Amulettek, talizmánok, szigillumok 1. rész

„ A babona az élet költeménye” – zárta le Goethe a felvilágosodás kora óta (kb. XVIII. szd ) egyre elkeseredettebbé váló vitát. Bár Ész Istennő és a 2×2 mindig 4 mindenhatóságában hívők és a talizmángyűjtők, lekopogók, kártyavetők közötti ellentétek jóformán egy idősek az emberiséggel, a kérdés sokkal bonyolultabb mint elsőre tűnik.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A különböző babonák, hiedelmek talán azért olyan időt állók világszerte, mert ha torzult formában is, egyetemes igényt fejeznek ki: belső és személyiségünkön túli erőforrásainkkal (ld. A Plútó archetípusa, Az elnyelt vitalitás visszaszerzése, Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás? ), lelki gyökereinkkel való kapcsolattartásét.( Mitológiai, néprajzi, antropológiai ismereteink, mese olvasás, meditáció, ima, különböző szertartások, kreativitásunk, művészi vénánk kiélése formájában természetesen sokkal egészségesebb módon is táplálhatjuk pszichénket)

A dolgot mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még legracionálisabb beállítottságú, legmaterialistább szemléletű ismerősünknek is voltak amulettjei gyerekkorában, még ha ennek nincs is tudatában. Ha más nem, legalább macija vagy kedvenc plüss kutyája, akitől, anyukája legnagyobb bosszúságára még egy generáltisztítás erejéig sem volt hajlandó megválni. Hiszen társaságában legalább abban biztos lehetett – ahogy a többi sok más gyerekhez is -, hogy az éjszaka közelben ólálkodó rémségei legalább nem férhetnek ágyacskájához.

Jung professzor titka

Carl Gustav Jung

A későbbiekben, amikor már ügyesebb lett, talán maga is fabrikált magának szerencse-emberkét, esetleg hazahozott egy, rá különleges vonzerőt gyakorló követ, tollat a kirándulásról. A racionális szemszögből butuskának tűnő késztetés alól még az olyan lángelmék sem voltak kivételek, mint pl. C. G. Jung, a modern pszichológia egyik legkiemelkedőbb alakja.

Meghasonlásom és bizonytalanságom a külvilágot illetően egy nekem akkor érthetetlen manipulációra késztetett: abban az időben egy sárgára lakkozott tolltartót használtam, kis zárral, amilyen az elemistáké szokott lenni. Volt benne egy vonalzó is. Nos, ennek a végébe bevéstem egy apró, talán hat centiméternyi emberalakot szalonkabátban cilinderrel és fényesre subickolt cipővel. Tintával feketére festettem, lefűrészeltem a vonalzóról és beleraktam a tolltartóba, ahol kis ágyacskát készítettem neki. Még köpenykét is fabrikáltam rá egy kis gyapjúdarabból. Mellétettem egy hosszúkás, feketés, sima rajnai kavicsot, amit úgy festettem ki színes vízfestékkel, hogy lett egy felső és egy alsó része. Hosszú ideig a nadrágzsebemben hordtam. Ez volt az ő köve. Óriási titkot jelentett nekem ez az egész ügy, bár semmit sem értettem belőle. A dobozt az emberkével titokban felvittem a tiltott felső szállítópadlásra (tiltott, mert a padlógerendák megszuvasodtak, elkorhadtak, ennél fogva veszélyesek voltak), elrejtettem a fedélszék egyik gyámgerendáján. Közben roppant elégedettség töltött el, mert itt ugyan senki emberfia rá nem akad. Senki föl nem fedezheti és szét nem rombolhatja titkomat. Biztonságban éreztem magam és elmúlt a gyötrelmes érzés, hogy meghasonlottam önmagammal” ( C. G. Jung: Emlékek, álmok , gondolatok, 34.old, Európa Könyvkiadó, 1987)

Az akkor tíz esztendős professzor csak sokkal később, 35 éves korában jött rá, hogy lelki egyensúlyát egy, az ausztrál őslakosok churingáihoz, lélekkő – amulettjeihez hasonló objektum megalkotásával nyerte vissza. Ekkortájt jutott arra a felismerésre, hogy magunkban hordozunk bizonyos, tudatos beállítottságunktól, neveltetésünktől függetlenül létező archaikus lelki elemeket is, amelyek semmiféle hagyomány útján nem hatolhattak be az egyéni lélekbe, de a világon mindenütt ugyanazok.

