Hogy sokrétű megnyilvánulási módjait érzékeltesse, Greene ebben a könyvében a tőle szokásos részletességgel járja körül a Neptunusz témáit az irodalomban, a vallásban, politikában, divatban, művészetben. Eközben enciklopédikus műveltségéről is tanúságot tesz. Mélyére hatol az olyan, részben vagy teljes egészében a neptuni analógialáncba tartozó kérdéseknek is, mint a csalódás, az illúziók, függőségek, lemondás, áldozat, karmikus -és előszeretettel annak címkézett vonzatok, kreativitás, szerelem, kapcsolatok, stb.

Asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok valamint a szimbológia iránt érdeklődők egyaránt érdekesnek találhatják a könyv nagy témáit: Neptunusz a mitológiában (Fons et Origo), A Neptunusz pszichológiája (Hysteria Coniunctionis), A Neptunusz és a kollektív (Anima Mundi)A Neptunusz szakácskönyve (Ferculum Piscarium). Az asztrológiát tanulóknak valószínűleg tetszeni fognak a példahoroszkópok, a Neptunusz házak, fényszögek szerinti -, valamint a szinasztriában, kompozit- képletekben játszott szerepének bemutatása. Akik nem jártasak az asztrológiában, de érdeklődnek az egyetemes szimbólumok iránt, szintén hasznosnak találhatják, hiszen képet kaphatnak arról, hogyan hatja át a Neptunusz kreatív energiája életünket, illetve milyen destruktív megnyilvánulásaival kell nap mint nap szembesülni.

A Scribden e- könyv változatban is elérhető . Az elektronikus könyvtár tagdíja 10 dollár/hó)

Kapcsolódó

A Nap és a kreativitás

A 12. ház – hasznos idézetek

A 12 ház és az elmebetegségek

A 12 ház és a kreativitás vizei

A Neptunusz szövevényes ösvényen

A Halak (Liz Greene)

Halak, sellők, melúzinák (Liz Greene)

Nap – Neptun fényszögek: a kaméleon

Erőpróbáló Nap – Neptun fényszögek : Münchausen báró és társai

Erőpróbáló Nap – Neptun kapcsolatok

Nap a 12. házban

További részletek a könyvből:

Hold – Neptun kapcsolatok

Merkúr – Neptun kapcsolatok

Vénusz – Neptun aspektusok

Mars – Neptun aspektusok

Jupiter – Neptun aspektusok

Neptun a IV. házban

A lovagi szerelem problémás öröksége

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!