“Életerő – akkumulátorok”

Pénzérme, baljában kígyót szorongató kabírral

Bármilyen hiedelmek, hagyományok fűződjenek is hozzájuk, bármilyen nevekkel illették is, az emberek világszerte előszeretettel hordtak maguknál ilyen életerő – akkumulátorokat.

A melanéziai mana fogalmát, a pszichikus energia legprimitívebb meghatározását a jungiánus pszichológia is ismeri. A nagy hatású erő forrása lehet ember (pl. sámán, pap, törzsfőnök), tárgy, cselekedetek és események, természetfeletti lények, pl. szellemek, de ugyanígy jelent egészséget, presztízst, gyógy-és varázserőt is.

Az ókori görögök kabírjainak kultusza Démétér istennőhöz (ld. a Plútó archetípusában a Hádész és Perszephoné c. részt) kapcsolódott. A „nagy isteneket” hol törpékként, hol óriásokként ábrázolták, természeti istenségek voltak, összefüggésben álltak az alkotással, alkotói impulzussal, élet keletkezésével, éltető lehelettel is . Nem csoda, hogy az apró, kőládában tartott szobrocskáik az egész mediterraneumban nagy népszerűségnek örvendtek.Amulettek és talizmánok

 

középkori grimoire (varászkönyv)

A szó szoros értelmében vett amulettek és talizmánok készítése azonban bizonyos asztrológiai ismereteket is feltételezett.

A talizmán szó eredete alán a török talis, talism, tilism, talismon– ból származik, ami csodatévő képet jelentett. Ebben az értelemben használták Indiában is a tali-t.

Ezeknek a fából, fémből, kőből, bőrből, pergamenből készült tárgyaknak az élet pozitív dolgainak bevonzása volt a rendeltetésük: pl. siker, szerencse a szerelemben, anyagi gyarapodás, szépség, egészség, katonai sikerek, stb.

Az amulettek kifejezés eredete egyaránt származtatható a római amulából, engesztelési edényből vagy szentelési üstből ill. az arab hamaletből. A leginkább„fityegő”-ként fordítható szó azoknak a nyakban hordott kövek, mondásokkal, imákkal teleírt papír vagy pergamen szeletek elnevezése volt, melyeknek távol kell tartania a különböző bajokat, betegségeket, az anyagi –és a nem fizikai síkokról leselkedő veszélyeket. Ezt a célt szolgálják a mai amulettek is.

A törökök talizmánoknak, a perzsák és káldeusok tsilemannnak, a görögök telesmatáknak, a rómaiak amuletának hívták a becses csecsebecsék előállításával foglalkozó papjaikat és tudósaikat. Az asztrológiai ismeretek mellett (hiszen a tárgyak „varázsereje”éppenséggel abban állt, hogy bizonyos, jól meghatározott konstellációk alatt készültek, bizonyos szertartások kíséretében – pl. ima, füstölés, böjt) ügyes kézműveseknek is kellett lenniük, hiszen jó minőségben, esztétikusan meg is kellett munkálniuk a mágikus tárgyak alapanyagait. A legnagyobb titokban végzett tevékenységről lévén szó ebben külső segítséget – mondjuk egy ismerős kézművesét – nem vehettek igénybe, ha csak nem egy nagyobb méretű holmin dolgozott „csapatmunkában” paptársaival.

Az asztrológiai világkép

Mivel az asztrológia szerves részét képezte az ókori – középkori világképnek, gyakorlatilag minden fajta szakrális vagy mágikus célt szolgáló tárgy elkészítése feltételezett ilyen ismereteket.

Az asztrológiai világkép az analógiák tana szerint működik ( törvényszerűségeit, a megfelelések tanaként Paracelsus foglamazta meg a legrészletesebben – akiről még lesz szó a későbbiekben). Ennek értelmében az égitestek nem csak az emberi, hanem mindenfajta földi életformára, növekedési –és elhalási folyamatra hatással vannak. Ez nem ok-okozati alapon, valamiféle, fizikai eszközökkel is mérhető kozmikus sugárzás révén történik, hanem azon az ősi, misztikus igazságon alapszik, miszerint a a makrokozmosz ugyanazon elvek alapján működik, mint a mikrokozmosz és ezen belül az ember. „Ami fent az lent” sűríti egyetlen aforizmába Hermész Trismegistos Smaragdtáblája az ezoterikus irányzatok egyik alap igazságát, ami megmagyarázza, miért is lehet a csillagos ég megfigyeléséből a földi életre is érvényes következtetéseket levonni. Hiszen, bármennyire különösen hangozzanak is a fentebbiek, az asztrológia empirikus tudomány, évezredeken- századokon át folytatott- és a gyakorlat által folyamatosan igazolt megfigyelésekből vonva le következtetéseit

A megfelelések tana értelmében minden bolygó princípiumnak jól meghatározott anyagok – pl. fémek, ásványok, növények, állatok, színek, számérték, szimbolikus ábrák, magatartásformák, tudatállapotok felelnek meg, ezek tudatos felhasználásával pedig a planetáris hatásokon is alakítani lehet.

Sokféle ilyen tárgy létezik: szobrok, képek, ékszerek – a legklasszikusabb a gyűrű és a medál, használati tárgyak –pl. a szintén klasszikusnak számító serleg, de modernebb változatai, a gépkocsiba, pilótafülkébe akasztható emblémák is népszerűek, fegyverek, festmények, textíliák, stb. Manapság reneszánszukat élik az ilyen alkotások: a gagyi kulcstartódísztől kezdve a művészi kivitelezésű ötvösmunkákig széles a skála. Arról, hogy esztétikai funkcióikat leszámítva hatékonyak-e vagy sem, még sokszor lesz szó.

Az aranyborjútól a mágikus négyzetekig

A középkori asztrológusok sigillumnak, pecsétnek nevezték azokat a szimbolikus ábrákat, melyekkel a kívánt hatásokat előidézték. A néhány tollvonástól bonyolult alakzatokig sokféle változatban fellelhető képek a psziché legarchaikusabb rétegeire hatva semlegesítették vagy enyhítették a kedvezőtlen bolygóhatásokat ill. támogatták – erősítették a pozitívak megnyilvánulásait.A sigillumok két nagy csoportba oszthatók:

A legrégebbi változatok

Legarchaikusabb változataik képi (festmény) vagy plasztikus (szobrok, más faragványok, esetleg épületek) eszközökkel jelenítették meg az egyes konstellációkat vagy a kívánt asztrológiai hatásokat. (Mint a 2. részben szó lesz róla, ilyen típusú képek mai napig is megjelennek bizonyos bolygóhatások mellett olyan személyek álmaiban, akiknek fejlett a spontán szimbólumalkotó képessége. Valószínűleg ilyen jellegű álmok, látomások inspirálták a fentebb említett alkotásokat is.)

A Bibliából is ismert Aranyborjú pl. a Hold – Vénusz erők akkumulátoraként működött és a Mars, Skorpió befolyásokkal szemben védett. ( Mindkét planéta kapcsolatban van az anyagi javakkal, szerelemmel, termékenységgel, a Vénusz „otthon van”, a Hold pedig „emelt helyzetben áll”- a Bikában, tehát asztrológiai értelemben harmonikusan és maximális hatékonysággal fejti ki hatását. A Skorpió jegy 180 fok távolságra van a Bikával, a két princípium egymással ellentétes, egyszersmind egymást ki is egészíti).

Ezzel ellentétben Mózes sivatagi érckígyója éppenséggel a Mars és a Skorpió életet tápláló energiáit hívta segítségül egyazon elv halál- aspektusával szemben (hiszen a mérges kígyók és más marcona csúszómászók éppen annyira tartoznak a Skorpió princípiumához, mint az újjászületés, megújulás, bölcsesség, védelem kígyói).

Az egyiptomi Szelket istennő vonásai, testalkata pontosan ugyanolyannak ábrázolja a Skorpió nő típusát, mint a modernebb karakterológiai könyvek, „feladatköre” pedig összhangban van egy spirituálisan fejlett Skorpió – típus feladataival.

Alvilági istennőként Szelket Neith-tel, Izisszel és Nepthuszel alkotott négyességet.Koporsó ábrázolásokon és a túlvilágon egyaránt a halottakat oltalmazták . Ezeken az ábrázolásokon az istennő skorpiót viselt a fején, a későbbiek során karaktere egybe mosódott Iziszével. A négy istennő patronálta a halott belsőségeit őrző négy kanopusz edényt is. Szelket a sólyomfejes (Kebehszenuf) kőedény őre volt, melyben különböző altesti szerveket tároltak. (A nyugati orvosi asztrológia szintén ehhez a princípiumhoz rendeli a nemi – és kiválasztó szerveket). A mérgek és a varázslatok úrnőjeként pedig mérgezések, fekete mágia ellen védett.

A középkor sigillumai

Az asztrológiai talizmánok második csoportja a középkor folyamán, a 13. századtól terjedt el Európában. Bár elkészítésük meglehetősen bonyolult és időigényes munka volt (ahogy a modern segédeszközök, pl. különböző táblázatok, napjainkra szoftverek előtt magának a születési képletnek a felállítása is. Lelkiismeretes asztrológus számára kiértékelése még mindig az), minden valamire való írástudó foglalkozott vele.

Ez alól még a papok – mindenfajta boszorkányság és mágia hivatásos ellenségei – sem voltak kivételek. A szerepkörök néha át is fedtek: Albertus Magnust pl. elsősorban okkult tudományokban való jártassága miatt tartja számon az utókor, a különböző talizmánokról, asztrológiai jelenségekről írt könyve pedig nagyobb érdeklődést keltett mint doktori pályafutása a párizsi és a kölni akadémián vagy akár Regensburg püspökeként töltött évei. Aquinoi Szent Tamás és Roger Bacon szintén nem csupán készített sigillumokat, hanem könyveket is írt ennek mikéntjéről, összességében tehát több ezer, különböző színvonalú forrásmunka maradt fenn a témáról Ezek egy része nem csupán az eredetei, latin változatban, hanem németül vagy angolul is hozzáférhető, a Pinteresttől az Amazon.com-ig bárhol a világhálón. Más kérdés, hogy new ages ezogagyiból több van, mint hiteles alkotásból, ráadásul utóbbiaknak is csak azok veszik hasznát, akiknek releváns szakmai háttér ismereteik vannak. Magától értetődő, hogy ezeket nem két éves asztrológiai gyorstalpalókon szerzik, hanem minimum nyolc – tíz év tanulás van mögöttük.

A sokoldalú Paracelsus

Paracelsus (1493 -1541), középkori orvos, alkimista

A középkor leghíresebb talizmánkészítője természetesen Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, a kor legkiemelkedőbb tudósa, alkimistája és orvosa volt. Az időnként boszorkánysággal is meggyanúsított professzor egyébként maga is egyházi embertől, Johannes Trithemius sponheimi apáttól tanult, aki a másik, sötét praktikákkal rágalmazott okkultistának, Cornelius Agrippanak is mestere volt.

Paracelsus gyógyítói eredményeit a mai orvostudomány is elismeri. Bár elsősorban légcső- és légúti megbetegedéseket kezelt, ő alkalmazott először eredményes gyógymódot a szifiliszre is. Terápiája során sigillumokat is használt: sorvadás, vesekő-és homok, fejfájás, stb. ellen védő amulettjeinek egy része máig fenn maradt, hét kötetes Arcchidoxis magica – jában pedig részletesen ismerteti az amulettek különböző fajtáit.

Albertus Magnushoz meg a többi középkori orvoshoz – és egyébként a mai asztrológusokhoz hasonlóan – Paracelsus is osztotta azt a nézetet, miszerint az emberi szervezet mikrokozmosza megfelel a világegyetem egy – egy szeletének, a kettőjük közötti kapcsolat pedig ún. „nyomatokon” – tehát színekben, formákban rejlő hasonlóság révén jön létre. Megfigyelései szerint a megfelelő konstellációk mellett azok karakterével rezonáló szent nevekkel, mágikus motívumokkal, szimbólumokkal díszített medál, a beteg nyakába akasztva kedvezően befolyásolta annak gyógyulását.

Macerás mestermunkák

Bár még mindig tartalmaztak képi elemeket (pl. az invokált bolygóelv görög és római mitológiából ismerős megjelenítése, pl Vénusz istennő, Jupiter – Zeusz, Nap talizmán, stb.stb), e középkori mágikus pecsétek absztraktabbak voltak az előző részben bemutatott társaiknál. Általában számokat vagy héber és latin betűket, esetleg ezek kombinációját tartalmazó mágikus négyzetek voltak rajtuk, illetve a kör és a négyzet mandalaszerű kombinációja. Utóbbi motívum a világ minden kultúrájában a psziché teljességének ősi szimbóluma. A kollektív tudattalan spontán megnyilvánulásaként olyanok álmaiban is felbukkan, akik soha nem hallottak róla.

A személyre szóló szerencsekő

Nem hiányozhattak róluk a különböző drágakövek, féldrágakövek sem, hiszen nem csak az európai misztikusok, hanem a világ minden táján osztják azt a hiedelmet, miszerint a drágakövek és a nemesfémek közvetítik a legtisztábban az őket uraló bolygók energiáit.

A mostani gyakorlattal ellentétben, amikor bármelyik ezoterikus boltból beszerezhetjük a Nap – jegyünk szerint állítólag nekünk való, a valóságban sokszor inkább hátrányos befolyást gyakorló ásványt – a középkori asztrológusok nagy gondot fordítottak a személyre szóló szerencsekő kiválasztására.

Ennek valóban összhangban kellett lenni majdani tulajdonosa temperamentumával, amint a képletében döntő szerepet játszó bolygókkal is. A fekete ónixot pl. hiába rendeli a Bakhoz az asztrológiai hagyomány, egyetlen, a szakmájához valamit is konyító sigillum készítő sem ajánlotta volna olyan Bak szülöttnek, akinek Szaturnusza (a jegy uralkodó bolygója) rosszul állt az illető képletében. S bár a Bak homlokegyenest ellentétes tulajdonságokat képvisel a vele szemben álló Rákkal, ha valakinek mondjuk Rák 1, 2, 10, 12, 28, 29 fokon állt a Napja, Vénusza vagy Jupitere, kimondottan ajánlatos volt számára fehér ónixot hordani. Ha ebbe még egy kis Vénusz alakot is belefaragtak, az illető ellenállhatatlanná vált a szerelemben.

Nem minden szerencsekövet lehetett azonban folyamatosan hordani. Viktória királynő gyönyörű krizopráz gyűrűje állítólag szép sikereket hozott neki vállalkozásban, erősítette látását, gondoskodott lelki egyensúlyáról, tengeri útjain biztonságáról, sőt hatására talpraesettebbé is vált – de csak akkor ölthette magára, amikor a Hold a Bikában vagy a Rákban járt. A tehetősebbeknek természetesen nem okozott problémát akár a hét minden napjára is megfelelő szerencse ékszert csináltatni.

A kövekhez egy- egy pecsét: mai szemmel titokzatosnak tűnő ábra is tartozott, amit belekarcoltak a felhasznált anyagba. Az ásványoknak titkos nevük is volt, a szenvedélyesség, győzelem, erő jelképének számító rubiné pl. a Der-gab- el, a zafíré, a maradandóság, lelki béke, barátság kövéé a Troo – av – al, a tisztátalan gondolatokat elűző, villámlástól és mindenfajta ördögi hatástól védő gránáté Ar- hu – cal és még sorolhatnánk. A kő energiapotenciáljának aktiválásához tulajdonosának többször – rubin esetében pl. kilencszer kellett elmondania a titkos nevet, miközben gondolatait a becses ásványra összpontosította.

Az amulett vagy talizmán alapanyagának szintén rezonálnia kellett az adott bolygó karakterével: a jótékony Nap erőket aktiválóhoz pl. aranyat, a Holdhoz ezüstöt, a Marshoz vasat, stb. használtak.

A megfelelő időpont

 

Skorpió – motívumos szigillum a középkori Angliából

Bár a fentebbi alkotóelemek összeválogatása sem volt egyszerű, a nagy mű elkészítése még több macerával járt. Asztrológiai analógiákon alapuló, személyre szóló varázstárgyat ugyanis csak a teljes képlet sajátosságainak figyelembevételével lehet készíteni, ráadásul a megfelelő bolygóhatásokat is ki kellett várni. Egy, szerelmi sikereket vonzó Vénusz talizmánt pl. nem volt elég pénteken, Vénusz napján elkészíteni. Ha a középkori mester valóban igényes munkát akart végezni, még azt is ki kellett várnia, amíg a Jupiter saját jegyében, a Halakban együtt áll az ott különösen harmonikusan ható Vénusszal, és kizárólag az égitest órájában dolgozhatott.

Ha végre össze is jöttek a kedvező feltételek, ugyancsak igyekeznie kellett, hiszen ha kifutott a Vénusz számára „kiszabott” órából, legközelebb csak a következő pénteken, szintén a bolygóhoz tartozó időpontban foghatott hozzá. Ha valóban peches volt, ez alatt az idő alatt maga a Jupiter is kigördült a Halakból (mert pl. épp a jegy legvégén tartózkodott), neki pedig további 12 évig kellett böjtölnie a bolygó óriás visszatértét.

Aki belejött a gravírozásba (mert a különböző négyzeteket, bolygó és- szellempecsétek, bolygók, csillagképek grafikus karaktereit, és más ábrákat bele kellett karcolni a fémlemezbe) állítólag könnyen megoldotta a feladatot. A gyakorlatban azonban neki is meg kellett birkóznia az anyagok természetéből adódó kihívásokkal – hiszen vassal pl. sokkal nehezebb volt dolgozni mint egy réz – vagy cink lemezzel.

Mennyire hitelesek a kereskedelmi forgalomban kapható talizmánok?

A fentebbieket figyelembe véve döntse el ki – ki maga, mennyire hatékonyak a jelenleg, kereskedelmi forgalomban kapható asztro- talizmánok. Természetesen, ha azért veszed meg valamelyiket, mert tetszik, mert úgy érzed, rezonál pszichéd domináns archetípusaival, viselése akkor is jó hatással lesz rád, ha még több millió kapható belőle. Csak azt ne várd, hogy pusztán emiatt alakulnak majd szerencsésen ügyeid…

Az alábbi példa rávilágít, miért nehéz alaposabb asztrológiai háttérismeretek nélkül eldönteni, az ezogagyi kategóriájába tartozik-e vagy sem egy ilyen, sokszor meglehetősen borsós áron kínált holmi. A bekezdést illusztráló Mars – Szaturnusz szigillumot egy francia ezo-site webshopjában láttam 2018 tavaszán. A medál kivitelezése tetszik. De ha valaki talizmánként akarja használni, nem biztos, hogy a legjobb döntést hozza. Kezdjük ott, hogy a Szaturnusz féme az ólom, a Marsé a vas, ennek a szigillumnak az olcsóbb (nnna, 245 usd, relatív mennyire “olcsó” egy nem túl finoman megmunkált ékszerért 🙂 ) változata ezüstből (a Hold féme) ,a “prémium” változat (2500 usd körül) aranyból (a Nap féme készül). Persze, a sznoboknak jobban eladhatók ezek a nemesfémek, akkor is, ha egy Bak Mars – Szaturnusz szigillum számára ezek enyhén szólva sem ideális alapanyagok. A cuccot úgy reklámozzák, hogy a Mars – Szaturnusz együttállás egzakttá válása napjaiban készítettek belőle egy kisebb sorozatot. A 2018 áprilisi bejegyzések sokat foglalkoztak ezzel a fényszöggel: nagyon – nagyon kártékony volt (Áprilisi előrejelzés 2018, Mars- Szaturnusz együttállás: áttörés vagy összeomlás?, A Mars 2018-as áthaladása a Bak jegyén); a Kis -és Nagy Rossztevő együtt állt a rossz hírű Facies állócsillaggal, és Nappal képezett kvadrátjuk is hatott még.) 
Szép kis talizmán, amely ilyen energiákat gyűjt magába  ! (Persze, ha a sorozat darabjai kimondottan ártó szándékkal, mondjuk akadályteremtés, balesetek, károk előidézése céljából készültek volna, a választott időpontoknál nehezen lehetett  volna. alkalmasabbakat találni !  🙂 ) Na de  kétségbeesésre semmi ok, hiszen tutira nem akkor gyártották őket, ugyanis a termékeket még marketingezni is kellett, az pedig minimum pár hét … Annyi mindenképp biztos, hogy ha az ügyfeleknek nem is, a készítőnek szerencsét hoztak a csecsebecsék, mert az üzleti ötlet nem volt rossz, csak “picit” etikátlan 🙂 Ilyen apróságokkal azonban manapság nem sokat törődnek. Ennyit a new ages talizmánokról, de ha valaki ad ilyesmikért mondjuk 2500 dollárt, meg is érdemli  az általuk bevonzott “szerencsét” ! 
 

Kapcsolódó

Amulettek, talizmánok, szigillumok 2. rész

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Párbeszéd álmainkkal

A cikk rövidített változata a Díványban jelent meg három részben:

Amulettek, talizmánok és Jung embere a farzsebben 1.

Az amulettek mágikus ereje

Amulettek3

 

A kiemelt képről:  Szigillumok régen és ma. Bal oldali kép – mágikus szigillum a kittlingeni (Németország) Faust – múzeumból, a jobb oldali egy francia  ötvösmester Bak Mars – Szaturnusz szigilluma a 2018 április 2-i együttálláshoz

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!